De Beursbengel nr. 722 | April 2003


Appartementsrechten en verzekeringen (deel 1)

Mr. M.P. Vogelsang

Appartementsrechten: een juridisch gekunstelde rechtsvorm die soms heel vervelende complicaties met zich brengt voor schadebehandelaars. De meeste 'kopers' van een appartement denken de volledige eigendom van het appartement te krijgen, zoals iedere andere eigenaar van een 'gewoon' woonhuis. En als ze vervolgens een woonhuisverzekering afsluiten, gaan ze ervan uit dat hun woning ?gewoon? is verzekerd. Niets is minder waar. Daarom vanaf deze maand een reeks artikelen over appartementsrechten en verzekeringen.

In dit inleidende deel wordt een beschrijving gegeven van de manier waarop appartementsrechten volgens Boek 5, titel 9 BW juridische vorm heeft gekregen en hoe de appartementseigenaars juridisch mede-eigenaar en gebruiker zijn. Ook zullen de Akte van splitsing en het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten worden besproken.

Log in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

Maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Vervallen basisaftrek schept kansen voor levenadviseurs!

G.Th.W. Tekelenburg FB

Wat is een pensioentekort?
In het februarinummer constateert Peter Zambeek in het artikel ?Spaarloon, Lijfrente en levensloop? terecht dat tussen een feitelijk pensioentekort en een pensioentekort als resultaat van de berekening van de jaarruimte een wereld van verschil zit.

Bij de jaarruimte gaat het om een toets voor het desbetreffende jaar. De situatie in het verleden en in de toekomst blijft daarbij volledig buiten beeld. De berekening van een pensioentekort volgens de om budgettaire redenen gesneuvelde derde tranche uit de Wet IB 1964 leverde een veel beter beeld op. Bij de derde tranche werd de volgende vergelijking gemaakt:
A: welk bedrag aan oudedagsvoorzieningen ? AOW, pensioen, lijfrente en of oudedagsreserve - behoort op enig moment te zijn opgebouwd om op 65 jarige leeftijd in totaal aan voorzieningen 70% van het inkomen te realiseren en
B: welk bedrag is op dat moment werkelijk aan genoemde oudedagsvoorzieningen opgebouwd.

Log in om het hele artikel te downloaden


Het nieuwe erfrecht in de praktijk

Mr. B. Bohte-Dupree

Het zal u niet ontgaan zijn: met ingang van 1 januari 2003 hebben we in Nederland een nieuwe wettelijke regeling inzake het erfrecht. Over dit nieuwe erfrecht is al veel geschreven.
In dit artikel beperken we ons derhalve tot een aantal praktijksituaties en de gevolgen die het nieuwe erfrecht voor deze situaties heeft.

 • Stiefkinderen
 • Ouderlijke boedelverdeling met anticipatie op nieuw erfrecht
 • Onterving echtgenoot
 • Andere wettelijke rechten (kinderen)
 • Uitoefening wilsrechten
 • Begunstigingsredactie van een levensverzekering

Log in om het hele artikel te downloaden


Het nieuwe erfrecht in de praktijk

Mr. B. Bohte-Dupree

Het zal u niet ontgaan zijn: met ingang van 1 januari 2003 hebben we in Nederland een nieuwe wettelijke regeling inzake het erfrecht. Over dit nieuwe erfrecht is al veel geschreven.
In dit artikel beperken we ons derhalve tot een aantal praktijksituaties en de gevolgen die het nieuwe erfrecht voor deze situaties heeft.

 • Stiefkinderen
 • Ouderlijke boedelverdeling met anticipatie op nieuw erfrecht
 • Onterving echtgenoot
 • Andere wettelijke rechten (kinderen)
 • Uitoefening wilsrechten
 • Begunstigingsredactie van een levensverzekering

Log in om het hele artikel te downloaden


Gewijzigde classificatieclausule G2

H.P. de Jong

Het Verbond van Verzekeraars, Sector Schadeverzekering, Afdeling Transport heeft verzekeraars geadviseerd om per 1 januari 2003 een nieuw advies classificatieclausule te gaan gebruiken.

Log in om het hele artikel te downloaden


Gouden LAC ? Zuid ontvangt Federatievergadering in Maastricht

R. Veldwijk

Wiel Stevens en Mart Beckers in gesprek met Roel Veldwijk over het Jubileum en de Federatievergadering op 9 mei 2003.

Log in om het hele artikel te downloaden


Alternatieve geschillenoplossing in verzekeringskwesties
Mediation: Het Ei van Columbus of een lege dop?

Mr. G.H.J. Hulsbergen re

Verschralende sociale zekerheid, een toegenomen claimbewustheid, versterkt door meer media-aandacht en meer en deskundiger belangenbehartigers veroorzaken nu al jaren een stijgende schadelast bij letselschaden, ondanks minder verkeersschaden in de laatste jaren.

Belangenbehartigers worden verleid om zich meer te profileren en scherpere posities in te nemen om hun toegevoegde waarde te bewijzen.
Letselzaken zijn de laatste 10 jaar mede daardoor bewerkelijker en complexer geworden. Doorlooptijden en discussies nemen toe, hoewel er een positieve uitzondering is.
Deels lijkt dit ook, en dat klinkt raar, een gevolg van slachtoffervriendelijker rechtspraak, zoals het Vehof-arrest waarbij de bewijslast voor een gesteld gemis aan arbeidsinkomen na ongeval is verlicht. Gemist arbeidsvermogen mag aannemelijk worden gemaakt in plaats van hard bewezen, met de mogelijkheid van tegenbewijs door de verzekeraar. Ook de voor het slachtoffer verbeterde bewijspositie bij niet-objectiveerbaar letsel met vaak grote schadeclaims tot gevolg, speelt hierin een belangrijke rol. Volgens sommigen zijn echter, gelet op de recente uitspraken van de Hoge Raad  betreffende de omkeringsregel, de grenzen aan slachtofferbescherming bereikt. Niet in de laatste plaats door de mogelijke onverzekerbaarheid van risico's die anders zou kunnen ontstaan. Al met al levert dit in de dagelijkse praktijk veel extra discussie op om tot werkbare oplossingen te kunnen blijven komen. Deze situatie zet aan tot het denken aan andere vormen van geschillenbeslechting.

Log in om het hele artikel te downloaden


Productaansprakelijkheid en recall (deel 2)

Mr. W.J. Hengeveld en mr. K. Baetsen

In het vorige nummer is de wettelijke regeling rondom productaansprakelijkheid beschreven. In dit 2e deel gaan we verder in op de recall, waarbij ook weer aandacht zal worden besteed aan de verzekeringsdekking.

Indien wordt ontdekt dat een bepaald product gebrekkig is, kan het zaak zijn het gevaar dat het product oplevert zo snel mogelijk te beperken. Dit kan geschieden door een waarschuwing te laten uitgaan of het product terug te roepen, de zogenaamde recall.
De wettelijke regeling rond de publiekswaarschuwing en recall is te vinden in de Warenwet en in het Warenwetbesluit algemene productveiligheid. Een zuivere recall-verplichting is nog niet te vinden in de Nederlandse wetgeving. Dit zal echter binnen afzienbare termijn veranderen. Er is namelijk een nieuwe Europese richtlijn productveiligheid (2001/95/EG), welke voor 15 januari 2004 moet zijn ge?mplementeerd, welke voorschrijft dat de overheid een recall moet kunnen afdwingen. 
Over het algemeen wordt echter aangenomen dat ook naar huidig recht een recall afgedwongen kan worden, namelijk via artikel 6:162 BW.  Daarnaast heeft de overheid de bevoegdheid een producent te dwingen een publiekswaarschuwing af te geven (art. 21 Warenwet), hetgeen in de meeste gevallen hetzelfde schadebeperkende effect zal hebben als een recall.

Log in om het hele artikel te downloaden


Productaansprakelijkheid en recall (deel 2)

Mr. W.J. Hengeveld en mr. K. Baetsen

In het vorige nummer is de wettelijke regeling rondom productaansprakelijkheid beschreven. In dit 2e deel gaan we verder in op de recall, waarbij ook weer aandacht zal worden besteed aan de verzekeringsdekking.

Indien wordt ontdekt dat een bepaald product gebrekkig is, kan het zaak zijn het gevaar dat het product oplevert zo snel mogelijk te beperken. Dit kan geschieden door een waarschuwing te laten uitgaan of het product terug te roepen, de zogenaamde recall.
De wettelijke regeling rond de publiekswaarschuwing en recall is te vinden in de Warenwet en in het Warenwetbesluit algemene productveiligheid. Een zuivere recall-verplichting is nog niet te vinden in de Nederlandse wetgeving. Dit zal echter binnen afzienbare termijn veranderen. Er is namelijk een nieuwe Europese richtlijn productveiligheid (2001/95/EG), welke voor 15 januari 2004 moet zijn ge?mplementeerd, welke voorschrijft dat de overheid een recall moet kunnen afdwingen. 
Over het algemeen wordt echter aangenomen dat ook naar huidig recht een recall afgedwongen kan worden, namelijk via artikel 6:162 BW.  Daarnaast heeft de overheid de bevoegdheid een producent te dwingen een publiekswaarschuwing af te geven (art. 21 Warenwet), hetgeen in de meeste gevallen hetzelfde schadebeperkende effect zal hebben als een recall.

Log in om het hele artikel te downloaden


Gouden LAC ? Zuid ontvangt Federatievergadering in Maastricht
?Het gaat er hier straks Bourgondisch aan toe?

R. Veldwijk

Wiel Stevens en Mart Beckers in gesprek met Roel Veldwijk over het Jubileum en de Federatievergadering op 9 mei 2003.

Log in om het hele artikel te downloaden