De Beursbengel nr. 734 | mei 2004


Van de redactie

Maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Het nieuwe verzekeringsrecht

Mr. R. de Haan

Het nieuwe verzekeringsrecht: Onzeker voorval en de begrippen verzekeringnemer, verzekerde en uitkeringsgerechtigde.
In deze tweede bijdrage in de reeks van artikelen met betrekking tot het nieuwe verzekeringsrecht zal aandacht worden besteed aan de omschrijving van de verzekeringsovereenkomst in art. 7.17.1.1, en in het bijzonder aan het element ?onzeker voorval? alsmede aan de begrippen verzekeringnemer (art. 7.17.1.1), verzekerde (art. 7.17.2.2) en tot uitkering gerechtigde (art. 7.17.1.1a lid 2).

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie Algemeen
Zorgplicht

Log in om het hele artikel te downloaden


Middeling en uitsmering van inkomen

G.Th.W. Tekelenburg FB

Door het progressieve tarief in box 1 kan de belastingdruk bij van jaar tot jaar sterk in hoogte wisselende inkomens ( veel) hoger zijn dan wanneer de inkomsten gelijkmatig over de jaren heen zouden zijn genoten. Om dit nadeel te verzachten is in artikel 3.154 van de Wet IB 2001 de middelingsregeling opgenomen. Via middeling kunnen belasting en premies volksverzekeringen over drie aaneengesloten jaren worden herrekend. Als het bedrag van de herrekende belasting en premies lager is dan het bedrag van de oorspronkelijk werkelijk geheven belasting vindt onder bepaalde voorwaarden restitutie plaats. De middelingsregeling biedt niet altijd voldoende soelaas. Voor situaties waarin over langere perioden nabetaling van inkomsten plaats heeft kan uitsmering van inkomen een oplossing bieden. In dit artikel worden de fiscale spelregels van middeling en uitsmering beschreven.

Log in om het hele artikel te downloaden


Het einde van de WAZ

J. A. Wielink

De WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen) nadert zijn einde, dat is inmiddels duidelijk. De premieheffing is gestopt per 1 januari 2004 en het wetsvoorstel voor het laten vervallen van de WAZ per 1 juli 2004 is openbaar gemaakt. In dit artikel worden de consequenties op een rij gezet. Veel van de gegevens komen uit een rapport dat in opdracht van het Ministerie van SZW in september 2003 is opgesteld.

De WAZ in de huidige vorm heeft een kort leven gekend. De wet is ingegaan in 1998 als gevolg van de wijzigingen in het kader van het zogeheten Pemba-complex.
Destijds is de AAW (Algemene Arbeidsongeschiktheidswet) komen te vervallen, omdat er een herziening plaatsvond van de wijze waarop gekeken werd naar de invulling en financiering van de taken van de overheid. De AAW als volksverzekering, voor werknemers ingebouwd in de WAO paste hier niet in. Pemba-wetgeving zorgde ervoor dat bij de werkgevers gekeken werd naar de instroom (de vervuiler betaalt), de lasten van de overig verzekerden (zelfstandigen) moesten ook bij hen zelf terechtkomen. Verder werd het belangrijk geacht dat er toch een verplichte verzekering voor zelfstandigen kwam tegen het risico van arbeidsongeschiktheid, vanwege het gevaar dat een deel van de doelgroep zich anders niet zou verzekeren.

Log in om het hele artikel te downloaden


Op de grens van zee- en wegvervoer

H.P. de Jong

Er zijn heel wat raakvlakken aan de grenzen van de zeevaart en het (internationale)wegvervoer. Met name kan gedacht worden aan het ?kangoeroe-? of `stapelvervoer? als bedoeld in artikel 2 van het CMR-Verdrag:
Wanneer het voertuig, waarin de zaken zich bevinden, over een gedeelte van het traject wordt vervoerd over zee, (...) , zonder dat de zaken uit dat voertuig worden uitgeladen, blijft dit Verdrag niettemin van toepassing op het gehele vervoer. (...) Het kangoeroevervoer, ook wel roll-on-roll-offvervoer genoemd, komt in grote aantallen voor tussen Rotterdam-Europoort, Vlissingen, Scheveningen, Amsterdam (IJmuiden) en Groot-Brittanni? (en vice versa). De vrachtauto's, opleggers en aanhangwagens worden bij ro-ro-vervoer niet meer uitgeladen in de haven van vertrek van het zeeschip, maar gaan met lading en al aan boord van de ferry en vervolgen hun reis over de weg in de haven van aankomst.

Log in om het hele artikel te downloaden


Wfd: het wetsontwerp en onze dienstverlening

Dr. R.J. Schotsman

Wfd: wat nu?
Kortgeleden is het wetsontwerp financiŽle dienstverlening uitgebracht en zijn de conceptadviezen van het Platform Financi?le Dienstverlening ter consultatie aangeboden. Veel is al over het onderwerp geschreven. Regelmatig lopen feiten, visies en meningen vloeiend in elkaar over en dat kan leiden tot verwarring en onrust. Voldoende reden dus om op deze plaats de belangrijkste vragen en feiten over de Wet financiŽle dienstverlening (Wfd) en het toezicht te beantwoorden.
Want hoe zat het ook al weer?
Wat wordt met het wetsontwerp beoogd?
Welke eisen worden gesteld?
Welke informatie moet de financiŽle dienstverlener straks geven en inwinnen?
Hoe wordt toezicht uitgeoefend en hoeveel bedragen de kosten?
En is er een overgangsregeling?

In dit artikel beantwoorden we kort deze vragen op basis van het wetsontwerp en het Memo financiŽle dienstverlening. Tot slot staan we stil bij de diensten die NIBE-SVV in het kader van de Wfd wil aanbieden.

Log in om het hele artikel te downloaden