De Beursbengel nr. 736 | August 2004


Van de redactie

Maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Onzeker voorval: Revisited

Mr. R.de Haan

Wanneer moet het onzeker voorval nu onzeker zijn?
In De Beursbengel van mei kon u op pagina 5 in het artikel van Mr. R de Haan lezen (linkerkolom, boven de foto): ?dat ? partijen bij het sluiten van de overeenkomst ? niet behoefden te verwachten dat de gebeurtenis ? zou plaatsvinden?. En onmiddellijk daaronder staat een voorbeeld van Pieter Storms, die bij orkaanachtige wind met zijn auto gaat rijden, een ongeluk krijgt en (ik geeft het wat kort door de bocht weer) dat zou dan geen onzeker voorval in de zin van 246 WvK, resp. 7.17.1.1 BW zijn.

Onmiddellijk na publicatie kwamen daar reacties op. Het voorbeeld is, aldus o.a. prof. mr. J.G.C. Kamphuisen, onjuist. Het vereiste van 246 WvK, resp 7.17.1.1. BW dat de schade moet zijn ontstaan door een onzeker voorval ziet, aldus de kritiek, uitsluitend op het moment van het aangaan van de verzekering. Welnu: bij het aangaan van deze autoverzekering door Pieter Storms was het geheel onzeker dat de orkaanachtige wind zich zou voordoen, laat staan dat zeker was dat Storms zich ook nog geroepen voelde om met die storm te gaan rijden en nog minder zeker dat daardoor dus schade zou ontstaan. En dus is er sprake van een onzeker voorval in de zin van 246 WvK, resp 7.17.1.1. BW.

De discussie is al oud. Heel vroeger stond in alle verzekeringsopleidingen dat 'opzet' niet was gedekt, omdat het geen onzeker voorval zou zijn. Dat kan ik me herinneren, omdat ik zelf het genoegen heb gehad die passage in de opleidingen te mogen veranderen. Ook in mijn lessen heb ik cursisten altijd voorgehouden dat het onzeker voorval uit 246 WvK alleen ziet op de situatie bij aanvang van de verzekering. Als een verzekeraar minder onzekere (zo u wilt: zekere) voorvallen tijdens de looptijd wil uitsluiten, kan dat wel, maar dan moet hij dat in de polisvoorwaarden regelen. De polisvoorwaarden zijn immers de plaats bij uitstek voor uitsluitingen tijdens de looptijd van de verzekering.

Hoe dan ook: de discussie over dit onderwerp komt regelmatig terug. Niet iedereen is het kennelijk eens over de uitleg van het begrip onzeker voorval.

Log in om het hele artikel te downloaden


Onzeker voorval: Revisited

Mr. R.de Haan

Wanneer moet het onzeker voorval nu onzeker zijn?
In De Beursbengel van mei kon u op pagina 5 in het artikel van Mr. R de Haan lezen (linkerkolom, boven de foto): ?dat ? partijen bij het sluiten van de overeenkomst ? niet behoefden te verwachten dat de gebeurtenis ? zou plaatsvinden?. En onmiddellijk daaronder staat een voorbeeld van Pieter Storms, die bij orkaanachtige wind met zijn auto gaat rijden, een ongeluk krijgt en (ik geeft het wat kort door de bocht weer) dat zou dan geen onzeker voorval in de zin van 246 WvK, resp. 7.17.1.1 BW zijn.

Onmiddellijk na publicatie kwamen daar reacties op. Het voorbeeld is, aldus o.a. prof. mr. J.G.C. Kamphuisen, onjuist. Het vereiste van 246 WvK, resp 7.17.1.1. BW dat de schade moet zijn ontstaan door een onzeker voorval ziet, aldus de kritiek, uitsluitend op het moment van het aangaan van de verzekering. Welnu: bij het aangaan van deze autoverzekering door Pieter Storms was het geheel onzeker dat de orkaanachtige wind zich zou voordoen, laat staan dat zeker was dat Storms zich ook nog geroepen voelde om met die storm te gaan rijden en nog minder zeker dat daardoor dus schade zou ontstaan. En dus is er sprake van een onzeker voorval in de zin van 246 WvK, resp 7.17.1.1. BW.

Log in om het hele artikel te downloaden


Het nieuwe verzekeringsrecht

Mr. S.M. Oude Alink

In deze vierde bijdrage in de reeks van artikelen met betrekking tot het nieuwe verzekeringsrecht wordt aandacht besteed aan de afgifte van de polis en de betaling van de premie. Geschrapt is de regel dat de verzekeringsovereenkomst jegens de verzekeraar alleen door geschrift kan worden bewezen. Het delcredere-beding heeft een regeling in de wet gekregen.

Log in om het hele artikel te downloaden


De charme van de eenvoud

Mr. I. van Velzen

"

Soms krijgt de redactie wel eens een casus voorgelegd, omdat ergens in de trits schadebehandelaar-expert-tussenpersoon geen antwoord gevonden wordt waar iedereen het mee eens is. Daar is de redactie natuurlijk helemaal niet voor, maar soms levert dat wel een leuk praktijkgeval op.

Wat is de casus?
Shelter bezit een schuur met een agrarische bestemming die verzekerd is tegen brandschade volgens de Nederlandse Beurs-Brand Polis (NBBP). (Van belang is meteen om te weten dat met toepassing van de Nederlandse Beurspolis Uitgebreide Gevaren (NBUG) het antwoord op de casus niet anders zou zijn.) De schuur is verzekerd voor een bedrag van ? 150.000,- inclusief de niet verrekenbare BTW (landbouwregeling) tegen een premie van ? 2,00 promille. Shelter verhuurt 2/3 deel van de schuur aan een ander bedrijf: Fries. 1/3 deel blijft in gebruik bij Shelter voor opslag van diverse landbouwvoertuigen en werkmaterieel, welke apart zijn verzekerd op een werkmaterieelpolis. Shelter heeft geen eigen inventaris.

Fries plaatst in de schuur een machine om hooi en stro te verwerken. Deze machine is eigendom van leasemaatschappij IJssellease. In de lease-overeenkomst is niets bepaald aangaande een verzekeringsverplichting van de lessee. Fries plaatst voorts diverse inventaris in de schuur met een waarde van ? 10.000,- exclusief BTW, alsmede 30 ton hooi en 10 ton stro met een waarde van ? 3.500,- exclusief BTW. Fries vergeet een inventaris/goederenverzekering af te sluiten, maar heeft wel een AVB-polis.

Shelter heeft in de huurovereenkomst met Fries vastgelegd dat de verhuurder een verzekering ten behoeve van de inventaris van Fries zal zorgdragen. Shelter, die niet weet dat de machine eigendom is van de leasemaatschappij, sluit op 1 maart 2002 een inventarisverzekering op de machine en overige inventaris van Fries voor een bedrag van ? 75.000,- tegen een premie van ? 4,50 promille.

Op 8 juni 2004, twee weken nadat voor het eerst is gehooid, ontstaat door hooibroei brand in de schuur. Met uitzondering van de landbouwvoertuigen, die op tijd uit het brandende pand konden worden gereden, is alles verloren.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


De aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

G.Th.W. Tekelenburg FB

In het Belastingplan 2004 zijn twee belangrijke maatregelen opgenomen met betrekking tot de eigen woning. De eerste - de bijleenregeling -  is al op 1 januari 2004 van kracht geworden. De tweede ? de aftrek wegens geen of geringe eigen woningschuld ( aftrek ggw)  wordt per 1 januari 2005 ingevoerd.

De aftrek ggw wordt ook wel naar zijn geestelijk vader aangeduid als de Wet Hillen. Deze wet beoogt het aflossen van eigen woningleningen te stimuleren respectievelijk te belonen. Voor de meeste belastingplichtigen is het saldo van het eigen woningforfait en de aftrekbare hypotheekrente negatief. Het bedrag van de hypotheekrente is ( veel) hoger dan het bedrag van het eigen woningforfait. Voor een groep voornamelijk oudere belastingplichtigen leidt de eigen woning tot fiscale lasten. Door de gestegen woningprijzen zijn ze opgescheept met een relatief hoog eigen woningforfait, terwijl ze de hypothecaire geldlening waarmee ze hun eigen woning destijds hebben gefinancierd vaak geheel of voor een groot deel hebben afgelost. Deze belastingplichtigen ervaren de bijtelling van het saldo van het forfait en de hypotheekrente als een onredelijke last.

Log in om het hele artikel te downloaden


Nederlandse Expeditievoorwaarden

H.P. de Jong

Op 1 juli 2004 zijn de gewijzigde Nederlandse Expeditievoorwaarden gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam. Deze algemene voorwaarden, beter bekend als de FENEX-condities, worden vrijwel altijd van toepassing verklaard op iedere vorm van dienstverlening die de expediteur verricht. FENEX staat voor Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek. Een expediteur neemt van zijn opdrachtgever de taak op zich om het vervoer te organiseren. De expediteur vervoert de zaken niet zelf, maar zoekt een geschikt transportbedrijf om die zaken op een professionele manier te vervoeren. Hij bemiddelt dus in vervoer.

De nieuwe versie komt in de plaats van de versie uit januari 1999. De aangebracht wijzigingen brengen onder meer een aanpassing en verduidelijking aan in de bepalingen met betrekking tot:

  • de aansprakelijkheidslimieten
  • de betalingsverplichtingen
  • de verjaring van vorderingen
  • de arbitrageregeling

Log in om het hele artikel te downloaden


Zonder transport staat alles stil

H.P. de Jong

"

De overbekende slogan ?Zonder transport staat alles stil? geeft uiting aan het belang van het vervoer in onze huidige samenleving. Ook geeft het de dynamiek weer die de vervoerswereld zo kenmerkt.

De vervoerswereld is immers steeds in beweging. Die beweeglijkheid geldt natuurlijk ook voor de beroepsgoederenvervoerder over de weg met de logistieke dienstverlener rondom hem. Hierbij valt met name te denken aan de expediteur, de bewaarnemer, de physical distributor et cetera. Niet alleen de vervoerders, maar ook de daarbij betrokken dienstverleners, zoals de banken, de verzekeraars, de makelaars, de tussenpersonen, de advocaten moeten van wanten weten.

Kennis van zaken noodzakelijk
Het boeiende van het wegvervoer is, dat zonder enige kennis van handelskoop, vervoersrecht, transportverzekering, ondersteunende activiteiten, aansprakelijkheidsverzekering in het bijzonder met betrekking tot het vervoer van zaken, inzicht in de materie bijna niet mogelijk is.

Training De wegvervoerder
De training De wegvervoerder besteedt aandacht aan het algemeen belang van het wegvervoer. De wijze waarop het wegvervoer zich heeft verdeeld, de partijen, die bij het wegvervoer een rol spelen, het organisatieverband van wegvervoerders en de soorten wegvervoer.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Praktische en juridische hulpverlening

Y. Matthijssen

Een jonge sportieve vrouw wordt in de zomer van 1996 tijdens een fietstocht in Frankrijk aangereden door een auto. De gevolgen zijn dramatisch. Ze heeft zwaar inwendig letsel en een dwarslaesie. De Alarmcentrale zorgt voor de praktische hulpverlening. En ook de schade wordt verhaald.

De ouders van het slachtoffer hebben na de eerste berichten over het ongeval contact gezocht met de Alarmcentrale en de Alarmjurist van de ANWB. De Alarmcentrale heeft de reis van de ouders naar het Franse ziekenhuis verzorgd, bemiddeld bij het verblijf te plaatse en een arts van de Alarmcentrale heeft contact gehouden met de artsen ter plaatse, het slachtoffer en haar ouders. Zodra het mogelijk was, heeft de Alarmcentrale gezorgd voor repatri?ring naar Nederland. De taak van de Alarmcentrale is na de repatri?ring afgerond. De mogelijkheden van de hulpverlening gaan echter verder. ANWB leden hebben op grond van hun lidmaatschap, onder voorwaarden met betrekking tot bijvoorbeeld dekkingsgebied en toedracht, recht op gratis rechtshulp bij problemen tijdens een buitenlandse reis. Als de problemen te maken hebben met het gebruik van een motorvoertuig is aanvullend een Internationale Reis- en Kredietbrief vereist. Dat was hier niet nodig want het slachtoffer zat op de fiets.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Zorgplicht
Jurisprudentie Algemeen
Uitspraken Raad van Toezicht

Log in om het hele artikel te downloaden


De aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld, wel of niet de hypotheek aflossen?

G.Th.W. Tekelenburg FB

In het Belastingplan 2004 zijn twee belangrijke maatregelen opgenomen met betrekking tot de eigen woning. De eerste - de bijleenregeling -  is al op 1 januari 2004 van kracht geworden. De tweede ? de aftrek wegens geen of geringe eigen woningschuld ( aftrek ggw)  wordt per 1 januari 2005 ingevoerd.

De aftrek ggw wordt ook wel naar zijn geestelijk vader aangeduid als de Wet Hillen. Deze wet beoogt het aflossen van eigen woningleningen te stimuleren respectievelijk te belonen. Voor de meeste belastingplichtigen is het saldo van het eigen woningforfait en de aftrekbare hypotheekrente negatief. Het bedrag van de hypotheekrente is ( veel) hoger dan het bedrag van het eigen woningforfait. Voor een groep voornamelijk oudere belastingplichtigen leidt de eigen woning tot fiscale lasten. Door de gestegen woningprijzen zijn ze opgescheept met een relatief hoog eigen woningforfait, terwijl ze de hypothecaire geldlening waarmee ze hun eigen woning destijds hebben gefinancierd vaak geheel of voor een groot deel hebben afgelost. Deze belastingplichtigen ervaren de bijtelling van het saldo van het forfait en de hypotheekrente als een onredelijke last.

Log in om het hele artikel te downloaden


Het nieuwe verzekeringsrecht: Afgifte van de polis en betaling van de premie

Mr. S.M. Oude Alink

In deze vierde bijdrage in de reeks van artikelen met betrekking tot het nieuwe verzekeringsrecht wordt aandacht besteed aan de afgifte van de polis en de betaling van de premie. Geschrapt is de regel dat de verzekeringsovereenkomst jegens de verzekeraar alleen door geschrift kan worden bewezen. Het delcredere-beding heeft een regeling in de wet gekregen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Nederlandse Expeditievoorwaarden, een blik op de nieuwe FENEX-condities

H.P. de Jong

Op 1 juli 2004 zijn de gewijzigde Nederlandse Expeditievoorwaarden gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam. Deze algemene voorwaarden, beter bekend als de FENEX-condities, worden vrijwel altijd van toepassing verklaard op iedere vorm van dienstverlening die de expediteur verricht. FENEX staat voor Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek. Een expediteur neemt van zijn opdrachtgever de taak op zich om het vervoer te organiseren. De expediteur vervoert de zaken niet zelf, maar zoekt een geschikt transportbedrijf om die zaken op een professionele manier te vervoeren. Hij bemiddelt dus in vervoer.

De nieuwe versie komt in de plaats van de versie uit januari 1999. De aangebracht wijzigingen brengen onder meer een aanpassing en verduidelijking aan in de bepalingen met betrekking tot:

  • de aansprakelijkheidslimieten
  • de betalingsverplichtingen
  • de verjaring van vorderingen
  • de arbitrageregeling

Log in om het hele artikel te downloaden


Praktische en juridische hulpverlening van de ANWB, een praktijkgeval in Frankrijk

Y. Matthijssen

Een jonge sportieve vrouw wordt in de zomer van 1996 tijdens een fietstocht in Frankrijk aangereden door een auto. De gevolgen zijn dramatisch. Ze heeft zwaar inwendig letsel en een dwarslaesie. De Alarmcentrale zorgt voor de praktische hulpverlening. En ook de schade wordt verhaald.

De ouders van het slachtoffer hebben na de eerste berichten over het ongeval contact gezocht met de Alarmcentrale en de Alarmjurist van de ANWB. De Alarmcentrale heeft de reis van de ouders naar het Franse ziekenhuis verzorgd, bemiddeld bij het verblijf te plaatse en een arts van de Alarmcentrale heeft contact gehouden met de artsen ter plaatse, het slachtoffer en haar ouders. Zodra het mogelijk was, heeft de Alarmcentrale gezorgd voor repatri?ring naar Nederland. De taak van de Alarmcentrale is na de repatri?ring afgerond. De mogelijkheden van de hulpverlening gaan echter verder. ANWB leden hebben op grond van hun lidmaatschap, onder voorwaarden met betrekking tot bijvoorbeeld dekkingsgebied en toedracht, recht op gratis rechtshulp bij problemen tijdens een buitenlandse reis. Als de problemen te maken hebben met het gebruik van een motorvoertuig is aanvullend een Internationale Reis- en Kredietbrief vereist. Dat was hier niet nodig want het slachtoffer zat op de fiets.

Log in om het hele artikel te downloaden


Zonder transport staat alles stil, een blik op de transportwereld en de Training De wegvervoerder

H.P. de Jong

"De overbekende slogan ?Zonder transport staat alles stil? geeft uiting aan het belang van het vervoer in onze huidige samenleving. Ook geeft het de dynamiek weer die de vervoerswereld zo kenmerkt.

De vervoerswereld is immers steeds in beweging. Die beweeglijkheid geldt natuurlijk ook voor de beroepsgoederenvervoerder over de weg met de logistieke dienstverlener rondom hem. Hierbij valt met name te denken aan de expediteur, de bewaarnemer, de physical distributor et cetera. Niet alleen de vervoerders, maar ook de daarbij betrokken dienstverleners, zoals de banken, de verzekeraars, de makelaars, de tussenpersonen, de advocaten moeten van wanten weten.

Kennis van zaken noodzakelijk
Het boeiende van het wegvervoer is, dat zonder enige kennis van handelskoop, vervoersrecht, transportverzekering, ondersteunende activiteiten, aansprakelijkheidsverzekering in het bijzonder met betrekking tot het vervoer van zaken, inzicht in de materie bijna niet mogelijk is.

Training De wegvervoerder
De training De wegvervoerder besteedt aandacht aan het algemeen belang van het wegvervoer. De wijze waarop het wegvervoer zich heeft verdeeld, de partijen, die bij het wegvervoer een rol spelen, het organisatieverband van wegvervoerders en de soorten wegvervoer."

Log in om het hele artikel te downloaden