De Beursbengel nr. 745 | juli 2005


Het nieuwe verzekeringsrecht

Prof. dr. P.M.C. de Lange

In deze twaalfde aflevering over het nieuwe verzekeringsrecht wordt aandacht besteed aan de sommenverzekering en meer in het bijzonder aan de levensverzekering. De bepalingen hierover zijn te vinden in afdeling 7.17.3. Algemene bepalingen uit afdeling 1, voor zover specifiek van belang voor levensverzekering.

In een aantal eerdere artikelen in deze reeks is al uitgebreid aandacht besteed aan de algemene bepalingen van afdeling 1. Als inleiding op de artikelen over levensverzekering besteden wij nog kort aandacht aan de specifieke relatie tussen de bepalingen in afdeling 1 en de levensverzekering.  De tekst van dit artikel is in belangrijke mate gebaseerd op de analyse van de Commissie Juridische Zaken Leven van het Verbond van Verzekeraars inzake het nieuwe Sommenverzekeringsrecht.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie Schip & Schade
Jurisprudentie Algemeen

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie Schip & Schade
Jurisprudentie Algemeen

Log in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

Maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Kelly, en nu?

Mr. O.L. Nunes

"

De uitspraak van de Hoge Raad1 in de zaak ?Kelly? heeft tot vele en uiteenlopende reacties geleid. Ethici, medici, politici en natuurlijk juristen hebben een mening over het proces waarin voor het eerst in Nederland een wrongful-lifeclaim is toegewezen. De uitspraak van de Hoge Raad lijkt immers de grenzen van het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht opnieuw op te rekken.
De uitspraak is niet alleen grensverleggend, maar roept ook de vraag op hoe daarmee in de praktijk om te gaan. In deze bijdrage een beschrijving en een analyse van het arrest, waarbij enkele praktische vragen aan de orde worden gesteld.

De feiten
Een vrouw heeft twee keer een spontane abortus gehad en is daarna bevallen van een gezonde dochter. Nadat de vrouw opnieuw zwanger raakt wordt zij begeleid door een verloskundige in dienst van een (academisch) ziekenhuis. Bij het intakegesprek dat de moeder bij de verloskundige heeft, komt ter sprake dat een neef van de echtgenoot van de moeder als gevolg van een chromosomale afwijking gehandicapt is. Tijdens dit gesprek vraagt de moeder aan de verloskundige of zij in aanmerking komt voor een onderzoek. De verloskundige meent dat onderzoek of verwijzing niet noodzakelijk is.

De moeder bevalt hierna van een dochter, Kelly. Kelly is meervoudig gehandicapt als gevolg van een chromosomale afwijking. De handicaps van Kelly zijn het gevolg van dezelfde chromosomale afwijking als bij de neef van de echtgenoot van de vrouw.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Lijfrentekapitaal oud regime en successierecht

G.Th.W. Tekelenburg FB

Als hoofdregel in de Successiewet geldt dat nabestaandenvoorzieningen die ten gevolge van het overlijden van de verzekerde tot uitkering komen zijn vrijgesteld van successierecht.
Hoe zit het als de nabestaandenvoorziening een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule, dus een zogenaamde oud-regimelijfrente, betreft?

Log in om het hele artikel te downloaden


Het nieuwe verzekeringsrecht

Prof. dr. P.M.C. de Lange

In deze twaalfde aflevering over het nieuwe verzekeringsrecht wordt aandacht besteed aan de sommenverzekering en meer in het bijzonder aan de levensverzekering. De bepalingen hierover zijn te vinden in afdeling 7.17.3. Algemene bepalingen uit afdeling 1, voor zover specifiek van belang voor levensverzekering.

In een aantal eerdere artikelen in deze reeks is al uitgebreid aandacht besteed aan de algemene bepalingen van afdeling 1. Als inleiding op de artikelen over levensverzekering besteden wij nog kort aandacht aan de specifieke relatie tussen de bepalingen in afdeling 1 en de levensverzekering.  De tekst van dit artikel is in belangrijke mate gebaseerd op de analyse van de Commissie Juridische Zaken Leven van het Verbond van Verzekeraars inzake het nieuwe Sommenverzekeringsrecht.

Log in om het hele artikel te downloaden


Wfd-kwaliteitscriteria

Mr. W. van den Dungen

"

In vorige Beursbengels hebt u al veel over de Wfd kunnen lezen. In dit artikel licht de auteur enkele kwaliteitscriteria uit het (Concept) Besluit financiële dienstverlening verder toe.

Status
De Wfd is op 5 oktober 2004 door de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu voor behandeling in de Eerste Kamer. Het (Concept)Bfd is voor consultatie aan de markt aangeboden. Verzekeraars, banken, intermediairs, vakorganisaties (Verbond, NVB, NVA, NBVA) en consumenten konden tot 21 maart 2005 een reactie geven op het conceptbesluit. Het is de bedoeling het wetgevingstraject nu snel af te ronden. De verwachting is dat de Wfd en het Bfd in oktober 2005 in werking zullen treden.

Wat betekenen Wfd en Bfd voor het intermediair?
De Wfd schrijft voor dat alle aanbieders, bemiddelaars en adviseurs over een vergunning van de Autoriteit Financi?le Markten dienen te beschikken en dat alle vergunninghouders in een openbaar register worden opgenomen. Op die manier kan de consument precies nagaan waartoe een instelling of persoon op grond van zijn vergunning bevoegd is. Het register geeft dus antwoord op de vraag of een bepaalde assurantietussenpersoon mag bemiddelen ten aanzien van ? bijvoorbeeld ? levensverzekeringen en hypotheken.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Van WAO naar WIA

M. Nikkels-Agema

Ondanks uitvoeringsproblemen bij het UWV heeft het kabinet op 11 maart jl. besloten om de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) wel per 1 januari 2006 door te voeren. De huidige WAO blijft bestaan voor bestaande arbeidsongeschikten. De Wet WIA geldt voor iedereen die is ziek geworden na 1 januari 2004.

De nieuwe WIA kent twee soorten regelingen:
1.  Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)
2.  Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA)

In de huidige WAO ligt het accent op de arbeidsongeschiktheid en de daarbij behorende inkomensondersteuning. In de nieuwe WIA staat werk voorop. In dit artikel wordt de WIA nog een keer uitgebreid toegelicht.

Log in om het hele artikel te downloaden


Woonhuizen zijn te laag verzekerd

Mr. M.P. Vogelsang

Woonhuizen zijn te laag verzekerd kopte de Telegraaf van 2 mei. Dezelfde dag kwam dit item op de radio en `s avonds uitgebreid op de televisie. Nieuws? Welnee. Maar wel waar.

De laatste jaren kwamen er signalen van verzekeraars, maar vooral ook uit de expertisewereld dat er vaak sprake is van onderverzekering bij woonhuizen. Heel vervelend voor huiseigenaren natuurlijk als er schade is. Vorig jaar bleek uit een voorzichtige schatting door verzekeraars dat woonhuizen gemiddeld voor zo`n 20% zijn onderverzekerd. Het Verbond van Verzekeraars heeft hierbij stilgestaan in haar nieuwsuitgave Verzekerd! van september 2004.

Daarna zijn ook anderen buiten de verzekeringsbedrijfstak zich van het probleem bewust geworden. In het mei-nummer van het magazine van Vereniging Eigen Huis stond over onderverzekering een uitgebreid artikel. Ook in de Consumentengeldgids stond de onderverzekeringsproblematiek in de schijnwerpers. De aanbevelingen aan de lezers waren om na te gaan of de verzekering garantie biedt tegen onderverzekering of, zo niet, de herbouwwaarde te (laten) controleren. En dat is een prima advies.

Log in om het hele artikel te downloaden


De Zorgverzekeringswet

J.G. Breit

Begin juli van dit jaar krijgen alle huishoudens in Nederland een brief in de bus van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hans Hoogervorst.
In die brief kondigt de minister de invoering aan van de Zorgverzekeringswet, een wet die alle Nederlanders verplicht zich tegen ziektekosten te verzekeren bij de verzekeraar van hun keuze. Bij de brief zit een brochure met de belangrijkste informatie voor de burgers.

Een maand later volgt een brief van de Belastingdienst met informatie over de Zorgtoeslag. Een tegemoetkoming in de premie voor de zorgverzekering voor mensen met lage inkomens. Dat is het startsein van een grote publiekscampagne over de zorgverzekering en de zorgtoeslag, wettelijke regelingen waar alle burgers op 1 januari 2006 mee te maken krijgen.

Dit artikel beschrijft de veranderingen in de zorgverzekering en de gevolgen voor de burger. Het begint met een beschrijving van het huidige stelsel van ziektekostenverzekeringen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

Maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Het nieuwe verzekeringsrecht, Deel 12: de sommenverzekering

Prof. dr. P.M.C. de Lange

In deze twaalfde aflevering over het nieuwe verzekeringsrecht wordt aandacht besteed aan de sommenverzekering en meer in het bijzonder aan de levensverzekering. De bepalingen hierover zijn te vinden in afdeling 7.17.3. Algemene bepalingen uit afdeling 1, voor zover specifiek van belang voor levensverzekering.

In een aantal eerdere artikelen in deze reeks is al uitgebreid aandacht besteed aan de algemene bepalingen van afdeling 1. Als inleiding op de artikelen over levensverzekering besteden wij nog kort aandacht aan de specifieke relatie tussen de bepalingen in afdeling 1 en de levensverzekering.  De tekst van dit artikel is in belangrijke mate gebaseerd op de analyse van de Commissie Juridische Zaken Leven van het Verbond van Verzekeraars inzake het nieuwe Sommenverzekeringsrecht.

Log in om het hele artikel te downloaden