De Beursbengel nr. 769 | November 2007


Leidt de ?directe actie? tot een hogere vergoedingsplicht?

Mr F. van der Woude en Mevr. Mr A.D.C.P. Dam

Met de ?directe actie? van artikel 7:954 lid 5 BW is een regeling in het leven geroepen voor de situatie dat er meerdere benadeelden zijn en de verzekerde som van de aansprakelijke verzekerde, voor hun gezamenlijke vordering ontoereikend is. De verschuldigde uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering dient met die regeling naar evenredigheid te worden toegerekend aan de schade van elke benadeelde.
In het geval dat de verzekeraar nog niet bekend is met de omvang van ieders schade, dient hij de uitkering op te schorten tot vast komt te staan welk bedrag aan de verschillende benadeelden verschuldigd is. Maar houdt de regeling onder het nieuwe recht geen verzwaring van het risico in?

Log in om het hele artikel te downloaden


Tijdelijke opslag van inboedels

H.P. de Jong

De Algemene Voorwaarden Bewaarneming Verhuisgoederen (AVBV 2006) zijn van toepassing, indien de klant niet op komt dagen, weigert de verhuisgoederen te ontvangen of deze niet met de vereiste spoed in ontvangst neemt. In dit artikel wordt de AVBV 2006 nader toegelicht.

Log in om het hele artikel te downloaden


CDFD-dispensatieregeling Wft-modules

Dik van Velzen

Goed nieuws voor iedereen die met (delen van) zijn A-diploma en/of GA bezig is. Tot 1 oktober was het mogelijk om ?oude? diploma`s te halen, die vrijstellingen opleverden voor gehele Wft-programma`s.
Het CDFD heeft nu een dispensatieregeling bekend gemaakt op grond waarvan die ?oude? diploma`s ook voor delen van `nieuwe? Wft-diploma`s een vrijstelling kunnen opleveren. Aan een aantal - maar niet aan alle - bezwaren wordt daarmee tegemoet gekomen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dieren en het aansprakelijkheidsrecht

Mr. R.H.J. Wildenburg

In haar artikel in het septembernummer van de Beursbengel van dit jaar heeft Anita Hol-Bubeck aan de hand van de Bokito-zaak aandacht gevraagd voor artikel 6:179 BW, dat de risico-aansprakelijkheid voor de bezitter van een dier voorschrijft.
Wie door de Bokito-zaak mocht denken dat dieren slechts in incidentele gevallen een rol spelen in het aansprakelijkheidsrecht `n dat dit beperkt blijft tot letselschadezaken, zoals in de Bokito-zaak, heeft het mis.

Dieren en het Veelvuldig geeft de betrokkenheid van een dier aanleiding tot aansprakelijkheidsdiscussies en rechtzaken. Daarin gaat het dan zeker niet enkel om letselschade. Integendeel.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Algemeen
Uitspraken Raad van Toezicht

Log in om het hele artikel te downloaden


Gezondheidsfraude

Aad Schalke

De term ?Gezondheidsfraude? werd ge`ntroduceerd op 17 november 1995 in het eerste seminar over ?Omvang en aanpak van Gezondheidsfraude.?
Onder gezondheidsfraude werd begrepen fraude bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, letselschades en levensverzekeringen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Humor

Anita Hol Bubeck

Tijdens mijn cursussen probeer ik met een beetje humor de zaak levendig te houden. Ik vind het geweldig als de deelnemers daaraan meedoen. Vooral als de geintjes van de cursisten betrekking hebben op de les c.q. leerstof, dan kan ik dat bijzonder waarderen!
Graag maak ik u deelgenoot van een paar bijzondere voorbeelden van humor van cursisten tijdens het meestal als bijzonder saai ervaren transportonderdeel.

Log in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


NIBE-SVV Nieuws

Agenda en nieuws van NIBE-SVV

Log in om het hele artikel te downloaden


Weg met de rechter ... leve MEDIATION!

Mr. W.G.B. Neervoort

Procedures voor de rechter zijn langdurig en kostbaar. De praktijk zoekt daarom steeds vaker naar alternatieve wijzen van geschillenoplossing. Een vorige bijdrage van de auteur behandelde KiFiD: de alternatieve weg voor het oplossen van geschillen tussen verzekeringsconsumenten en verzekeraars/tussenpersonen.
Ditmaal aandacht voor mediation in de verzekeringsbranche.

Log in om het hele artikel te downloaden