De Beursbengel nr. 767 | September 2007


Schaderegeling met betrekking tot allochtone Nederlanders

Martin J. Oostdam

De multiculturele samenleving is een feit.
De nieuwe Nederlanders nemen hun plaats in de samenleving in en ook bij hen zal er sprake zijn van een toenemend claimbewustzijn. Er zal rekening moeten worden gehouden met cultuurverschillen.
Een impressie uit de praktijk.

Log in om het hele artikel te downloaden


Risicoaansprakelijkheid voor de bezitter van een dier

Anita Hol-Bubeck

Zelden heb ik iemand zo triomfantelijk horen zeggen: ?Ik heb een zaak die ik ga winnen?. Het was de advocaat van de vrouw die aangevallen is door de gorilla Bokito.
De advocaat werd ge`nterviewd en degene die de advocaat interviewde, liet overduidelijk merken, dat hij de houding van de advocaat arrogant vond.
Ik moet toegeven, dat vond ik ook, maar ik wist dat hij wel gelijk had. Hij had overduidelijk een zaak die hij kon gaan winnen!

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie Schip & Schade
Algemeen
Uitspraken Raad van Toezicht

Log in om het hele artikel te downloaden


De ?en bloc? geblokkeerd

Mr J. Ekelmans en Mr F.R.A. Schaaf

Op 8 juni 2007 wees de Voorzieningenrechter te Utrecht vonnis in de zaak tussen ONVZ Aanvullende Verzekering NV (hierna: ONVZ) en de Consumentenbond.
Centraal in het dispuut stond de beslissing van ONVZ om door middel van de in de polisvoorwaarden opgenomen ?en bloc? clausule ten opzichte van een aantal individueel verzekerden een wijziging door te voeren in de dekking van de bij haar lopende aanvullende zorgverzekering.
De Voorzieningenrechter heeft ONVZ het recht daartoe ontzegd.

Log in om het hele artikel te downloaden


Gevolmachtigd agenten verdienen beter (deel 2)

mr. C.J. de Jong

In het eerste deel over de aan de gevolmachtigd agent gewijde bepalingen in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en daarmee samenhangende regelgeving stond de reikwijdte van de Wft en de vergunningplicht centraal. In dit tweede deel komen de vergunningeisen aan de orde en wordt aandacht besteed aan de bedrijfsvoering en uitbesteding.Log in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


NIBE-SVV-Nieuws

Agenda en nieuws van NIBE-SVV

Log in om het hele artikel te downloaden


Veiligheid werknemers

Mw mr M.R. Kooi

De werkgever is in beginsel aansprakelijk voor de schade die de werknemer lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden.

De wet bepaalt in dit verband dat de werkgever verplicht is: ?de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt? (art. 7:658 lid 1 BW), de zogenaamde ?zorgplicht?.

Log in om het hele artikel te downloaden


Bezwaren tegen WGA-eigenrisicodragen?

Janthony Wielink

Veel werkgevers staan voor de keuze om wel of geen eigenrisicodrager te worden, want deze mogelijkheid staat open per 1 januari 2007 en zal halfjaarlijks terugkomen.
Daar komt bij dat de regering (Balkenende IV) in het Regeerakkoord opgenomen heeft dat de WGA volledig geprivatiseerd gaat worden.
Op welke wijze en met welke impact is nog niet duidelijk, maar er kunnen keuzes gemaakt worden door de werkgevers.


Log in om het hele artikel te downloaden


De zorgplicht van de assurantietussenpersoon bij de clausules in brandverzekeringen

Mr P.S.T. Awater

Welke zorgplicht rust er op de onafhankelijke assurantietussenpersoon jegens de (aspirant-) verzekeringnemer1?
In dit artikel zal ik deze vraag plaatsen in het licht van gebruikelijke clausules in brandverzekeringen van bedrijven.
Typerend voor die clausules zijn de specifieke verplichtingen die aan de verzekeringnemer worden opgelegd. Hoever reikt de zorgplicht van de redelijk bekwaam en redelijk handelend assurantietussenpersoon bij het begrip en de naleving van die clausules?

Log in om het hele artikel te downloaden