De Beursbengel nr. 738 | oktober 2004


Van de redactie

Maandelijkse column van de redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


De vrijwilliger als werknemer?

J.A. Wielink

In bepaalde sectoren van het bedrijfsleven wordt veel gewerkt met vrijwilligers, die hun arbeidscapaciteit inzetten ten gunste van het betreffende product of dienst in die sector. Denk aan de vrijwilligers in de zorg, de vrijwillige brandweer, etc. Ook buiten het bedrijfsleven is er veel inzet door vrijwilligers, zoals bij kerken en verenigingen. Hebben deze vrijwilligers bescherming of verplichtingen vanuit de wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid?

De sociale zekerheid is qua verzekeringen grofweg in twee delen te knippen. De volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen. Om gebruik te kunnen maken van de volksverzekeringen moet de vrijwilliger Nederlands ingezetene zijn. Voor de werknemersverzekeringen is de toets of er sprake is van werknemer in de zin van de Ziektewet.

Log in om het hele artikel te downloaden


Wederzijdse verantwoordelijkheid voor de schadeomvang

Mw. mr. A.L.M. Keirse

"

In het schouwspel van het aansprakelijkheidsrecht speelt de dader traditioneel de hoofdrol. De benadeelde wordt veelal voorgesteld als het lijdend voorwerp. Deze klassieke voorstelling doet echter lang niet altijd recht aan de werkelijkheid.
De omvang van de schade is immers veelal te wijten aan een samenloop van omstandigheden, waarvan sommige op het conto van de dader en andere op dat van de benadeelde komen. Dit vraagt om een begrenzing van de onderlinge verantwoordelijkheid van dader en benadeelde.

Schadebeperking
Uit welbegrepen eigen belang neemt een ieder in het dagelijkse leven tal van maatregelen met het doel eigen schade te beperken. Wie bijvoorbeeld in de auto stapt, doet een autogordel om. Is een auto door beschadiging tijdelijk onbruikbaar, dan regelt de eigenaar vervangend vervoer. Wie gewond wordt, roept medische hulp in.
Deze schadebeperkende maatregelen krijgen een bijzondere kleur, indien een ander voor de schadeveroorzakende gebeurtenis aansprakelijk kan worden gesteld. Dan rijzen verschillende vragen. Is een benadeelde verplicht maatregelen te treffen ter beperking van de schade, die hij toch in beginsel op de schadeveroorzaker kan verhalen? Hoever reikt deze eventuele verplichting? Wat zijn de rechtsgevolgen als dergelijke maatregelen achterwege worden gelaten? Wie draait op voor de kosten van deze maatregelen?

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Mini-workshop Motorrijtuigen!

Mw. A. Hol-Bubeck

"

Het is geweldig om met vakgenoten te praten over ons wonderschone assurantievak. Als assurantiedocent doe ik dat natuurlijk de hele dag en ik vind het echt fantastisch. Ik mag deelnemers aan mijn cursussen graag uit hun tent lokken met allerlei ingewikkelde casu`stiek. Vooral met de ervaren verzekeringsmensen, maar zeker ook met de minder ervaren vakgenoten is het een uitdaging om over de lastige vragen te discussi?ren. Hoe is (en vooral ook vaak hoe was) het ook alweer verzucht dan menig deelnemer. Bepaalde onderwerpen zijn en blijven blijkbaar lastig.
Zo`n lastig onderwerp is bijvoorbeeld de problematiek rondom de toegestane WAM uitsluiting: `schade aan de bestuurder van het verzekerde motorrijtuig?. Maar misschien als alle lezers van de Beursbengel nu even deelnemen aan de (papieren) Mini Workshop Motorrijtuigen dat de problemen rond dit lastige onderwerp de bedrijfstak uit zijn!

Casus ?Zal ik het even doen??
Om de aandacht van de deelnemers meteen te pakken en om de discussie snel op gang te krijgen leg ik de deelnemers in mijn mondelinge cursussen altijd eerst een redelijk lastige casus voor. Zoals bijvoorbeeld de casus waarin twee bejaarde dames de hoofdrol spelen.

Mevrouw Langeveld (82 jaar) parkeerde haar rode Daihatsu bij de huisarts op het terrein, om een griepprik te halen. Helaas kon zij niet direct terecht. Zij maakte een afspraak voor later op de dag en liep weer naar buiten. Op het ?parkeerterrein? (de voortuin van de huisarts) was het ondertussen drukker geworden. Een wachtende dame mevrouw Willems (74 jaar) was blij dat eigenaresse van de Daihatsu aan kwam lopen, want dan kon zij haar Volvo parkeren op het plekje van de Daihatsu.
Mevrouw Langeveld oordeelde echter, dat zij niet met haar Daihatsu achteruit rijdend de betreffende parkeerplek kon vrijmaken, omdat de ruimte daartoe te beperkt was. De Volvo van mevrouw Willems stond voor de inrit. Volgens Mevrouw Willems kon Mevrouw Langeveld er gemakkelijk langs. ?Nee hoor?, antwoordde mevrouw Langeveld, ?ik red dat niet.? ?Zal ik het even doen?? vroeg mevrouw Willems, waarop mevrouw Langeveld antwoordde: ?Nou, probeert u het dan maar.?
Mevrouw Willems nam plaats achter het stuur van de Daihatsu. Mevrouw Langeveld voegde haar nog toe: ?Let u op, het is een automaat?, maar dat is geen probleem voor mevrouw Willems. Haar Volvo is ook een automaat. Toch bleek zij het pittige karakter van de Daihatsu danig te onderschatten. Zij zette de automaat in de achteruit en gaf dusdanig veel gas, dat de auto achteruitschoot en tegen een andere auto knalde. Tegen welke auto? Haar eigen Volvo! Beide auto`s liepen schade op. De auto van Mevrouw Langeveld is WA en Volledig casco verzekerd. Mevrouw Willems had de dekking van haar autoverzekering twee dagen geleden omgezet van WA en Volledig casco naar uitsluitend WA.

U mag net zoals mijn deelnemers in de klas even nadenken over de vraag ? Wie moet de schade aan de beide auto`s vergoeden?? De verzekeraar van de Daihatsu? Mevrouw Langeveld zelf? Of Mevrouw Willems?

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Mini-workshop Motorrijtuigen!

Mw. A. Hol-Bubeck

Het is geweldig om met vakgenoten te praten over ons wonderschone assurantievak. Als assurantiedocent doe ik dat natuurlijk de hele dag en ik vind het echt fantastisch. Ik mag deelnemers aan mijn cursussen graag uit hun tent lokken met allerlei ingewikkelde casu`stiek. Vooral met de ervaren verzekeringsmensen, maar zeker ook met de minder ervaren vakgenoten is het een uitdaging om over de lastige vragen te discussi?ren. Hoe is (en vooral ook vaak hoe was) het ook alweer verzucht dan menig deelnemer. Bepaalde onderwerpen zijn en blijven blijkbaar lastig.
Zo`n lastig onderwerp is bijvoorbeeld de problematiek rondom de toegestane WAM uitsluiting: `schade aan de bestuurder van het verzekerde motorrijtuig?. Maar misschien als alle lezers van de Beursbengel nu even deelnemen aan de (papieren) Mini Workshop Motorrijtuigen dat de problemen rond dit lastige onderwerp de bedrijfstak uit zijn!

Log in om het hele artikel te downloaden


Prepensioen, VUT en levensloop

Mr. F.E.M. Zurlohe FFP

De strijd voor de betaalbaarheid van de vergrijzing.
Op het moment is er sprake van een voor Nederlandse begrippen ongekend harde confrontatie tussen vakbeweging, werkgevers en kabinet. Het gaat hierbij over de vraag hoe ons pensioenstelsel zodanig vorm kan worden gegeven dat het kan voldoen aan haar sociale doelstelling, financieel houdbaar is `n toekomstige maatschappelijke veranderingen het hoofd kan bieden.

De vraag die hierbij een belangrijke rol speelt is of iedereen daaraan mee moet doen uit oogpunt van (afgedwongen) solidariteit (vakbondsstandpunt) of dat gekozen wordt voor een meer individuele insteek waarbij het de werknemer vrijstaat zelf te kiezen al dan niet aan een dergelijke (pre)pensioneringsregeling deel te nemen (kabinetsstandpunt). Solidariteit en collectieve regeling versus eigen verantwoordelijkheid en zelfbeschikkingsrecht. In het verlengde gaat het dan om de keuze bestaande tegoeden aan prepensioen op te eisen. In dit artikel wordt een schets gegeven van een aantal ontwikkelingen die eraan hebben bijgedragen dat het Nederlandse exportartikel bij uitstek te weten ons poldermodel, niet langer voor binnenlandse consumptie houdbaar lijkt.

Log in om het hele artikel te downloaden


Levensverzekering en euthanasie

Mr. M.J. Bouman

In dit artikel wordt ingegaan op de vraag wat er in de voorwaarden bij een levensverzekering is bepaald ten aanzien van euthanasie. Als het leven van de verzekerde wordt be?indigd in geval van euthanasie, keert de levensverzekering dan wel uit? En wat wordt nu eigenlijk onder euthanasie verstaan? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, wordt eerst ingegaan op het begrip zelfdoding.

Log in om het hele artikel te downloaden


Op de grens van zee- en wegvervoer

Mr. W.G.B. Neervoort

De opstellers van het CMR-Verdrag hebben de praktijk geen plezier gedaan met de tekst van art. 2, waarin geregeld is de aansprakelijkheid van de wegvervoerder tegenover ladingbelanghebbenden voor schade die ontstaat tijdens een zgn. kangoeroe- of stapelvervoer (waarbij de vrachtwagen m?t lading over een deel van het traject wordt vervoerd op een schip (ro-ro vervoer) of per spoor (H?ckepack-vervoer)).
In zijn artikel in De Beursbengel van mei 2004 zet H.P. de Jong uiteen dat de aansprakelijkheid van de wegvervoerder in zo`n geval in beginsel beheerst blijft door de bepalingen van de CMR, maar dat onder bepaalde omstandigheden het CMR-regime moet wijken voor het regime van het zeevervoer resp. het spoorvervoer.

Het is niet eenvoudig om de grens tussen wegvervoerrecht en zeevervoerrecht in dit soort gevallen duidelijk te trekken en dat is helaas ook De Jong niet helemaal gelukt. Het zij hem echter vergeven, want hij bevindt zich in goed gezelschap: ook diverse rechtbanken en hoven werden door de Hoge Raad gecorrigeerd na een verkeerde uitleg van art. 2 CMR.

Log in om het hele artikel te downloaden


Gaat de Wfd de houdbaarheid van diploma?s be?nvloeden?

Mr. I. van Velzen

Kennis veroudert, dat is niet nieuw. Diploma`s daarentegen blijven vaak levenslang geldig en onder bepaalde voorwaarden valt daar veel voor te zeggen. Toch dreigt de Wfd met die traditie te breken, want onder die wet geldt een door de AFM gecontroleerde PE-verplichting. Iedereen waarvan de AFM de PE-activiteiten niet registreert (en die vormen de grote meerderheid) ziet onder de werking van de Wfd de formele geldigheid van zijn diploma`s verlopen. En misschien ook nog wel de informele geldigheid. Dat kan leiden tot situaties waar niemand op zit te wachten. De oplossing ligt voor de hand: toch maar een persoonsregister.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie Schip & Schade
Jurisprudentie Algemeen

Log in om het hele artikel te downloaden