De Beursbengel nr. 728 | November 2003


Van de redactie

Maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Averij-grosse

Mr. R.W.J.M. te Pas en H.P. de Jong

Deel 2 in de serie over Averij-grosse

Zoals in het eerste averij-grosse-artikel te lezen viel, is de averij-grosse in Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek geregeld in respectievelijk artikelen 610 tot en met 612 voor het zeerecht en artikelen 1020 tot en met 1022 voor het binnenvaartrecht. Beide afdelingen geven een summiere regeling en verwijzen naar de bepalingen van de York-Antwerp Rules en de Rijnregels IVR. In deze aflevering zullen wij nader ingaan op de inhoud van de York-Antwerp Rules.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie Schip & Schade
Jurisprudentie Algemeen

Log in om het hele artikel te downloaden


Whiplash bestaat. Maar je kunt er ook kwalen mee witwassen

Mr. I. van Velzen

Het PIV is in 5 jaar h?t gezicht van de bedrijfstak geworden als het om letselschade gaat. Dat is meer dan alleen het beoogde kennisinstituut. Een gesprek met h?t gezicht van het PIV: Theo Kremer.

Log in om het hele artikel te downloaden


4e WAM-richtlijn

J. Smits

"

Op 20 januari 2003 trad de 4e WAM-richtlijn in werking (voluit: de 4e EG- richtlijn ""inzake de onderlinge aanpassing van de wetgeving van lidstaten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelneming aan het verkeer door motorrijtuigen aanleiding kan geven""). De vereiste aanpassing van de Nederlandse wetgeving (WAM en WTV) is inmiddels per 15 juli 2003 officieel een feit. In dit artikel staat de auteur stil bij de belangrijkste aspecten van deze 4e richtlijn. Naar verwachting zulen de gevolgen voor de afhandeling van internationale verkeersschaden fors zijn.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Wijzigingen huwelijksgoederenrecht

Mr. B. Bohte-Dupree

Op 7 mei 2003 is het wetsvoorstel Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) naar de Tweede Kamer gezonden. Deze nieuwe regeling heeft voor alle huwelijken gevolgen, want  een aantal bepalingen geldt ook voor bestaande huwelijken. In dit artikel worden de belangrijkste wijzigingen nader toegelicht:

  • Titel 6: rechten en verplichtingen van echtgenoten
    Titel 6 geldt zowel voor de huwelijken waarbij huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt als voor de huwelijken waarop de wettelijke gemeenschap van goederen van toepassing is. In deze titel zijn twee wijzigingen aangebracht. Allereerst is de interne informatieverstrekking uitgebreid:  echtgenoten moeten elkaar inlichtingen verstrekken over het gevoerde bestuur en de stand van hun goederen en schulden. Daarnaast is er een regeling opgenomen inzake vergoedingsrechten, waarbij een regeling wordt voorgesteld om de omvang van een vergoedingsvordering vast te stellen, die ontstaat indien een echtgenoot met priv?-vermogen van de andere echtgenoot een buiten enige gemeenschap vallend goed verkrijgt of wanneer ten laste van het vermogen van de andere echtgenoot verbeteringen aan het goed van de ene echtgenoot worden aangebracht.


  • Titel 7: de wettelijke gemeenschap van goederen
    De grote wijziging ten opzichte van de huidige wettelijke gemeenschap betreft de ?aangebrachte? goederen van ieder der echtgenoten. Dit zijn de goederen die ieder van hen v??r het huwelijk had. Deze goederen blijven aan ieder van hen in priv? toebehoren. Indien aanstaande echtgenoten wensen dat de goederen die zij v??r hun huwelijk bezitten, gemeenschappelijk bezit moeten worden, dienen zij dit uitdrukkelijk, bij notari?le akte, te regelen. Op deze hoofdregel bestaat uiteraard een aantal uitzonderingen.


  • Titel 8: huwelijkse voorwaarden
    Deze titel is in september 2002 al ingrijpend gewijzigd. De (periodieke en finale) verrekenbedingen zijn toen in de wet opgenomen. In de nieuwe wet vervallen twee regelingen van huwelijkse voorwaarden, die in de praktijk zelden gebruikt worden. Wel kunnen deze stelsels nog steeds gekozen worden, doch dan moeten zij in de huwelijkse voorwaarden omschreven worden. Omdat het systeem van de gemeenschap van goederen gewijzigd is, moet ook de bewijsregeling met betrekking tot goederen die in de huwelijkse voorwaarden opgenomen kunnen worden (is iets priv? of gemeenschapsgoed?) aangepast worden.

Met de invoering van deze wetswijziging is het jaren lopende project van de renovatie van het huwelijksvermogensrecht eindelijk gerealiseerd. Iedereen zal (?f in priv?, ?f in het kader van de advisering ?f beiden) met de nieuwe wetgeving te maken krijgen. De vergoedingsrechten en de nieuwe regeling met betrekking tot de wettelijke gemeenschap van goederen (waarbij de goederen die de echtgenoot v??r het huwelijk had, priv? blijven), zijn veranderingen die ook voor de verzekeringsadviespraktijk een zeer grote impact hebben.

 

Log in om het hele artikel te downloaden


Wijzigingen huwelijksgoederenrecht

Mr. B. Bohte-Dupree

Op 7 mei 2003 is het wetsvoorstel Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) naar de Tweede Kamer gezonden. Deze nieuwe regeling heeft voor alle huwelijken gevolgen, want  een aantal bepalingen geldt ook voor bestaande huwelijken. In dit artikel worden de belangrijkste wijzigingen nader toegelicht.

Log in om het hele artikel te downloaden


ZZP?ers, een doelgroep onder de loep

M. den Dekker

Zzp?er staat voor zelfstandige ondernemer zonder personeel. Deze groep is niet meer weg te denken uit ondernemersland. Tijdens de economische rugwind en het gunstige ondernemersklimaat van de laatste jaren is het aantal zzp?ers sterk gegroeid. Gezien de schaarste aan goed personeel was je laten inhuren immers vaak wel zo aantrekkelijk. Nieuwe zzp?ers bevinden zich voornamelijk in sectoren als de bouw, de zorg, het transport en de zakelijke dienstverlening.

Wie denkt dat de zzp?er zal verdwijnen tijdens economisch slechtere tijden lijkt het mis te hebben. Zo zal een deel van de mensen die bij reorganisaties en faillissementen op de arbeidsmarkt komen al dan niet vrijwillig van de nood een deugd maken door voor zichzelf te beginnen. Bijvoorbeeld voor mensen boven de 55 lijkt dit ook een prima manier om op eigen voorwaarden en al dan niet parttime te blijven participeren in de arbeidsmarkt.

Av?ro Achmea heeft onderzoek verricht om er achter te komen wat zzp?ers willen en verwachten van verzekeringen, verzekeringsmaatschappijen, en het intermediair. In dit artikel een verslag van de resultaten.

Log in om het hele artikel te downloaden


4e WAM-richtlijn

J. Smits

"

Op 20 januari 2003 trad de 4e WAM-richtlijn in werking (voluit: de 4e EG- richtlijn ""inzake de onderlinge aanpassing van de wetgeving van lidstaten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelneming aan het verkeer door motorrijtuigen aanleiding kan geven""). De vereiste aanpassing van de Nederlandse wetgeving (WAM en WTV) is inmiddels per 15 juli 2003 officieel een feit. In dit artikel staat de auteur stil bij de belangrijkste aspecten van deze 4e richtlijn. Naar verwachting zulen de gevolgen voor de afhandeling van internationale verkeersschaden fors zijn.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Averij-grosse, deel 2

Mr. R.W.J.M. te Pas en H.P. de Jong

Deel 2 in de serie over Averij-grosse

Zoals in het eerste averij-grosse-artikel te lezen viel, is de averij-grosse in Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek geregeld in respectievelijk artikelen 610 tot en met 612 voor het zeerecht en artikelen 1020 tot en met 1022 voor het binnenvaartrecht. Beide afdelingen geven een summiere regeling en verwijzen naar de bepalingen van de York-Antwerp Rules en de Rijnregels IVR. In deze aflevering zullen wij nader ingaan op de inhoud van de York-Antwerp Rules.

Log in om het hele artikel te downloaden