De Beursbengel nr. 868 | oktober 2017


BUSINESS VALUATION DEEL 2 - BUSINESS VALUATION IS SERIOUS BUSINESS

Drs. E. (Edwin) Bosma

Veranderingen in de belonings-, bedrijfs- en marktstructuur hebben geleid tot andere waarderingsmethodes van assurantiekantoren (zie ook het juli-augustusnummer van de Beursbengel, nr. 866, p. 22). Daarbij is, vooral voor grotere bedrijven in de BV-structuur, de traditionele factormethode (x maal de provisie) vervangen door de Discounted Cash Flow (DCF)-methode (contant gemaakte kasstromen verhoogd met restwaarde). Verzekeringskantoren hebben branchespecifieke elementen in de balans- en winst- en verliesrekening, die het toepassen van de DCF-methode bemoeilijken. Een aantal voorbeelden wordt behandeld. Daarnaast komt het interessante fenomeen aan bod dat waarde niet gelijk is aan de prijs die uiteindelijk betaald wordt.

 

Log in om het hele artikel te downloaden


COLUMN-Verzekerd bellen

Johan Zwaanswijk

Vakantietijd is vaak komkommertijd voor de media. Er is vaak weinig spectaculairs te melden. En aan de rariteiten van president Trump raken we gewend. Het is dan ook niet raar dat een onopvallend bericht opvallend in het nieuws komt. In dit geval op RTL Z Nieuws.

Het ging over een telefoonverzekering. Het Kifid heeft enige tijd geleden een uitspraak gedaan over het vervangen van een kapotte mobiele telefoon door een exemplaar dat niet gloednieuw was. Het kapotte exemplaar was pas elf maanden oud. Mijn kleinzoon zou zeggen al elf maanden oud. De gebruiksduur van een mobieltje stijgt naarmate de leeftijd van de gebruiker toeneemt. Nu kreeg de verzekerde een heel fatsoenlijk toestel terug. Niet spiksplinternieuw, maar een zogeheten ‘refurbished’ exemplaar. Dus eentje die in nieuwstaat is gebracht. Dat klinkt aangenamer dan een tweedehands toestel. Maar de klager meende dat hij recht had op een nieuw toestel. Het Kifid oordeelde echter dat het toestel was verzekerd naar vervangingswaarde en dat het aanbieden van een gelijkwaardig toestel dus conform de verzekeringsvoorwaarden was. En dat komt dan enigszins ongenuanceerd in het nieuws. Een onbeduidend bericht en zeker geen groot verdriet. 

Log in om het hele artikel te downloaden


INTERNATIONALE VERZEKERINGSPROGRAMMA’S

A. (Angela) Pieneman

Het aantal bedrijven dat vanuit een economisch, cultureel of politiek belang een vestiging opent in het buitenland, neemt ondanks het toenemende protectionisme nog steeds toe. Daarnaast is het aantal bedrijven dat internationaal actief is, gemiddeld groter, innovatiever en productiever dan bedrijven die dit niet zijn. Maar hoe verzeker je een bedrijf met meerdere vestigingen verspreid over de wereld? Wat zijn de voor- en nadelen van internationale verzekeringsprogramma’s en waar moet je op letten bij het opmaken van een internationaal verzekeringsprogramma?

Een multinational heeft buiten het land van herkomst, waar het is gevestigd of wordt beheerd, ook vestigingen in één of meer andere landen. In al deze landen produceert en/of verkoopt hij goederen en/of diensten. Bedrijven maken de keuze om uit te breiden in het buitenland om verschillende redenen, waaronder toegenomen marktaandeel en de daaruit voortvloeiende schaalvoordelen en/of kostenbesparingen. 

Log in om het hele artikel te downloaden


WAAROM BOUWKUNDIGE BEVEILIGING ZO BELANGRIJK IS

J.T. (Johan) Weijer

In het vorige nummer van de Beursbengel kwamen diefstalschades in de verspanende metaalindustrie aan bod. In dit artikel meer aandacht voor bouwkundige maatregelen die in samenhang met elektronische maatregelen getroffen kunnen worden om schade door diefstal of inbraak te voorkomen of beperken.

 

Het beveiligen van een bedrijf of instelling tegen inbraak is al heel veel jaren gebruikelijk. Afhankelijk van het soort bedrijf is deze beveiliging meer of minder uitgebreid. Aan de elektronische beveiliging, in de volksmond ‘de inbraakalarminstallatie’, wordt meestal voldoende aandacht besteed. Helaas is er vaak veel minder aandacht voor de bouwkundige aspecten. In beginsel is het principe van beveiligen vrij eenvoudig. Door het opwerpen van hindernissen moet er meer moeite gedaan worden omde buit te bereiken. Naarmate er meer aantrekkelijke zaken in een bedrijf aanwezig zijn, zullen inbrekers echter meer moeite doen om buit te vergaren. Aantrekkelijke zaken zijn niet per definitie dure zaken. Het moet gaan om zaken die in het ‘circuit’ makkelijk te verhandelen zijn en waar veel vraag naar is. Spectaculaire kunstroven zoals in films komen in de praktijk natuurlijk wel (eens) voor, maar lopen vaak niet goed af. Weliswaar kunnen de kunstvoorwerpen een hoge waarde vertegenwoordigen, maar ze zijn niet eenvoudig af te zetten, omdat er maar een beperkte markt voor is. Bovendien zijn unieke objecten natuurlijk eenvoudiger te herkennen als gestolen dan een massaproduct.

Dit artikel gaat met name in op het gebruik van rolluiken: om openingen in de buitengevel (ramen en deuren) te beschermen en, binnen in een bedrijf om inbraakwerende compartimenten (ruimtes) te maken. In een bedrijf kun je met beide te maken hebben om een goede inbraakbeveiliging te creëren. Daarvoor moeten alle maatregelen (organisatorische, bouwkundige en elektronische, alsmede de alarmopvolging) in goede samenhang getroffen worden. In dit verband wordt onder ‘rolluiken’ ook rolhekken of schaarhekken verstaan. 

Log in om het hele artikel te downloaden


Nederlands Bureau en Waarborgfonds Motorverkeer nader toegelicht

J.J. (Jelle) Smits MSc.

Schadevergoeding in het international wegverkeer

Een aanrijding met een buitenlands voertuig is al lang geen uitzondering meer; controles aan de binnengrenzen van de EU-lidstaten zijn er nauwelijks en de beweging van personen over landsgrenzen voor vakantie of zaken neemt nog steeds toe. Gelijktijdig kunnen we vaststellen dat de regels van schadeafwikkeling in het verkeer per land nog sterk verschillen en dat de afwikkeling van zo’n schade in de praktijk snel vragen oproept. Bij wie kunnen we aankloppen en wat is de makkelijkste weg om de claim tot schadevergoeding in te dienen?

Log in om het hele artikel te downloaden


Platform Jonge Verzekeraars: ‘GEEF JONGE MEDEWERKERS EEN STEM’

L. (Lara) van Waas

Jonge medewerkers betrekken bij het eigen bedrijf en de sector, het gebeurt al een aantal decennia. Waarom is dat zo belangrijk en leerzaam? Wat maakt een jongerenorganisatie een jongerenorganisatie? Welke initiatieven zijn er in de verzekeringssector en wat kunnen we van elkaar leren?

Klantcommunicatie en social media, het centrale thema tijdens de bijeenkomst van het Platform Jonge Verzekeraars op 7 september. Volgens trendwatcher Sander Duivestein ‘zijn we in het tijdperk van de klant’. Hij heeft de jonge medewerkers, van trainees tot medewerkers met enkele jaren werkervaring, tijdens de bijeenkomst meegenomen langs de nieuwste technologische ontwikkelingen op het gebied van communicatie. Die volgen elkaar in een steeds rapper tempo op. Waar de tv dertien jaar nodig had om vijftig miljoen gebruikers te vergaren, lukte dat het spelletje Pokémon Go al binnen een dag. Chatbots, artificial intelligence en virtual reality kunnen allemaal worden gebruikt voor communicatie, óók binnen de verzekeringssector. 

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuwe richtlijn verzekeringsdistributie (IDD): DE BELANGRIJKSTE AANDACHTSPUNTEN

Mr. J.J. (Jurgen) Borst EMoC CSFL

De Richtlijn verzekeringsdistributie nr. 2016/97/EU (Insurance Distribution Directive)1 van 20 januari 2016, hierna te noemen IDD, vervangt de Richtlijn verzekeringsbemiddeling uit 20022. Naast het creëren van een gelijk speelveld voor marktpartijen die bij de verkoop/verzekeringsdistributie (aanbieden, adviseren, bemiddelen) van verzekeringen zijn betrokken, wordt de consument hierdoor beter beschermd3.

Behalve bemiddelaars, waarop de oude richtlijn betrekking heeft, vallen ook direct writers, aanbieders van vergelijkingssites die verzekeringen verkopen en bedrijven die verzekeringen als nevenactiviteit verkopen, onder de nieuwe IDD. De IDD is gericht op minimumharmonisatie, lidstaten kunnen strengere aanvullende regels stellen (overweging 3 IDD). In de IDD zijn veel bepalingen opgenomen die al in lijn zijn met de huidige Nederlandse wet- en regelgeving. In dit artikel komen op hoofdlijnen de belangrijkste aandachtspunten uit de IDD aan bod, specifiek voor verzekeraars (direct writers) en bemiddelaars (verzekeringstussenpersonen). Wanneer is de IDD van kracht en hoe verloopt de implementatie?

Log in om het hele artikel te downloaden


JARGON-VERZEKERD VAN ONZEKERHEID

J. (Johan) Zwaanswijk

In dit nummer van de Beursbengel behandelen we het kernbegrip ‘onzeker voorval’. Een oude term, maar in andere bewoordingen toch gebezigd in het huidige verzekeringsrecht.

Onder het oude verzekeringsrecht stond de definitie van een verzekering in artikel 246 van het Wetboek van Koophandel. Een van de kernbegrippen daaruit was dat een verzekering schade dekt die is veroorzaakt door een onzeker voorval. Dat begrip is niet overgenomen in het huidige verzekeringsrecht, maar staat in feite in andere bewoordingen ook in de huidige definitie van artikel 925 van boek 7, titel 17 Burgerlijk wetboek. We gebruiken het daarom voor de volgende casus.

Log in om het hele artikel te downloaden


GROOT VERSCHIL TUSSEN HOOGTE EIGEN BIJDRAGE WMO PER GEMEENTE

J. (John) Beier

‘Van Rijn steunt afschaffen inkomensafhankelijke bijdrage’ kopte de website Binnenlandsbestuur.nl op 16 juni jl. Staatsecretaris Van Rijn gaf onlangs aan dat hij er geen bezwaar tegen heeft als gemeenten geen inkomensafhankelijke eigen bijdrage berekenen aan burgers voor zorg op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Wat betekent dat in de praktijk? Voor burgers, maar ook voor adviseurs?

Stel, iemand woont in de gemeente Culemborg en heeft een scootmobiel nodig op grond van de Wmo. Vijftien kilometer verderop woont zijn familielid in Leerdam. Die heeft eenzelfde scootmobiel nodig. Hij en het familielid betalen allebei een eigen bijdrage, maar die is niet hetzelfde. Dat verschil in hoogte van de te betalen eigen bijdrage kan erg groot zijn. Mensen met een gelijke financiële positie betalen in de ene gemeente honderden euro’s meer per jaar dan mensen in een andere gemeente. 

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Mr. S. (Suzanne) van der Burgt/Mr. K. (Kim) Schuurmans/Mw. mr. B.M. (Berry) van Wijk/Mr. C. (Coen) Fledderus/Prof. mr. M. (Maarten) H. Claringbould

Uitspraak Geschillencommissie
Financiële Dienstverlening
21 juli 2017, nr. 2017-481

Verval van recht-beding

Consument heeft een Natura-uitvaartverzekering bij Verzekeraar. In artikel 5 van de Algemene voorwaarden Natura Uitvaartverzekering worden de verplichtingen bij overlijden beschreven. Een van deze verplichtingen betreft:

‘2. De opdracht tot het verzorgen van de uitvaart dient verstrekt te worden aan Monuta. Monuta verbindt zich de uitvaart te verzorgen of te doen verzorgen.’

In dit artikel is tevens bepaald dat niet-nakoming van deze verplichting leidt tot verval van alle rechten uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst.

In de bij de polis behorende productleeswijzer wordt uitgelegd wat verzekerde van de uitvaartverzekering in diensten mag verwachten. Hierin staat onder meer:

Indien de uitvaart niet door, of in opdracht van Monuta wordt verzorgd, vervallen alle op de polis vermelde diensten en bedragen. Er wordt dan een door Monuta vastgesteld bedrag uitgekeerd. Dit bedrag wordt elk jaar op 1 januari opnieuw vastgesteld.’

Log in om het hele artikel te downloaden


Federatienieuws

De Redactie

65-jarig Jubileum Twentsche Assurantie Club-FDON

Log in om het hele artikel te downloaden


FOCUS OP VAKMANSCHAP

De Redactie

Nieuws en agenda

Log in om het hele artikel te downloaden