De Beursbengel nr. 726 | September 2003


Van de redactie

Maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


De aansprakelijkheid van de werkgever voor zijn ondergeschikten

D. Bethlehem

Bij het verrichten van zijn werkzaamheden kan de werknemer, naast schade aan eigen lijf en goed, ook schade aan derden toebrengen. Ook dan is de werkgever hiervoor in de meeste gevallen aansprakelijk. Dit artikel gaat nader in op deze vorm van aansprakelijkheid.
Wanneer is de schade in de beroepsuitoefening veroorzaakt? Kan de werknemer daarnaast ook een beroep doen op zijn aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren? Hoe is dit geregeld indien de werkgever naast zijn eigen werknemers ook gebruikmaakt van hulppersonen die niet in loondienst voor hem werkzaam zijn?

Log in om het hele artikel te downloaden


Averij-grosse

Mr. R.W.J.M. te Pas en H.P. de Jong

Wanneer, om een schip met zijn lading voor kapseizen en vergaan te behoeden, een gedeelte van de deklading overboord wordt geworpen, zou het onjuist zijn de belanghebbenden bij de opgeofferde deklading deze schade alleen te laten dragen.
De eigenaar van het schip en de belanghebbenden bij de overige, behouden gebleven lading profiteren van de werping het is niet meer dan billijk dat zij de daardoor veroorzaakte schade helpen dragen. Deze schade noemt men de ?averij-grosse?. In dit artikel een uiteenzetting over de afhandeling van dergelijke schade, in theorie en in de praktijk.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie Algemeen
Uitspraken Geschillencommissies

Log in om het hele artikel te downloaden


Elektriciteitsclausules

Ing. A.J. Boes

In verreweg de meeste UGV-polissen in de bedrijvensector zijn sinds 2001 garantieclausules opgenomen met het oog op brandschadebeperking. E`n daarvan is de voorwaarde van verzekeraars om de elektrische installaties regelmatig door een deskundige te laten controleren. Wanneer daaraan niet wordt voldaan, kan dit leiden tot inhouding op het schadebedrag. In NEN-normen is vastgelegd op welke wijze deze controles dienen te geschieden.

Log in om het hele artikel te downloaden


Elektriciteitsclausules

Ing. A.J. Boes

In verreweg de meeste UGV-polissen in de bedrijvensector zijn sinds 2001 garantieclausules opgenomen met het oog op brandschadebeperking. E`n daarvan is de voorwaarde van verzekeraars om de elektrische installaties regelmatig door een deskundige te laten controleren. Wanneer daaraan niet wordt voldaan, kan dit leiden tot inhouding op het schadebedrag. In NEN-normen is vastgelegd op welke wijze deze controles dienen te geschieden.

Log in om het hele artikel te downloaden


Enkele fiscale aspecten van de eigen woning en de hypotheekrente

G. Th. W. Tekelenburg FB

In de Wet Inkomstenbelasting 2001 staan de voordelen uit eigen woning en het voordeel uit de kapitaalverzekering eigen woning omschreven als belastbare inkomsten uit eigen woning.
Deze kunnen worden verminderd met de op de eigen woning drukkende aftrekbare kosten. Hieronder wordt onder meer verstaan: de rente en de kosten van geldleningen die zijn aangegaan voor aankoop, verbetering of onderhoud.

In dit artikel wordt aandacht geschonken aan het begrip eigen woning, vruchtgebruik en bloot eigendom, aftrekbare rente en vooruitbetaalde rente.

Log in om het hele artikel te downloaden


Enkele fiscale aspecten van de eigen woning en de hypotheekrente

G. Th. W. Tekelenburg FB

In de Wet Inkomstenbelasting 2001 staan de voordelen uit eigen woning en het voordeel uit de kapitaalverzekering eigen woning omschreven als belastbare inkomsten uit eigen woning.
Deze kunnen worden verminderd met de op de eigen woning drukkende aftrekbare kosten. Hieronder wordt onder meer verstaan: de rente en de kosten van geldleningen die zijn aangegaan voor aankoop, verbetering of onderhoud.

In dit artikel wordt aandacht geschonken aan het begrip eigen woning, vruchtgebruik en bloot eigendom, aftrekbare rente en vooruitbetaalde rente.

Log in om het hele artikel te downloaden


De terreur van 15-08 een vervolg

"Een vervolg op ""Van de redactie"" uit het augustus 2003 nummer."

Log in om het hele artikel te downloaden


Zorg- en verzuimmanagement: het belang van ketenintegratie

C. de Graaf

Van overheidswege wordt zorgverzekeraars de rol toegedicht om meer te doen aan scherpere zorginkoop. Inmiddels zijn de eerste successen geboekt met de inkoop van medicijnen. Zorgverzekeraars verwachten een verschuiving van het profiel van hoofdzakelijk zorgverzekeraar naar die van all-care-verzekeraar (specialist in zorg en zekerheid).
Dit type zorgverzekeraar biedt niet alleen maar ziektekostenverzekeringen aan, maar richt zich nadrukkelijk op het beheersen c.q. terugdringen van ziekteverzuim en re`ntegratie van werknemers. In lijn met deze profilering geven zorgverzekeraars aan dat zij zich meer zullen richten op de collectieve markt (business-to-business) en minder op de particuliere markt (business-to-consumer).
Tegelijk zeggen zorgverzekeraars zich meer te gaan richten op de landelijke, en minder op de regionale markt.

Dit artikel gaat nader in op deze ontwikkelingen en de consequenties voor de professionele assurantietussenpersoon.

Log in om het hele artikel te downloaden


Interview Prof. dr.Lense Koopmans: Het friest

Drs. J.J.M. Schipper en drs. R.D. Gunther

Iemand die nog voor zijn dertigste elke week wel ergens publiekelijk ?die briljante jonge econoom uit Rotterdam? genoemd wordt, rest weinig anders dan relativeren met understatements en galgenhumor. Jammer dat le ton qui fait cette musique zich lastig laat lezen. Als Lenstra de bekendste Fries is, en Duisenberg de bekendste Nederlander, dan is Lense Koopmans vast de Frieste Fries. Op zijn vijftigste trok hij zich terug in een dorp ergens achter De Lemmer, maar nog steeds leeft hij zich uit in vele tientallen bestuurs- en adviesfuncties.

Een interview met prof. dr. L. Koopmans, voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Nederland.

Log in om het hele artikel te downloaden