De Beursbengel nr. 742 | maart 2005


Van de redactie

Maandelijke column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Weten is kunnen!

Mw. A. Hol ? Bubeck

Rijtjes leren is dat nu nodig? Nee, bijna nooit. Maar parate kennis wel anders kunt u niets opzoeken. Aan de hand van een paar simpele schades laat de auteur (zelf assurantiedocent) zien, waarom het handig is om je vakkennis paraat en up tot date te hebben.

Regelmatig vragen cursisten ?Moet je dit nu echt allemaal kennen?? Mijn antwoord is luid en duidelijk ?Ja?. Ik ben er van overtuigd, dat je om het assurantievak goed te kunnen beoefenen verstand van verzekeren moet hebben. Het assurantiebemiddelingsvak bestaat uit analyseren, adviseren en bemiddelen. Daarvoor heb je (parate) vakkennis nodig. Je dient de wet te kennen om te weten, wat er mag en wat er niet mag. Je dient de polisvoorwaarden te kennen om ze te kunnen interpreteren, om ze te kunnen vergelijken en om er over te kunnen adviseren. Natuurlijk kun (en moet) je alles opzoeken in de computer of in de polisvoorwaarden op het moment dat dat nodig is. Maar je moet ook direct al een goed gemotiveerd antwoord kunnen geven? Daarmee laat je zien, dat je het assurantievak verstaat!
 
Voorbeeld 1: de kapotte stofzuiger
Verzekerde heeft een inboedelverzekering met een van-buiten-komende-onheilendekking. Tijdens het stofzuigen komt er een enorme steekvlam uit de stofzuiger. De vlam dooft en de stofzuiger zwijgt. De motor van de stofzuiger is doorgebrand. De verzekerde vraagt of er dekking is op zijn inboedelverzekering. Verzekerde gaat ervan uit dat de schade aan de stofzuiger wordt vergoed immers hij heeft de meest uitgebreide dekking. Aan verzekerde moet uitgelegd worden, dat er g?`n dekking is.

Is er sprake van brand in de zin van de inboedelverzekering?
In de polisvoorwaarden staat dat schades als gevolg van brand wel gedekt zijn. Aangezien verzekerde vlammen gezien heeft, lijkt er sprake van een gedekt evenement te zijn. Dat lijkt het wel, maar is het niet! Om vast te stellen of er sprake is van brand in de zin van de inboedelverzekering, moet gekeken worden, naar wat in de polisvoorwaarden als brand staat omschreven.

Log in om het hele artikel te downloaden


Veilig op weg? Ook met gevaarlijke stoffen!

H.P. de Jong

Wie kent niet de routeringsborden: Het oranje bord met zwarte stip, het oranje bord met zwarte pijl en stip en de borden bij elke tunnel, waarop een achterkant van een rode vrachtauto met de onderaanduiding ?I? of ?II??

Sinds 1968 is in Europa een overeenkomst van kracht betreffende het transport van gevaarlijke stoffen over de weg. Dit zogenaamde ADR bevat alle regels en voorschriften waaraan vervoerders zich moeten houden. ADR staat voor: Accord Europ?en relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route ofwel De Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Gaat het mis of dreigt het mis te gaan tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen dan staan er direct vele overheidsinstanties klaar om hulp te bieden, schade te beperken en op te ruimen. De politie, rijksverkeersinspectie, brandweer etc. zorgen ervoor dat de gevaarlijke situatie meestal binnen de perken blijft. Een enkele keer ontstaat er echter een explosie met doden, letselschade en materi?le schade.

Onder een gevaarlijke stof wordt verstaan een stof die als zodanig in het Uitvoeringsbesluit gevaarlijke stoffen en milieuverontreiniging wordt aangewezen. Er is sprake van een zogenaamd gesloten systeem: indien de stof niet in het besluit wordt aangewezen, is het geen gevaarlijke stof.

Log in om het hele artikel te downloaden


Het nieuwe verzekeringsrecht

Mr. J.D. van de Meent

In deze negende bijdrage over het nieuwe verzekeringsrecht zal aandacht worden besteed aan de vergoedingsplicht van de verzekeraar. De omvang van die vergoedingsverplichting wordt met name afgebakend door:

  • de verzekerde som
  • de verzekerde waarde
  • de schade of het verlies (totaal of gedeeltelijk)
  • het indemniteitsbeginsel

Log in om het hele artikel te downloaden


AOV: duidelijkheid is geboden!

Mr. Karen F.J. Machielsen

Verzekeraars en verzekerden zijn het niet altijd eens over de vraag wat ziekte is en of er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Karen Machielsen, advocaat te Utrecht, geeft haar visie.

Regelmatig maak ik mee dat een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar een uitkering weigert of stopt, omdat verzekerde niet ziek zou zijn. De verzekerde daarentegen vindt dat hij w?l ziek is en niet kan werken. Wie heeft er gelijk?

Modelpolisvoorwaarden
De modelpolisvoorwaarden van het Verbond van Verzekeraars defini?ren arbeidsongeschiktheid met:

?Van arbeidsongeschiktheid is uitsluitend sprake indien er in relatie tot ziekte of ongeval, objectief medisch vast te stellen stoornissen bestaan, waardoor de verzekerde beperkt is in zijn functioneren?

Er moet dus een ziekte zijn. Is er geen ziekte, dan is er geen recht op uitkering. Is er ziekte, dan moet de arbeidsongeschiktheid daaruit voortvloeien. Als er ziekte is die niet tot arbeidsongeschiktheid leidt, dan volgt er geen uitkering.

Log in om het hele artikel te downloaden


Besluit inzake Vaste Indexatie van pensioenen

Gerard Th. W. Tekelenburg FB

Op 21 januari 2005 is (onder nummer CPP2004/1275 M) door de directeur-generaal Belastingdienst namens de staatssecretaris van Financiën een nieuw besluit gepubliceerd met betrekking tot vaste indexatie van pensioenen ter vervanging van het besluit van 8 februari 1978, dat tegelijkertijd is ingetrokken.
Het door de Belastingdienst al eerder gevoerde beleid dat 3% het maximum is voor vaste indexatie heeft met dit besluit in elk geval een offici?le basis gekregen. Degenen die dit standpunt naast zich neer hebben gelegd worden onder omstandigheden tot 21 januari 2005 voor hun moed beloond. In dit artikel wordt aandacht besteed aan dit nieuwe besluit.

Log in om het hele artikel te downloaden


WALVIS en WFSV

H. Verhoef

Na jarenlange discussies en onderzoeken en veel wikken wegen is het dan eindelijk zover.
Op 1 januari 2005 is een eerste belangrijke stap gezet op de weg naar een (bijna volledige) gelijkschakeling van premieloon, uitkeringsloon en fiscaalloon. Daarmee wordt een begin gemaakt met een grote schoonmaak binnen allerlei bestaande wetten en regelingen om uiteindelijk te komen tot een helder en duidelijk stelsel van regelingen dat weer aan de burgers uitgelegd kan worden. Eindelijk wordt er definitief gebroken met de traditie om voor iedere regeling een eigen begrippenkader te ontwikkelen.
Vanuit historisch perspectief was dat voor ingewijden in de materie goed te begrijpen, maar mede daardoor is er een wildgroei aan begrippenkaders, regelingen en uitzonderingen ontstaan die geen enkel doel meer dienen, behoudens de werkgelegenheid van degenen die er hun brood mee verdienen. Wat dat betreft waait er momenteel een frisse wind door politiek Den Haag. Men is bereid de zaken nu eindelijk eens grondig aan te pakken en schroomt daarbij niet om bestaande regelingen en uitvoeringsinstituten eens goed tegen het licht te houden om te kijken of de houdbaarheidsdatum daarvan niet inmiddels is verstreken.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie Schip & Schade
Jurisprudentie Algemeen
Zorgplicht

Log in om het hele artikel te downloaden


Het CCV en certificatie van preventiemaatregelen

W.A.C. van Oppen

Sinds 1 juli 2004 is het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) actief. Het CCV is opgericht door koepelorganisaties die belang hebben bij preventie en veiligheid. Het Verbond van Verzekeraars heeft een grote rol gespeeld in de totstandkoming van het CCV. Andere initiatiefnemers zijn het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Justitie, de Raad van Hoofdcommissarissen, werkgeversvereniging VNO-NCW en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. In dit artikel wordt kort de aanleiding voor het oprichten van het CCV belicht. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de taken van het CCV ten aanzien van certificatie van preventiemaatregelen.

Aanleiding voor de oprichting van het CCV
`n 1985 deed het kabinet een oproep aan het bedrijfsleven om samen met overheid en private organisaties initiatieven te ontwikkelen om veiligheid te bevorderen. In de daarop volgende jaren ontstond er, onafhankelijk van elkaar, een groot aantal samenwerkingsverbanden. Op zich een prachtige respons op de oproep van het kabinet. Na verloop van tijd werd echter steeds ondoorzichtiger wie nu precies wat deed, en werden de verschillende spelers in het preventieveld min of meer bedolven onder ? goed bedoelde ? adviezen, initiatieven en informatiehoeveelheden.

In de kabinetsnota 'Naar een veiliger samenleving' uit 2002 hebben de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie gezamenlijk het voorstel gedaan om een organisatie op te richten waar vraag en aanbod op het gebied van preventie voortaan bij elkaar kunnen komen. Andere belanghebbenden zoals het Verbond van Verzekeraars en VNO-NCW hebben dat voorstel omarmd. Medio 2004 is het CCV opgericht.

Log in om het hele artikel te downloaden


Het nieuwe verzekeringsrecht : vergoeding van schade en indemniteit

Mr. J.D. van de Meent

In deze negende bijdrage over het nieuwe verzekeringsrecht zal aandacht worden besteed aan de vergoedingsplicht van de verzekeraar. De omvang van die vergoedingsverplichting wordt met name afgebakend door:

  • de verzekerde som
  • de verzekerde waarde
  • de schade of het verlies (totaal of gedeeltelijk)
  • het indemniteitsbeginsel

Log in om het hele artikel te downloaden