De Beursbengel nr. 747 | September 2005


Dossier

Jurisprudentie Schip & Schade
Jurisprudentie Algemeen
Zorgplicht

Log in om het hele artikel te downloaden


Aanhangwagens: last(ige)wagens!

A. Hol-Bubeck

In cursussen en in de dagelijkse praktijk wordt vaak geworsteld met de afwikkeling van schades met of door aanhangwagens (waaronder ook de caravans en vouwwagens vallen).
De discussie gaat dan regelmatig over de vraag of een aanhangwagen nog wel of niet een ?rijdend? motorrijtuig is. Uit de diverse uitspraken van de Hoge Raad en uit overige jurisprudentie is vast komen te staan dat het antwoord op die vraag afhankelijk is van het feit of de aanhangwagen veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen.
In dit artikel geeft de auteur met diverse praktijkvoorbeelden uitleg aan deze lastige materie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie Schip & Schade
Jurisprudentie Algemeen
Zorgplicht

Log in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Kapitaal, lijfrente en scheiding

mr. M. Bouman

In dit artikel wordt (in twee delen) een aantal aspecten van levensverzekeringen in het kader van alimentatie en boedelscheiding belicht. Hierbij wordt uitsluitend aandacht besteed aan de levensverzekering gesloten in de priv?-sfeer.
Aan de orde komen lijfrente- en kapitaalverzekeringen. De onderwerpen alimentatie en boedelscheiding staan uiteraard in verband met het begrip `scheiding?. Met scheiding wordt bedoeld de scheiding van tafel en bed (partijen gaan formeel uit elkaar, echter het huwelijk blijft in stand) en de echtscheiding (partijen gaan uit elkaar en het huwelijk wordt be?indigd).
Op het moment dat de scheiding juridisch een feit is, wordt de eventueel aanwezige huwelijksgemeenschap ontbonden. Deze moet verdeeld worden (dit is de fase van de boedelscheiding). De verdeling vindt in principe zodanig plaats dat ieder 50% krijgt toebedeeld. Voorts wordt bekeken of er nog een onderhoudsplicht moet worden vastgesteld (de alimentatie).

In dit deel wordt ingegaan op de alimentatie `n de afkoopmogelijkheden hiervan door middel van een levensverzekering. Daarna wordt bekeken op welke wijze de levensverzekeringen kunnen worden betrokken in de boedelscheiding. In het tweede deel wordt een aantal juridische en fiscale aspecten behandeld die mogelijkerwijze van belang zijn bij de gekozen verdeling van de levensverzekering. De behandelde onderwerpen worden slechts in hoofdlijnen belicht.

Log in om het hele artikel te downloaden


Mass exposure en mass disaster accidents: de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade

mr. J. Ekelmans

Met ingang van 27 juli 2005 is in werking getreden de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (?WCAM?). Deze wet gaat over het treffen van minnelijke regelingen ten behoeve van grote groepen benadeelden.
De wettelijke regeling is toegevoegd aan de titel over de vaststellingsovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek en wel in de artikelen 7:907 ? 910 B.W. Voor de procedure bij de rechter zijn afzonderlijke bepalingen opgenomen in artikel 1013 ? 1018 Rv.
De achtergrond en inhoud van de regeling wordt toegelicht.

Log in om het hele artikel te downloaden


Het nieuwe verzekeringsrecht: Verjaring in het nieuwe verzekeringsrecht

mr. J.H.J. Teunissen

In deze voorlaatste aflevering in de serie over het nieuwe verzekeringsrecht ? de laatste zal gaan over het overgangsrecht ? wordt de verjaring besproken.
Meest in het oog springend is dat de algemene verjaringstermijn van vijf jaar is bekort tot drie jaar en dat na afwijzing van de aanspraak op uitkering door de verzekeraar de vordering van de verzekerde al na zes maanden verjaart.

Log in om het hele artikel te downloaden


Terrorisme in de transportverzekering

H. de Jong

Een blik op de Clausule M3 van het Verbond van Verzekeraars, afdeling transport.

De volledige naam van Clausule M3 luidt: Clausule Oorlogsrisico en Stakersrisico en is op 27 november 1996 bij het secretariaat van het Verbond gedeponeerd. De in deze clausule vastgelegde dekking tegen stakersrisico`s is een zelfstandige dekking naast de dekking van het ?gewone? gevaar.
In de Algemene Voorwaarden ?Nederlandse Beurs-goederenpolis 1991?, die onderdeel uitmaken van de eveneens gedeponeerde Nederlandse Beurs-goederenpolis 1991 wordt in Artikel 25 gezegd dat tenzij in de polis uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de verzekering geacht te zijn geschied onder het beding: ?vrij van oorlogsrisico en vrij van stakersrisico?. Op het voorblad van de Nederlandse Beurs-goederenpolis 1991 kan worden aangegeven dat de transportverzekering loopt ?vrij van oorlogsrisico, doch dat gedekt is stakersrisico?en wel volgens de aan de polis te hechten Clausule M3.
Hierbij valt met name te denken aan de transportverzekering van zaken binnen Europa, niet overzee en niet door de lucht. Dit in het licht van het ?Waterborne- en Airborne-Agreement?. De Waterborne- en Airborne only Clauses bepalen immers dat de dekking van de zaken tegen oorlogsrisico in principe wordt beperkt voor de tijd, gedurende welke de zaken zich aan boord van een zeeschip of luchtvaartuig bevinden.

Aangezien de titel ?terrorisme? luidt, beperk ik mij tot het stakersrisico binnen de transportverzekering. Zoals reeds gezegd vormt de dekking van het stakersrisico een aparte verzekering, waarvoor een afzonderlijke premie verschuldigd is.

Log in om het hele artikel te downloaden


De verzekeringsportefeuille in het wfd-tijdperk

mr. C.J. de Jong

Uitoefening van het assurantiebemiddelingsbedrijf brengt met zich mee dat een portefeuille wordt opgebouwd. Al meer dan vijftig jaar ? sinds de invoering van de Wet Assurantiebemiddeling, de voorloper van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf ? kunnen assurantietussenpersonen aanspraak maken op portefeuillerechten.
In hoeverre portefeuillerechten geldend kunnen worden gemaakt na invoering van de Wet financiële dienstverlening is een vraag die veel assurantietussenpersonen bezighoudt. Dit artikel geeft op deze en andere ?portefeuillevragen? een antwoord.

Log in om het hele artikel te downloaden


Veranderingen in de regelingen rond ziekengeld als gevolg van WIA

J. Wielink

De komst van WIA per 1 januari 2006 heeft ook voor de ziekengeldmarkt enkele consequenties. Aangezien er een grote focus is op de veranderingen die de WIA teweegbrengt voor de WAO-volgende verzekeringen, zijn de veranderingen die ontstaan voor de ziekengeldmaterie enigszins ondergesneeuwd. Daarom worden de meest relevante zaken hieronder kort behandeld.

De veranderingen zijn:
  • uitbreiding van de no-riskpolis ZW (art. 29b ZW)
  • de mogelijkheid van een korte eigenrisicoperiode WIA (< 104 weken)
  • ontwikkelingen rond de hoogte van de loondoorbetaling in de loop van de 104 weken

Log in om het hele artikel te downloaden


De zorgplicht van de assurantietussenpersoon voor een integere bedrijfsvoering

mr. P. Stienen

Voor het intermediair is de Wfd-zorgplicht voor een integere bedrijfsvoering grotendeels nieuw. Zo ook het toezicht daarop.
Dit in tegenstelling tot kredietinstellingen en verzekeraars, voor wie er op dit punt al langer regelgeving en toezicht bestaat, inclusief uitvoeringsregelingen van toezichthouder DNB.

Maar het intermediair hoeft ten aanzien van een integere bedrijfsvoering geen uitvoeringsregelingen van toezichthouder AFM te verwachten: de wettelijke zorgplicht voor een integere bedrijfsvoering heeft de vorm van een open norm, waarvan de wetgever wil dat deze door de sector wordt ingevuld.
Zelfregulering dus: het intermediair moet zelf de vertaalslag maken van de Wfd-norm naar de uitvoering in de praktijk. Hij kan daarmee niet vroeg genoeg beginnen want het toezicht van de AFM gaat per 1 januari 2006 in.

Log in om het hele artikel te downloaden


De zorgplicht van de assurantietuusenpersoon voor een integere bedrijfsvoering

mr. P. Stienen

Voor het intermediair is de Wfd-zorgplicht voor een integere bedrijfsvoering grotendeels nieuw. Zo ook het toezicht daarop.
Dit in tegenstelling tot kredietinstellingen en verzekeraars, voor wie er op dit punt al langer regelgeving en toezicht bestaat, inclusief uitvoeringsregelingen van toezichthouder DNB.

Maar het intermediair hoeft ten aanzien van een integere bedrijfsvoering geen uitvoeringsregelingen van toezichthouder AFM te verwachten: de wettelijke zorgplicht voor een integere bedrijfsvoering heeft de vorm van een open norm, waarvan de wetgever wil dat deze door de sector wordt ingevuld.
Zelfregulering dus: het intermediair moet zelf de vertaalslag maken van de Wfd-norm naar de uitvoering in de praktijk. Hij kan daarmee niet vroeg genoeg beginnen want het toezicht van de AFM gaat per 1 januari 2006 in.

Log in om het hele artikel te downloaden