De Beursbengel nr. 744 | mei 2005


Wijziging Arbowet definitief per 1 juli 2005

M. Nikkels-Agema

Werkgevers kunnen alleen onder voorwaarden weg bij de gecertificeerde arbodienst.
De Arbowet wordt per 1 juli 2005 gewijzigd. De nieuwe wet geeft werkgevers meer vrijheid bij de inkoop van arbodeskundigheid. Werkgevers zijn dan ook niet meer verplicht om zich aan te sluiten bij een gecertificeerde arbodienst.
Weggaan bij de Arbodienst is niet zomaar mogelijk!. Er wordt in de praktijk te makkelijk gedacht om het arbocontract op te zeggen. Er is altijd toestemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging nodig, tenzij in de CAO afspraken zijn gemaakt over de alternatieve arbodienstverlening. Er zal ook altijd een contract met een bedrijfsarts moeten zijn voor de verzuimbegeleiding.

Log in om het hele artikel te downloaden


Conversie in plaats van verevening pensioen bij echtscheiding?

G.Th.W. Tekelenburg FB

Volgens de op 1 mei 1995 van kracht geworden Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet Pensioenverevening) wordt de verdeling van het ouderdomspensioen tussen ex-echtgenoten geregeld. Het zogenaamde bijzonder nabestaandenpensioen komt volgens de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) de gerechtigde zonder meer toe en blijft daarom in de Wet Pensioenverevening buiten beschouwing.

De Wet Pensioenverevening is een vervolg op het bekende Boon-Van Loon-arrest uit 1981, waarin de mogelijkheid werd geboden om bij echtscheiding de waarde van pensioenrechten te verrekenen. Het Boon-Van Loon-arrest blijft desalniettemin van belang omdat de Wet Pensioenverevening afwijkingen bij de verdeling toestaat. De vraag is of de Wet Pensioenverevening niet eens zou moeten worden aangepast.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie Schip & Schade

Log in om het hele artikel te downloaden


De expeditieverklaring

H.P. de Jong

Bij het verzekeren van de aansprakelijkheid voortvloeiende uit contracten wordt nogal eens vergeten dat een expediteur soms ook als vervoerder aan te merken is. In de wereld van het goederenvervoer blijkt het meestal niet eenvoudig om een scheidslijn te trekken tussen een vervoerovereenkomst en een expeditieovereenkomst.

In artikel 8:20 BW is de definitie van goederenvervoer opgenomen:
De overeenkomst van goederenvervoer is de overeenkomst, waarbij de ene partij (de vervoerder) zich tegenover de andere partij (de afzender) verbindt zaken te vervoeren.
En in artikel 8:60 BW staat de definitie van een overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen:
De overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen is de overeenkomst, waarbij de ene partij (de expediteur) zich jegens zijn wederpartij (de opdrachtgever) verbindt tot het te haren behoeve met een vervoerder sluiten van een of meer overeenkomsten van vervoer van door deze wederpartij ter beschikking te stellen zaken, dan wel tot het te haren behoeve maken van een beding in een of meer zodanige vervoerovereenkomsten.

Log in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

Maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Opzicht

A. Hol-Bubeck

"

Tijdens de diverse assurantieopleidingen merk ik, dat cursisten de opzichtclausule in de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) een lastig onderdeel vinden. Reden om daar eens een praktijkgericht artikel over te schrijven.

Opzicht
In de verzekeringsbedrijfstak wordt onder opzicht verstaan: het onder je hebben van een zaak van een ander onder je alsof het je eigen zaak is. Men spreekt ook wel van het quasi-eigenaarrisico, omdat je de zaken van een ander onder je hebt en ze gebruikt alsof ze van jezelf zijn. Je kunt zaken van een ander om meerdere redenen onder je hebben. Bijvoorbeeld om de zaken te gebruiken, te bewerken, te behandelen, te bewaren, te vervoeren of om welke reden dan ook. Het moet gaan om een soort duurzame relatie tussen de gebruiker van de zaak en de zaak zelf. Niet alleen de tijdsduur is daarbij bepalend, maar ook de reden waarom men de zaak onder zich heeft: op grond van een (zakelijke) overeenkomst of op grond van een (niet zakelijke) afspraak.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Het nieuwe verzekeringsrecht

Mr. S.M. Oude Alink

"

In deze elfde aflevering over het nieuwe verzekeringsrecht is de subrogatie aan de orde. Het meest opvallend is dat in de nieuwe regeling met name genoemde categorie`n personen zijn vermeld waarop de verzekeraar die heeft betaald, de schade niet mag verhalen.

Het ?oude? verzekeringsrecht
Art. 284 WvK luidt als volgt:
?Indien de verzekerde terzake van door hem geleden schade vorderingen tot schadevergoeding op derden heeft, anders dan uit verzekering, gaan die vorderingen bij wijze van subrogatie over op de verzekeraar voor zover deze die schade vergoedt.?
Meer over het   nieuwe verzekeringsrecht vindt u in dit artikel.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


De veranderingen in de sociale zekerheid vanaf 1990 op een rijtje

J. Wielink

Binnenkort staan er weer een aantal wijzigingen in de sociale zekerheid op stapel.
Denk aan 1 juli 2005, als de arbo-dienstverlening wordt vrijgelaten.
Maar ook de wijziging per 1-1-2006 zal een grote impact hebben, als de WAO verdwijnt en de WIA ervoor in de plaats komt.

Al deze wijzigingen zijn onderdeel van een in begin jaren ?90 ingezette koers, die moet leiden tot vermindering van het aantal zieken en arbeidsongeschikten, maar ook tot vermindering van de hoogte van de uitkeringen.

Voor iedereen die het overzicht van alle ontwikkelingen niet meer scherp heeft, in dit artikel een korte samenvatting.

Log in om het hele artikel te downloaden


Zwarte gaten

Mr. I. van Velzen

Zwarte gaten zijn gaten in de polisdekking tussen verschillende polissen, die onbedoeld tot stand zijn gekomen. Maar daarmee nog niet minder vervelend zijn. Ook verzekerden die denken goed verzekerd te zijn, kunnen daarmee te maken krijgen. Het bemerken van zwarte gaten vergt meer dan oplettendheid, het voorkomen van zwarte gaten vergt creativiteit. Een uitdaging heet dat.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie Schip & Schade

Log in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

Maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Het nieuwe verzekeringsrecht, Deel 11: subrogatie

Mr. S.M. Oude Alink

"

In deze elfde aflevering over het nieuwe verzekeringsrecht is de subrogatie aan de orde. Het meest opvallend is dat in de nieuwe regeling met name genoemde categorie`n personen zijn vermeld waarop de verzekeraar die heeft betaald, de schade niet mag verhalen.

Het ?oude? verzekeringsrecht
Art. 284 WvK luidt als volgt:
?Indien de verzekerde terzake van door hem geleden schade vorderingen tot schadevergoeding op derden heeft, anders dan uit verzekering, gaan die vorderingen bij wijze van subrogatie over op de verzekeraar voor zover deze die schade vergoedt.?
Meer over het   nieuwe verzekeringsrecht vindt u in dit artikel.

"

Log in om het hele artikel te downloaden