De Beursbengel nr. 733 | April 2004


Van de redactie

Maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Het nieuwe verzekeringsrecht komt eraan!

Mr. J.H.J. Teunissen

"

Volgens de laatste berichten vindt invoering van het nieuwe verzekeringsrecht per 1 januari 2006 plaats, maar helemaal zeker is dit nog niet. Eerst moet het ontwerp nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer van de Staten Generaal. (De Tweede Kamer heeft het al goedgekeurd.) Om u alvast enigszins vertrouwd te maken met de nieuwe wetgeving, zal er de komende maanden een reeks van artikelen in de Beursbengel verschijnen waarin aan de belangrijkste onderwerpen aandacht wordt besteed.

Het eerste artikel geeft een inleiding en een algemeen overzicht. In volgende artikelen zal onder meer aandacht worden besteed aan de vraag hoe belangrijke onderwerpen als verzwijging, eigen schuld, onzeker voorval en dubbele verzekering in het nieuwe recht zijn geregeld. Nieuw is de directe actie ook daar zult u meer over lezen.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Aanvaring volgens de wet en de dekking van de Binnenvaartcascopolis van 1991

C.D. van Maurik RMIA

Een verkenning over dit klassieke onderwerp. De vraag of iets een ?aanvaring? is, be`nvloedt de dekking van de polis. Een lastige materie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie Schip & Schade
Jurisprudentie Algemeen

Log in om het hele artikel te downloaden


De en-blocclausule bij levensverzekering

Mr. I. van Velzen

Sinds het NVA-congres in februari is de discussie over de en-blocclausule leven in volle hevigheid losgebarsten. Dat leidde zelfs tot een oproep aan het intermediair om verzekeraars m?t te boycotten.

Hoewel ook de redactie van De Beursbengel niet overtuigd is van nut en noodzaak van de clausule, wil zij daarover het oordeel aan de lezers overlaten. Wij gingen op zoek naar de achtergrond, de consequenties en vooral de vraag wat het zou kunnen betekenen voor de klant. Een gesprek met dr. W.M.A. Kalkman van Nationale-Nederlanden, hoofd juridische zaken & compliance.

Log in om het hele artikel te downloaden


Speel op safe, doe het passend

Drs. A. Hartendorp en J. Haselager

Verzekeraars en daarmee ook herverzekeraars zien de uitkeringslasten voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen (AOV) jaarlijks stijgen, terwijl hun premie-inkomen niet diezelfde stijging laat zien. Om er voor te zorgen dat dit proces niet verder gaat, is het belangrijk om de oorzaken hiervan te kennen. E`n van de oorzaken kan de definitie van arbeidsongeschiktheid zijn die in de verzekering is opgenomen.

Tot de tweede helft van de jaren ?90 hanteerden de meeste AOV-verzekeraars in Nederland het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid uitsluitend voor rubriek A (het eerstejaarsrisico). Pas daarna hebben veel verzekeraars ook voor rubriek B (het na-eerstejaarsrisico) het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid ingevoerd. Er is daarom tot op heden nog niet veel ervaring opgedaan met beroepsarbeidsongeschiktheid gedurende de rubriek B-periode. Denk bijvoorbeeld aan ervaring op het gebied van gegevensverzameling, tarifering, acceptatie en claimsafhandeling. Swiss Re Life & Health Nederland (hierna: Swiss Re) heeft in de periode 2000-2002 in samenwerking met arbeidsdeskundig bureau Van Brunschot-Van Summeren-Hagoort (hierna: BSH) onderzoek gedaan naar mogelijke verschillen tussen beoordelingscriteria voor rubriek B. Onderzocht is of een ander criterium leidt tot een andere mate van arbeidsongeschiktheid en welke financiële consequenties dit heeft. Daarnaast is een schatting gemaakt van het effect van re`ntegratieactiviteiten. De onderzoeksresultaten staan in het rapport ?Speel op safe, doe het passend?. In dit artikel lichten wij de opzet en uitkomsten van het onderzoek verder toe

Log in om het hele artikel te downloaden


Werkgeversaansprakelijkheid en RSI:

Mr. W.J. Hengeveld en mr. S.M. Christiaan

Reeds in meerdere procedures - waarin een werkgever door zijn werknemer voor RSI- gerelateerde schade wordt aangesproken - is door de rechter benadrukt ?dat over RSI zelf, over het ontstaan daarvan, en de bestrijding en voorkoming ervan, nog veel onzekerheid bestaat?. Zonder hier op de medische aspecten van RSI in te gaan, dient benadrukt te worden dat voornoemde onzekerheid een evidente weerslag heeft op de causaliteitsvraag, die bij de werkgeversaansprakelijkheid voor RSI gerelateerde schadegevallen een doorslaggevende rol speelt. Vaak worden door partijen hieromtrent standpunten ingenomen, die in strijd zijn met de systematiek van de causaliteitsvraag en leiden tot een vertekend beeld ten aanzien van de bewijslastverdeling tussen werkgever en werknemer.

In dit artikel wordt, op basis van een aantal recente vonnissen in RSI-zaken, de systematiek van de causaliteitsvraag nog eens uiteengezet. Het zal blijken dat, ten gevolge van de onzekerheid over RSI, de eerder genoemde bewijslastverdeling tussen werkgever en werknemer, aan veranderingen onderhevig is.

Log in om het hele artikel te downloaden


Werkgeversaansprakelijkheid en RSI de causaliteitsvraag

Mr. W.J. Hengeveld en mr. S.M. Christiaan

Reeds in meerdere procedures - waarin een werkgever door zijn werknemer voor RSI- gerelateerde schade wordt aangesproken - is door de rechter benadrukt ?dat over RSI zelf, over het ontstaan daarvan, en de bestrijding en voorkoming ervan, nog veel onzekerheid bestaat?. Zonder hier op de medische aspecten van RSI in te gaan, dient benadrukt te worden dat voornoemde onzekerheid een evidente weerslag heeft op de causaliteitsvraag, die bij de werkgeversaansprakelijkheid voor RSI gerelateerde schadegevallen een doorslaggevende rol speelt. Vaak worden door partijen hieromtrent standpunten ingenomen, die in strijd zijn met de systematiek van de causaliteitsvraag en leiden tot een vertekend beeld ten aanzien van de bewijslastverdeling tussen werkgever en werknemer.

In dit artikel wordt, op basis van een aantal recente vonnissen in RSI-zaken, de systematiek van de causaliteitsvraag nog eens uiteengezet. Het zal blijken dat, ten gevolge van de onzekerheid over RSI, de eerder genoemde bewijslastverdeling tussen werkgever en werknemer, aan veranderingen onderhevig is.

Log in om het hele artikel te downloaden