De Beursbengel nr. 746 | August 2005


Dossier

Jurisprudentie Schip & Schade
Jurisprudentie Algemeen

Log in om het hele artikel te downloaden


Outsourcing en BTW

Mr. P.J.B.G. Schrijver en mr. P. Bakker

Het fenomeen outsourcing is niet nieuw in de verzekeringswereld. Sinds meerdere jaren nemen professionele marktpartijen werkzaamheden over van verzekeraars en tussenpersonen.
Een lastig punt bij outsourcing van taken in de verzekeringsbranche is de BTW. Voor verzekeraars en tussenpersonen vormt de BTW veelal een kostenpost omdat zij de BTW niet of slechts zeer beperkt kunnen verrekenen. De BTW werkt voor deze partijen dan ook niet - zoals bij veel andere ondernemers wel het geval is - neutraal uit. In onderstaande bijdrage gaan wij in op enkele BTW-aspecten bij het outsourcen van bepaalde taken in de verzekeringsbranche.

Aanleiding voor deze bijdrage vormt het arrest van het Europese Hof van Justitie (HvJ) in de zaak Arthur Andersen van 3 maart 2005 (zaak C-472/03). Dit betrof een Nederlandse zaak, die echter niet alleen impact heeft in Nederland. De BTW is namelijk een belasting gebaseerd op Europese regels, zodat elk EU-land min of meer dezelfde BTW wetgeving heeft. Het arrest heeft dan ook in andere EU-landen zijn impact.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie Schip & Schade
Jurisprudentie Algemeen

Log in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Militairen op vredesmissie

Mr. J.E. Wellink

Hoe zit het ook alweer met de overeenkomst tussen Defensie en het Verbond?
Bijna twee jaar geleden ondertekenden het ministerie van Defensie en het Verbond van Verzekeraars de overeenkomst ?vredes- en humanitaire operaties?, een geactualiseerde versie van de tien jaar eerder gesloten overeenkomst ?uitgezonden militairen?. Waarom hebben Defensie en het Verbond deze  overeenkomst ook alweer met elkaar gesloten? Tijd om het geheugen eens op te frissen. 

Log in om het hele artikel te downloaden


Partnerverklaring en zorgplicht

Mr. M. Bouman

Uit een vonnis van de rechtbank Arnhem van november 2004, is (weer eens) duidelijk geworden, dat advisering over de partnerverklaring met de nodige zorgplichtaspecten is omgeven. Voordat wordt ingegaan op dit vonnis wordt, voor een goed begrip van zaken, eerst aangegeven wat nu die partnerverklaring is en, niet minder belangrijk, wat nu het doel is van een partnerverklaring.

Log in om het hele artikel te downloaden


Uitbesteding in verzekeringsland, een hot issue

Mr. C.J. de Jong

Binnen de verzekeringssector doet een nieuw gespreksonderwerp de ronde. Waar de voorbije twee jaar de zorgplicht binnen de branche veruit het meest besproken onderwerp was, lijkt die eer nu te zijn weggelegd voor outsourcing. In goed Nederlands: uitbesteding.
Wie de berichtgeving hierover in de vakpers analyseert, kan vaststellen dat er verschillende varianten van uitbesteding zijn.

Voor verzekeraars is uitbesteden van werkzaamheden niet nieuw, zij doen dat al vele jaren. Van recentere datum is dat uitbesteding in toenemende mate wordt omhelsd door assurantietussenpersonen. En voor De Nederlandsche Bank staat het verlenen van volmacht gelijk aan uitbesteding. Dit laatste brengt met zich mee dat gevolmachtigd agenten moeten voldoen aan de eisen die worden gesteld in de Regeling uitbesteding verzekeraars.

In dit artikel wordt aandacht geschonken aan deze regeling die een grote impact heeft op de organisatie van de bedrijfsactiviteiten van gevolmachtigd agenten en daaraan hoge eisen stelt.

Log in om het hele artikel te downloaden


Na de WAO nu ook de WW op de helling

H. Verhoef

Na de privatisering van de Ziektewet, de WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen), en het eerste WAO-jaar (via verlenging van de loondoorbetaling bij ziekte) staan er voor 2006 nog 2 en mogelijk zelfs 3 grote ingrepen in het stelsel van sociale verzekeringen op stapel. Zo komt er een nieuw stelsel van (particuliere) ziektekostenverzekeringen, de zogenaamde Zorgverzekeringswet en de Wet op de Zorgtoeslag, waardoor de Ziekenfondswet, en de bestaande verschillen tussen ziekenfondsverzekering en particuliere verzekering zullen verdwijnen Ook komt er een nieuw stelsel van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen als vervanging van de WAO voor iedere werknemer die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt is geworden, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, de WIA. In de vorige editie heeft u daarover een uitgebreid artikel van Marjol Nikkels-Agema kunnen lezen.

In dit artikel wordt stilgestaan bij de toekomstige ontwikkelingen in het kader van de herziening van de werkloosheidsregelingen. Op 15 april jl. heeft de SER een unaniem advies hierover uitgebracht aan het kabinet, en het ziet er naar uit dat ook deze regelingen mogelijk al met ingang van 2006 ingrijpend zullen wijzigen. Dat is niet alleen van belang voor alle werklozen, maar ook voor alle gedeeltelijk arbeidsongeschikten, want wijzigingen in de WW zullen volgens minister de Geus in beginsel ook doorwerken in de WGA-regeling.

Log in om het hele artikel te downloaden


Artikel 185 Wegenverkeerswet

A. Hol-Bubeck

De nachtmerrie van de motorrijtuigeigenaar (en cursisten!)
Veel cursisten vinden het onderdeel in diverse assurantiecursussen rondom artikel 185 Wegenverkeerswet (WVW) complex en moeilijk te doorgronden. Vandaar alle feiten (met een paar voorbeelden) weer eens op een rijtje!

Log in om het hele artikel te downloaden


Integriteitseisen en de Wfd

Mr. I. van Velzen

De financiŽle dienstverlener draagt er zorg voor dat de betrouwbaarheid van hem en zijn medewerkers buiten twijfel staat. Met iets andere woorden, maar wel met die strekking, staat dat in art. 26 Wfd. Wat wordt er met die integriteit bedoeld? Hoe organiseer je dat? En hoe toon je dat aan?

Integriteit in de financiŽle dienstverlening zou vanzelfsprekend moeten zijn.
Maar ja, ?, de geschiedenis heeft geleerd dat die vanzelfsprekendheid er niet is. Eigenlijk is de vraag wat integriteit is een nogal stomme vraag om mee te beginnen. Iedereen weet wat integriteit is. Of in ieder geval wat er mee bedoeld wordt. Als je 100 mensen een definitie laat geven van integriteit, dan krijg je waarschijnlijk 100 verschillende definities, maar de echte verschillen tussen al die definities zijn marginaal. Die verschillen zijn ook niet zo relevant voor de financiŽle dienstverlening. Wat w?l relevant is voor de financiŽle dienstverlening: welke definitie hanteert de toezichthouder als het gaat om integriteit? En voor welke personen gelden die eisen? Dit artikel gaat over de integriteitseisen in de Wfd. Maar het meeste is evenzeer van toepassing op andere integriteitsregelingen. En bovenal: het meeste zou voor de gehele financiŽle dienstverlening vanzelfsprekend moeten zijn.

Log in om het hele artikel te downloaden