De Beursbengel nr. 741 | januari 2005


Van de redactie

Maandelijkse column van de redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


Het Register Risicodeskundige

Ing. A.J. Boes

De uitvoering van gekwalificeerde schaderisicobeoordelingen en het verstrekken van ter zake kundige schadepreventieve maatregelen vergt de nodige expertise. Met name in de ?bedrijvensector? vormen deze de basis voor de acceptatie door schadeverzekeraars. Dat geldt vooral voor brand-, explosie-, storm-, waterschade en inbraakrisico`s. Dergelijke werkzaamheden worden doorgaans uitgevoerd door technici die meestal een middelbare of hogere technische opleiding hebben gevolgd. In Nederland bestaat echter tot op heden geen specifieke afgeronde opleiding voor de uitvoering van schaderisicobeoordelingen en de advisering op het gebied van schadebeheersingsvoorzieningen.

Om de kwaliteit van schaderisicobeoordelingen en preventieadviezen te optimaliseren, is het ?Register Risicodeskundige? ontwikkeld, zoals reeds vermeld in ?De Beursbengel? van september 2004. Op de achtergrond speelt mee dat zowel bij verzekeraars als verzekeringsmakelaars een tendens merkbaar is om het aspect schaderisicobeoordeling en schadepreventieadvisering te ?outsourcen?. Op zich is dit niet zo vreemd. Door verzekeraars en verzekeringsmakelaars is tussen omstreeks 1990 en 2000 nauwelijks substantieel aandacht besteed aan de technische beoordelingen bij het accepteren van risico`s. Dit had tot het gevolg dat het aantal ?Risicodeskundigen?, in dienst van verzekeraars en verzekeringsmakelaars vergrijsde en tevens terugliep.

Log in om het hele artikel te downloaden


Tsunami en levensverzekering

Mr. I. van Velzen

Na de vloedgolven van 26 december worden nog steeds mensen vermist. Sommigen zullen nooit meer gevonden worden. Omdat zij inmiddels anoniem zijn begraven, omdat zij een graf in zee hebben gevonden of omdat zij onder het zand liggen op een plek waar simpelweg niet gezocht wordt. Wat dat emotioneel betekent voor de nabestaanden (ongeacht nationaliteit) valt niet goed voor te stellen.
Dat ?blijvend vermist? kan ook nog een verzekeringsprobleem geven. Alvorens een uitkering te doen die verschuldigd is bij het overlijden van de verzekerde, wil een levensverzekeraar zich er graag van overtuigen dat die verzekerde ook echt overleden is. Normaal gesproken is dat geen probleem: een overlijdensverklaring van de arts volstaat. Maar u begrijpt dat zo`n verklaring nu juist een probleem vormt in deze situatie. Er is immers geen stoffelijk overschot gevonden, dus valt het overlijden niet aan te tonen. De wet kent daar wel een oplossing voor, maar soms kan dat betekenen dat de nabestaanden ruim 5 jaar moeten wachten op een overlijdensverklaring.

Log in om het hele artikel te downloaden


Samenhang tussen koop-, vervoers- en verzekeringsovereenkomst

H.P. de Jong

In de dagelijkse praktijk worden de koop-, vervoers- en verzekeringsovereenkomsten nogal eens door elkaar gehaald.
De transportverzekering, en dan met name de goederentransportverzekering en de verzekering op schepen, is de oudste vorm van verzekering. Van oudsher omvat de branche transportverzekering van zaken die met het vervoer te maken hebben. Het boeiende van transportverzekering is, dat zonder enige kennis van handelskoop, vervoersrecht, ondersteunende logistieke activiteiten, aansprakelijkheidsverzekering in het bijzonder van het vervoer, inzicht in de materie bijna niet mogelijk is. In de dagelijkse praktijk worden de koop-, vervoers- en verzekeringsovereenkomsten nogal eens door elkaar gehaald. Het is dan ook van groot belang dat importeurs en exporteur rekening houden met de relatie tussen de genoemde overeenkomsten.

Log in om het hele artikel te downloaden


16 Dagen Na-risico

J. Eekma

In het examen B Particulieren van 8 juni jl. kwam een opgave voor over het 16 dagen na-risico op grond van artikel 13 lid 4 van de WAM. De examencommissie wilde toetsen of de kandidaten dit artikel in een praktijksituatie konden toepassen. Helaas bleken veel kandidaten er niet uit te komen. Er blijkt veel onduidelijkheid te bestaan over de strekking van dit artikel uit de WAM. Vanwaar nu toch deze verwarring bij examenkandidaten en cursisten?

Doel van de WAM
Tijdens het lesgeven merk ik dat veel cursisten moeite hebben met het begrijpen van het gewraakte artikel. Het is ook wel ingewikkeld natuurlijk. Tijd om weer eens stil te staan bij het na-risico. Laten we eerst vaststellen wat ook al weer het doel van de WAM is. De WAM zorgt voor optimale verhaalsmogelijkheden voor een benadeelde partij en beschermt daarmee slachtoffers van het gemotoriseerde verkeer.

Log in om het hele artikel te downloaden


De Wfd en de backoffice-activiteiten van een verzekeraar

Mr. I. van Velzen

Vallen experts ook onder de Wfd? En acceptanten en schadecorrespondenten? U hoort en leest daar maar weinig over, maar kort weergegeven: acceptanten en polisbeheerders wel, schadecorrespondenten niet en experts soms. In dit artikel leg ik u uit, hoe dat nu precies zit.

Praktisch alles wat u over de Wfd hoort en leest, heeft betrekking op de bemiddeling en de advisering van financiŽle producten. Dat zou de indruk kunnen wekken, dat de Wfd alleen van toepassing is op de verkoop van verzekeringen, hypotheken en andere financiŽle producten. En daardoor zou u ook kunnen denken dat de Wfd geen eisen stelt aan de verdere uitvoering van financiŽle diensten. Daarmee zou u de Wfd tekortdoen. Het zou ook niet passen bij een wet die toch bedoeld is om de consument te beschermen.
Zaken als zorgplicht, integriteit en deskundigheid zijn natuurlijk ??k van belang bij het acceptatietraject en tijdens de looptijd. Al die nadruk op de regels die de Wfd stelt voor advisering en bemiddeling zijn daarmee niet onbegrijpelijk: juist d??r is heel veel misgegaan in het nog recente verleden. Vanuit de overheid worden die misstanden steeds aangevoerd als het gaat om de vraag naar het waarom van de Wfd. En als u kijkt naar de parlementaire behandeling van de wet dan ziet u dat ook daar de vragen en amendementen op gericht waren. Ik merk het ook aan mijn eigen werk: bijna alle Wfd-vragen concentreren zich op de regels die gaan gelden voor de verkoop van verzekeringen en daarmee in belangrijke mate op het intermediair en de frontoffices van direct-writers.

Log in om het hele artikel te downloaden


Belangrijke wetswijziging per 1 januari 2005

G.Th.W. Tekelenburg FB

In nummer 736 van augustus 2004 van de ?Beursbengel? is al aandacht besteed aan de Wet bevorderen financiering eigen woning met eigen middelen. Op verzoek van abonnees wordt in dit artikel deze wet nog eens kort belicht en wordt met enkele voorbeelden verduidelijkt of het  voor u of uw relaties financieel interessant is om wel of niet over te gaan tot aflossing van een onderhandse of hypothecaire eigen woning lening.

Op 1 januari 2005 gaat de Wet bevorderen financiering eigen woning met eigen middelen in. Deze wet wordt naar zijn geestelijk vader wel de Wet Hillen genoemd. De nieuwe wet heeft als doel het stimuleren van aflossing van eigen woningleningen. Onder een eigen woninglening wordt in dit verband verstaan een hypothecaire of onderhandse lening die is aangegaan voor de aankoop, verbouwing of onderhoud van een eigen woning die ook zelf wordt bewoond. De fiscale faciliteit bestaat er uit dat vanaf 1 januari 2005  de bijtelling bij het inkomen met betrekking tot de eigen woning vervalt. Technisch komt het er op neer dat in het geval het bedrag van het eigen woning forfait de aftrekbare rente te boven gaat de eigenaar / bewoner van de eigen woning een aftrekpost krijgt ter grootte van de positieve inkomsten uit de eigen woning.   

Log in om het hele artikel te downloaden


Het nieuwe verzekeringsrecht

Mr. W.G.B. Neervoort

Het nieuwe verzekeringsrecht zal een aantal veranderingen met zich meebrengen. E`n daarvan (art. 7.17.2.9c) is het toekennen van een directe actie aan de benadeelde terzake van schade als gevolg van dood of letsel tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar van de schadeveroorzaker. Dat is een verbetering ten opzichte van de huidige situatie, maar de benadeelde met enkel zaakschade of zuivere vermogensschade gaat er in het nieuwe verzekeringsrecht niet op vooruit.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie Schip & Schade
Jurisprudentie Algemeen

Log in om het hele artikel te downloaden


Clausule kernreacties

H.P. de Jong

Als gevolg van de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl raakten zeer vele zaken besmet door de radioactiviteit en deze zijn vervolgens vernietigd. Na de ramp in Tsjernobyl hebben verzekeraars in Nederland de ?Uniforme uitsluitingsclausule voor schade door kernreacties? in de transportpolissen opgenomen. De transportverzekering gaf dan geen dekking indien de schade werd veroorzaakt door atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan.

Log in om het hele artikel te downloaden


Het nieuwe verzekeringsrecht - Deel 8: de directe actie van de benadeelde

Mr. W.G.B. Neervoort

Het nieuwe verzekeringsrecht zal een aantal veranderingen met zich meebrengen. E`n daarvan (art. 7.17.2.9c) is het toekennen van een directe actie aan de benadeelde terzake van schade als gevolg van dood of letsel tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar van de schadeveroorzaker. Dat is een verbetering ten opzichte van de huidige situatie, maar de benadeelde met enkel zaakschade of zuivere vermogensschade gaat er in het nieuwe verzekeringsrecht niet op vooruit.

Log in om het hele artikel te downloaden