De Beursbengel nr. 737 | September 2004


Van de redactie

Maandelijkse column van de redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


Verplichtingen van verzekerde bij en na verwezenlijking van het risico

Mr. R.de Haan

De verzekerde is verplicht zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de verzekeraar van de verwezenlijking van het risico op de hoogte te stellen. Daarnaast is hij binnen redelijke grenzen verplicht alle maatregelen te nemen die tot voorkomen of vermindering van schade kunnen leiden. Dit geldt zowel onder het huidige als onder het nieuwe verzekeringsrecht. Toch is er een aantal verschillen die in deze bijdrage besproken zullen worden.

Dit is deel 5 in een serie over het nieuwe verzekeringsrecht. Eerdere delen zijn gepubliceerd in april, mei, juni/juli en augustus 2004.

Log in om het hele artikel te downloaden


NIVRE, Het Nederlands Instituut Van Register Experts

N.J.F. Weel

Dat ?de markten? zijn veranderd hebben wij de laatste jaren duidelijk ondervonden. Ook de verzekeringsbranche ontkwam daar niet aan. Wat wij jaren hebben gekoesterd, onder andere het toenemen van de welvaart, werd op 11 september 2001 plotseling ruw onderbroken. Sombere scenario`s dienden zich aan, maar bij al deze somberheid ontstaan ook weer nieuwe kansen. Johan Cruijff heeft eens gezegd ?Elk nadeel heb z`n voordeel? en zo is het ook. In dit artikel worden de activiteiten - en vooral de vele ontwikkelingen - van de Stichting Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE) onder uw aandacht gebracht.

Log in om het hele artikel te downloaden


Het nieuwe schattingsbesluit WAO, WAZ, Wajong

H. Verhoef

"

Waarschijnlijk per 1 oktober 2004 treedt een aantal belangrijke wijzigingen in werking.

De huidige situatie
Het recht op loondoorbetaling op grond van Burgerlijk Wetboek en/of CAO tijdens de eerste twee jaren van ziekte is afhankelijk van de vraag of de werknemer zijn laatstelijk uitgeoefende beroep al dan niet kan uitoefenen wegens ziekte. Dat is sinds jaar en dag geregeld in de Ziektewet. Om aanspraak te kunnen maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering moet er sprake zijn van arbeidsongeschiktheid in de zin van de betreffende wet (WAO, WAZ of Wajong). Iemand is pas arbeidsongeschikt als hij door ziekte of gebrek niet in staat is om met gangbare arbeid datgene te verdienen wat soortgelijke gezonde personen (de maatman) gewoonlijk verdienen. Dat is dus een veel ruimere definitie dan het begrip ziekte in de zin van de Ziektewet zoals dat wordt gehanteerd tijdens de eerste twee jaar van ziekte en dat bepalend is voor het recht op loondoorbetaling van de werkgever.

De arbeidsongeschiktheid in het kader van de WAO, WAZ en Wajong moet bovendien een rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte of gebreken zijn. Onder gangbare arbeid wordt in dit verband verstaan: alle algemeen geaccepteerde arbeid waartoe de werknemer met zijn krachten en bekwaamheden toe in staat is. Er hoeft dus ?in beginsel- geen rekening te worden gehouden met iemands opleiding of wat hij vroeger voor werk heeft gedaan of waar hij (binnen de landsgrenzen) dat werk heeft gedaan. Het gevolg daarvan is dat veel meer functies in aanmerking genomen kunnen worden bij de beantwoording van de vraag of iemand nog bepaalde werkzaamheden kan verrichten. Op basis van de bij dat werk behorende functies en beloning wordt de resterende verdiencapaciteit vastgesteld. Wat er overblijft (het verlies aan verdiencapaciteit) kan worden gecompenseerd met een gehele of gedeeltelijke WAO-uitkering.

Dit artikel beschrijft de belangrijkste wijzigingen.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


De fraude- en geld(transport)verzekering

R. Schotborg

Wie kent niet de berichten van ondernemers die slachtoffer zijn geworden van een overval of een inbraak? Het aantal bedrijven dat met een overval en/of inbraak te maken heeft, neemt helaas steeds meer toe. Ook het aantal fraudegevallen binnen bedrijven neemt toe.

Er zijn ondernemers die meerdere malen overvallen zijn, soms zelfs zo vaak, dat zij de handdoek in de ring gegooid hebben en gestopt zijn met de zaak. Duidelijk is wel dat we de laatste jaren te maken hebben met stijgende criminaliteit, die zich steeds brutaler manifesteert en ook steeds gewoner lijkt te worden. Was een overval twintig jaar geleden voorpaginanieuws, tegenwoordig volstaan de kranten met een klein artikeltje op pagina vier of soms helemaal geen artikel. Het is daarom een onbegrijpelijke zaak dat een aantal ondernemers nog steeds niet bereid is gebruik te maken van de diverse technische hulpmiddelen om hun eigen veiligheid en die van hun personeel te waarborgen.

Niet al het leed kan na een schade opgevangen worden. Lichamelijke en/of geestelijke schade kan diep ingrijpen. Een geldverzekering helpt om in ieder geval het financiële leed te verzachten. Omdat dit verzekeringsproduct niet zo bekend is, zal dit artikel een beeld geven over de meest voorkomende inhoud en dekkingsmogelijkheden. Een geld- en geldtransportverzekering is naar wens samen te stellen uit de volgende onderdelen met voor elk onderdeel een eventueel verschillende verzekerde som.

Log in om het hele artikel te downloaden


De kapitaalverzekering met lijfrenteclausule

G.Th.W. Tekelenburg

De kapitaalverzekering met lijfrenteclausule waarvan er onder de Wet IB 1964 veel gesloten zijn, is (was) als oudedagsvoorziening of nabestaandenvoorziening bijzonder populair vanwege zowel de vrije begunstiging bij leven als bij overlijden.

Met ingang van 1 januari 2001 kwalificeert een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule niet langer als een gefacilieerde lijfrente, zodat de premie die na 31 december 2000 voor een dergelijke verzekering wordt betaald niet langer aftrekbaar is. De opgebouwde waarde in deze verzekeringen kan ook na 1 januari 2001 op dezelfde wijze worden aangewend als onder de Wet IB 1964. In dit artikel worden een aantal zaken rond deze populaire verzekeringsvorm belicht.

Log in om het hele artikel te downloaden


dossier

Jurisprudentie Schip & Schade
Uitspraken Raad van Toezicht

Log in om het hele artikel te downloaden