De Beursbengel nr. 735 | juni 2004


Van de redactie

Maandelijkse column van de redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


Groepsaansprakelijkheid, een vaak onbegrepen begrip

D. Bethlehem

Mijn kind was wel bij het voorval aanwezig, maar heeft niets gedaan hoor! Of: mijn kind speelde wel mee, maar hij heeft de schade niet veroorzaakt.
Twee voorbeelden van situaties, waarin ouders zich ten onrechte verantwoordelijk voelen gesteld voor een schade. Als een verzekerde een schade meldt, wil hij of zij dit nadrukkelijk onder de aandacht brengen van hun verzekeraar. Als schadebehandelaar zul je dan moeten uitleggen, dat de verzekerde wel degelijk (voor een deel) aansprakelijk kan zijn voor een schade, die in groepsverband is veroorzaakt.
In dit artikel wordt dit fenomeen nog eens onder de aandacht gebracht.

Log in om het hele artikel te downloaden


Het nieuwe verzekeringsrecht

Mr. J.D. van de Meent

Een verzekeraar moet een risico kunnen beoordelen voordat hij besluit of hij het wil verzekeren.
Als hij besluit dat te doen, zal hij daaraan een passende premie en voorwaarden willen verbinden. Voor de inschatting van het risico is de verzekeraar grotendeels aangewezen op de inlichtingen die de verzekeringnemer hem kan geven. De verzekeringnemer heeft daarom, ook onder het nieuwe verzekeringsrecht, een mededelingsplicht.
De meest opvallende wijzigingen in het nieuwe recht betreffen de gevolgen van het niet nakomen van de mededelingsplicht.

Log in om het hele artikel te downloaden


Het gat tussen polisdekking en aansprakelijkheid

Prof. mr. M.H. Claringbould

De vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering nader bekeken.
Assurantietussenpersonen en co-assurantiemakelaars: oppassen geblazen! De maximale dekkingsomvang kan flink tegenvallen

Log in om het hele artikel te downloaden


Asbestverontreiniging na brand

Mr. drs. H.A.J. Tevonderen

Bij een brand komt regelmatig asbest vrij. Maar wie is hiervoor aansprakelijk? Wie moet de asbest opruimen dan wel draait er op voor de saneringskosten?
Als er bij een brand in een opstal asbestdeeltjes vrijkomen, die neerslaan op het perceel waarop de opstal is gevestigd en in de wijdere omgeving, is het veelal de gemeente waarin deze opstal is gelegen, die vanwege het belang van de volksgezondheid overgaat tot het nemen van maatregelen.
In beginsel heeft een gemeente twee mogelijkheden: zelf opdracht geven de verontreiniging ongedaan te maken en vervolgens proberen de kosten te verhalen, of met toepassing van bestuursdwang een andere partij ertoe te bewegen de verontreiniging op te ruimen om pas daarna zelf opdracht te geven indien de aangeschrevene in gebreke blijft.

Beide wegen zijn inmiddels door gemeenten bewandeld, met geheel verschillende uitkomsten voor wat betreft de vraag wie uiteindelijk voor de kosten moet opdraaien. De jurisprudentie laat zien dat in het eerste geval de gemeente met de kosten blijft zitten en in het tweede geval niet. Dat roept tevens de vraag op wat deze jurisprudentie betekent voor bedrijven en particulieren, waarvan de opstallen, terreinen en erven met asbestdeeltjes die van een naburige brand afkomstig zijn, worden verontreinigd.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie Algemeen
Jurisprudentie Schip & Schade

Log in om het hele artikel te downloaden


WFD-proof met uw deskundigheid?

Mr. I. van velzen

Onder het regiem van de Wfd wordt zowel van verzekeraars als van het intermediair vakdeskundigheid verwacht.
Maar voor het intermediair geldt het ook als vergunningsvereiste. Daarom is de focus daarop op dit moment het grootst. Met het bekend worden van de adviezen van de Commissie Deskundigheid Financi?le Dienstverlening (CDFD) zijn ook de voorgenomen overgangsmaatregelen op het gebied van deskundigheidseisen bekend.
Overgangsmaatregelen, die aangeven wat uw oude diploma`s nog waard zijn, maar ??k welke diploma`s u nog zou kunnen halen om van de overgangsregeling gebruik te maken. Want in het overgangsregiem bent u vaak beter af dan daarna.

Log in om het hele artikel te downloaden