De Beursbengel nr. 739 | November 2004


Voor u gescand

Martijn Verrijn Stuart en Quirine Lenshoek

Rubriek met een selectie van recente literatuur en internetadressen voor de financiële wereld.

Log in om het hele artikel te downloaden


Aantrekken en afstoten: werkgeversaansprakelijkheid in beweging

Mr. A.H.M. van Noort

"

Een oude joodse verwensing luidt: ?Ik wens u veel personeel.? Dat personeel de werkgever ? inderdaad - veel zorgen kan baren is de afgelopen decennia in de rechtspraak over werkgeversaansprakelijkheid wel gebleken. In dit artikel zullen de meest recente ontwikkelingen op dit gebied in kaart worden gebracht.

Reikwijdte zorgplicht
In art 7: 658 BW lid 1 en 2 is bepaald dat de werkgever jegens de werknemer aansprakelijk is voor de schade die de werknemer in de uitoefening van de werkzaamheden lijdt, tenzij hij stelt `n bewijst dat hij zijn zorgverplichtingen is nagekomen, of de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. De zorgplicht van de werkgever is een bron van interessante arresten geweest, waarin gaandeweg steeds striktere veiligheidsmaatregelen ten behoeve van de werknemer werden verlangd. Een hoogtepunt werd gevormd door het Postbode-arrest (1) waar PTT, als werkgever, zelfs aansprakelijk werd gehouden voor schade van een postbesteller die was aangereden nadat hij een wegwaaiend poststuk achterna was gerend. Van die strenge, feitelijk naar risicoaansprakelijkheid neigende norm, lijkt de Hoge Raad de laatste tijd echter terug te zijn gekomen, getuige vier verrassende arresten die sindsdien zijn gewezen.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuwe Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling (OVS)

Mr. M.N.J. Heeneman en G.A. Hoek

Binnenkort wordt de 30 jaar oude Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling (motorrijtuigen) volledig vernieuwd.

Per 1 januari 2005 zal de huidige Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling (OVS) na bijna 30 dienst te hebben gedaan de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en worden vervangen door een compleet herziene OVS, die naar verwachting eenzelfde staat van dienst zal opbouwen. In dit artikel gaan de auteurs achtereenvolgens nader in op de achtergrond van deze herziening, het resultaat en de belangrijkste verschillen ten opzichte van de huidige OVS.

Log in om het hele artikel te downloaden


Evolutie casemanagement

M. de Zeeuw

De casemanager is in de afgelopen jaren uitgegroeid van een stille pop tot een mooie vlinder. De functie moest bij aanvang nog vaak de in de beleving wettelijk verplichte administratieve last verwerken. In de fase van bewustwording van kosten die samengaan met verzuim en arbeidsongeschiktheid, zijn tevens nieuwe inzichten ontstaan om het verzuim daadwerkelijk aan te pakken. Een aantal vooruitstrevende spelers op de markt (dienstverleners, opleidingen, etc) hebben zich hierop uitstekend aangepast en leveren inmiddels diensten die het probleem bij de wortel aanpakken.
De vlinder die hieruit binnen vele organisaties is ontstaan is een professionele ?dedicated? casemanager die de regie voert over alle interne en externe verzuimprocessen. De resultaten zijn verbluffend.

Log in om het hele artikel te downloaden


Gelijke behandeling in pensioenregelingen: waar is het einde?

Mr. E. L. Schlijper

In 1990 stond de pensioenwereld op zijn kop omdat het Europese Hof van Justitie bepaalde dat er in pensioentoezeggingen geen onderscheid meer mocht worden gemaakt tussen mannen en vrouwen.

Inmiddels is het gelijk behandelen van mannen en vrouwen de gewoonste zaak van de wereld. Maar ook nu weer is er onrust in pensioenland: ditmaal veroorzaakt door het verbod op leeftijdsdiscriminatie. In de loop der tijd zijn de gelijkebehandelingsvoorschriften, die ook op pensioentoezeggingen van toepassing zijn, steeds verder gegaan. In dit artikel een overzicht van de belangrijkste gelijkebehandelingsaspecten die een rol spelen bij de pensioentoezegging.

De volgende gelijkebehandelingsaspecten moeten in acht worden genomen bij het toezeggen van pensioen:

  • gelijke behandeling naar geslacht
  • gelijke behandeling naar burgerlijke staat
  • gelijke behandeling naar soort arbeidsovereenkomst
  • gelijke behandeling naar leeftijd

Log in om het hele artikel te downloaden


Het nieuwe verzekeringsrecht

Mr. S.M. Oude Alink

In deze zesde bijdrage in de reeks van artikelen met betrekking tot het nieuwe verzekeringsrecht wordt aandacht besteed aan opzegging van de verzekeringsovereenkomst, de omschrijving van de schadeverzekeringsovereenkomst, verzekering ten behoeve van een derde en overgang van rechten en plichten bij koop en overdracht

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie Schip & Schade
Jurisprudentie Algemeen

Log in om het hele artikel te downloaden


Het nieuwe verzekeringsrecht: opzegging, verzekering ten behoeve van een derde en overgang van rechten en plichten bij koop en overdracht

Mr. S.M. Oude Alink

In deze zesde bijdrage in de reeks van artikelen met betrekking tot het nieuwe verzekeringsrecht wordt aandacht besteed aan opzegging van de verzekeringsovereenkomst, de omschrijving van de schadeverzekeringsovereenkomst, verzekering ten behoeve van een derde en overgang van rechten en plichten bij koop en overdracht

Log in om het hele artikel te downloaden