De Beursbengel nr. 730/731 | januari 2004


Van de redactie

Maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie Algemeen
Uitspraken Geschillencommissie

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuw indexcijfer voor verzekering van gebouwen

Mr. M.P. Vogelsang

Het ultieme indexcijfer voor de verzekering van gebouwen bestaat niet. Maar een werkbaar alternatief wel.

De laatste paar jaar constateren verzekeraars en (schade)experts dat er sprake is van een toenemend aantal gevallen van onderverzekering bij woonhuisverzekeringen. Met name valt deze onderverzekering op als de woning in zijn geheel moet worden herbouwd. Vaak wordt direct de indexering als schuldige aangewezen. ?Bij het aangaan van de verzekering was de herbouwwaarde toch goed? is een veelgebruikt excuus, maar zo simpel ligt het niet. Als de herbouwwaarde van een gebouw niet juist is vastgesteld, kan dat ook niet door indexering worden rechtgetrokken. Om het juist vaststellen van de herbouwwaarde te verbeteren, heeft het Verbond van Verzekeraars in 2002 de Herbouwwaardemeter Woningen als nieuw hulpmiddel voor de globale vaststelling van de herbouwwaarde van woningen ge`ntroduceerd.

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuw indexcijfer voor verzekering van gebouwen

Mr. M.P. Vogelsang

Het ultieme indexcijfer voor de verzekering van gebouwen bestaat niet. Maar een werkbaar alternatief wel.

De laatste paar jaar constateren verzekeraars en (schade)experts dat er sprake is van een toenemend aantal gevallen van onderverzekering bij woonhuisverzekeringen. Met name valt deze onderverzekering op als de woning in zijn geheel moet worden herbouwd.
Vaak wordt direct de indexering als schuldige aangewezen. ?Bij het aangaan van de verzekering was de herbouwwaarde toch goed? is een veelgebruikt excuus, maar zo simpel ligt het niet. Als de herbouwwaarde van een gebouw niet juist is vastgesteld, kan dat ook niet door indexering worden rechtgetrokken.

Om het juist vaststellen van de herbouwwaarde te verbeteren, heeft het Verbond van Verzekeraars in 2002 de Herbouwwaardemeter Woningen als nieuw hulpmiddel voor de globale vaststelling van de herbouwwaarde van woningen ge`ntroduceerd.

Log in om het hele artikel te downloaden


Bijleenregeling hypotheken

G.Th.W. Tekelenburg FB

Betaalde rente in de particuliere sfeer was tot de wetswijziging van 1 januari 1997 integraal aftrekbaar. Hetzij als aftrekbare kosten, hetzij als persoonlijke verplichting. De mogelijkheid om rente in aftrek te brengen als persoonlijke verplichting ? men sprak dan over consumptieve rente ? is vanaf 1 januari 1997 gefaseerd afgebouwd. Per 1 januari 1999 is ook de aftrek van de rente van leningen die betrekking had op beleggingen beperkt en wel tot het bedrag dat de beleggingen aan belaste opbrengsten genereerden. Vanaf 2001 is de aftrek van rente van leningen voor zowel consumptieve doeleinden als beleggingen vervallen. Deze schulden zelf komen in mindering op de waarde van de bezittingen in box 3. De enige rente in de niet - winstsfeer die na 31 december 2000 nog aftrekbaar is, is de rente van leningen die zijn aangegaan voor aankoop, verbetering of onderhoud van de tot hoofdverblijf dienende eigen woning. Deze aftrek geldt overigens voor maximaal dertig jaar. Behalve de beperking van de aftrek tot maximaal dertig jaar wordt deze aftrek vanaf 1 januari 2004 in bepaalde situaties nog verder beperkt

Log in om het hele artikel te downloaden


Turbulentie in de lucht het nieuwe verdrag van Montreal

Mr. D.H.S. Hulsewe, LL.M.

Op 4 november 2003 is het Verdrag van Montreal in werking getreden, het nieuwste verdrag op het gebied van internationale luchtvaartaansprakelijkheid. Met dit Verdrag wordt een deel van de reeds bestaande praktijk in een verdrag vastgelegd. Tevens zijn er een aantal nieuwe punten opgenomen. Dit artikel geeft een kort overzicht van het ontstaan en de groei van het huidige internationale luchtvaartaansprakelijkheidsrecht, waarna zal worden ingegaan op het nieuwe Montreal-verdrag en de veranderingen die dit verdrag teweegbrengt.

Log in om het hele artikel te downloaden


Gedeeltelijk private uitvoering nieuwe WAO-stelsel biedt grote kansen voor het intermediair

M. Nikkels

Hoewel de WAO-instroom in 2003 fors gedaald is ten opzichte van 2002, is volgens het kabinet de WAO-herziening noodzakelijk. Het activeren van arbeidsgeschiktheid staat daarbij centraa. Alleen mensen die echt niet meer in staat zijn om te kunnen werken, hebben nog recht op de zogenaamde Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). Streefdatum voor deze nieuwe WAO is 1 januari 2006. Dit betekent dat de nieuwe regeling al geldt voor eenieder die na 1 januari 2004 ziek wordt.

Log in om het hele artikel te downloaden


Aanhangwagens en aansprakelijkheidsverzekering

J.J. Smits

Een overzicht van de knelpunten en een pleidooi voor een goede oplossing.

Nederland kent geen zelfstandige verzekeringsplicht voor aanhangwagens. In principe is de aansprakelijkheid meeverzekerd op de WAM-polis van het trekkende voertuig. Sinds een aantal jaren zijn er in verband hiermede problemen bekend met de acceptatie van Nederlandse verzekeringsbewijzen (groene kaarten) voor aanhangers in bepaalde landen zoals Polen en Spanje. Sinds de verplichte eigen kentekening van Nederlandse aanhangers zwaarder dan 750 kg (vanaf 2002) is de situatie rondom verzekeringen ook nationaal veel onoverzichtelijker geworden. Hoewel er nog zo`n 40.000 aanvragen in behandeling zijn, heeft de RDW inmiddels voor ruim 800.000 aanhangwagens van meer dan 750 kg een eigen kenteken afgegeven. In dit artikel wordt een helder beeld gegeven van de huidige knelpunten. Tevens een dringend pleidooi voor een goede oplossing.

Log in om het hele artikel te downloaden


Actualiteiten rond de Jaarruimte

G.Th.W. Tekelenburg FB

Belastingplichtigen die op 1 januari van enig kalenderjaar de leeftijd van 65 jaar nog niet hebben bereikt en die een pensioentekort hebben kunnen dit pensioentekort opheffen of verminderen door gebruik te maken van de lijfrentepremieaftrek op grond van de jaarruimte. Met betrekking tot de jaarruimte zijn er recentelijk wijzigingen in de Wet inkomstenbelasting 2001 ( Wet IB 2001) aangebracht. In dit artikel wordt een actueel overzicht van de jaarruimte gegeven.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie Algemeen
Uitspraken Geschillencommissie

Log in om het hele artikel te downloaden


Turbulentie in de lucht het nieuwe verdrag van Montreal

Mr. D.H.S. Hulsewe, LL.M.

Op 4 november 2003 is het Verdrag van Montreal in werking getreden, het nieuwste verdrag op het gebied van internationale luchtvaartaansprakelijkheid. Met dit Verdrag wordt een deel van de reeds bestaande praktijk in een verdrag vastgelegd. Tevens zijn er een aantal nieuwe punten opgenomen. Dit artikel geeft een kort overzicht van het ontstaan en de groei van het huidige internationale luchtvaartaansprakelijkheidsrecht, waarna zal worden ingegaan op het nieuwe Montreal-verdrag en de veranderingen die dit verdrag teweegbrengt.

Log in om het hele artikel te downloaden