De Beursbengel nr. 732 | maart 2004


Van de redactie

Maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Heeft een derde recht op afgifte van een polis?

Mr. P.C.M. de Graaf

Over het recht op inzage in een polis (en bijbehorende polisvoorwaarden) door een derde heeft het Hof `s-Gravenhage recent twee tegenstrijdige arresten gewezen.

De vraagstelling:
De rechtsvraag, die aan het Hof ter beoordeling was voorgelegd, was in beide zaken identiek. Na een schade poogden de benadeelde partijen door het instellen van een vordering jegens de aansprakelijk gestelde partijen inzage te verkrijgen in de polis van de aansprakelijk gestelde partij, waarbij meer specifiek de vraag aan de orde was, of de benadeelden onder de betrokken polis meeverzekerd waren.

Log in om het hele artikel te downloaden


Maakt Bundesgerichtshof einde aan de verklaring voor recht door de Nederlandse wegvervoerder?

Mr. M.A.W. van Maanen

De hoogste Duitse Rechter, het Bundesgerichtshof, heeft een tweetal uitspraken gewezen waarin een stokje wordt gestoken voor de verklaring voor recht door de nederlandse wegvervoerder.

Log in om het hele artikel te downloaden


Contra-expertise

Ing. E.W. Albers re FCILA

Onlangs is er in de assurantiemedia aandacht besteed aan het fenomeen contra-expertise. Geconstateerd moet worden dat er een toenemende vraag is naar contra-expertise, ook uit de particuliere markt. Dat het soms om relatief geringe bedragen gaat geeft in ieder geval te denken over de kwaliteit van de schadebehandeling in eerste aanleg.
De vraag naar contra-expertise wordt echter ook overduidelijk aangewakkerd door nieuwe aanbieders op de markt die een agressieve marktbenadering niet schuwen. Daarnaast is er door een zekere malaise in expertiseland ook een verschuiving waarneembaar bij gevestigde bureaus, die zich door verzekeraars terzijde voelen geschoven en zich dus een plaats proberen te verwerven in de contra-expertisemarkt.
Een en ander laat onverlet dat het mondiger wordende publiek zich steeds kritischer opstelt en, met een al dan niet terechte claim, hulp zoekt bij een specialist.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie Schip & Schade
Uitspraken Geschillencommissie

Log in om het hele artikel te downloaden


De loop van de Herengracht zal ik niet veranderen

Mr. I. van velzen

Interview met Ir. P. Tersteeg

Log in om het hele artikel te downloaden


Rechtsbijstand

Mr. M.N.J. Heeneman

De rechtsbijstandverzekering biedt rechtshulp bij veel juridische conflicten, maar wat te doen bij geschillen, die (kunnen) ontstaan over de verzekering zelf?

Log in om het hele artikel te downloaden


Verjaring van schadevergoedingsvorderingen

Mr. R.H.J. Wildenburg

Het leerstuk der verjaring van een schadevergoedingsvordering krijgt niet van elke behandelaar van schadezaken voldoende aandacht. Ten onrechte. Want door verjaring kan immers een aanspraak op schadevergoeding wel eens verloren gaan. Daarmee is tevens het belang van de halende partij gegeven. Door hem moet worden voorkomen dat een vordering verjaart. Voor dit alles is inzicht in het leerstuk der verjaring vereist. Voeg hierbij het gegeven dat de Hoge Raad in de afgelopen jaren de nodige arresten op het gebied van het verjaringsleerstuk heeft gewezen en dat de wetgever zich inmiddels ook niet onbetuigd heeft gelaten. Kortom, alle reden om de verjaring (weer) eens centraal te stellen in deze Beursbengel.

Log in om het hele artikel te downloaden


Pensioen van de DGA

G.Th..W. Tekelenburg FB

De directeur-grootaandeelhouder ( DGA) neemt in de pensioenadvisering een geheel eigen plaats in. Dit komt omdat hij niet verplicht is zijn pensioen onder te brengen bij een professionele verzekeraar of een professioneel pensioenfonds. Een DGA kan zijn pensioen ook in eigen beheer houden.

Log in om het hele artikel te downloaden