De Beursbengel nr. 865 | juni 2017


Column| De stuw bij Grave

Dik van Velzen

Het blijft wonderlijk hoe aansprakelijkheid zo af en toe werkt. Of liever: niet werkt.

Log in om het hele artikel te downloaden


Inhoud

De redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


Polisvoorwaarden, van knip en plakwerk naar klantbelang

Dik van Velzen

Als je alle uitingen van verzekeraars en intermediair mag geloven, staat het klantbelang centraal. Of liever: klantbelang neemt een centrale plaats in, naast andere belangen. Zo hoort het ook. Maar gaat het ook altijd zo? Of zitten de polisvoorwaarden wel eens in de weg?

Log in om het hele artikel te downloaden


Preventie brandstichting deel 2; Koppeling van daderkennis aan het voorkómen van brandstichting

Gert de Haas

De gelegenheidsbrandstichter kiest een willekeurig doelwit dat toevallig op zijn pad komt.Het zijn veelal jonge kornuiten, vaak in groepsverband. De bewuste brandstichter kiest doeltreffend en zal daarom vaak gebruikmaken van brandversnellers. Hoe kunnen we deze en andere informatie uit het wetenschappelijk onderzoek van mr. dr. Lydia Dalhuisen (zie het artikel ‘Preventie van brandstichting’ (deel 1), in de Beursbengel van mei 2017) vertalen naar praktische oplossingen ter voorkoming van brandstichting? De frequentie en de impact van brandstichting maken een grondige beschouwing van deze vraag lonend.

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuwe Privacywetgeving: Werk aan de winkel

Jos Schaffers

In nederland kennen we al vele jaren de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet wordt 25 mei 2018 afgeschaft en vervangen door een europese verordening: de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Wat betekent dat voor u? Een uitgebreid en daarmee goed antwoord op deze vraag vereist meer ruimte dan beschikbaar is in de Beursbengel, maar we wagen een poging.

Log in om het hele artikel te downloaden


Vluchtgevaar voor de reisorganisator

Judith Cabboort

Drie jaar geleden heb ik in dit tijdschrift uiteengezet dat de aansprakelijkheid van de reisorganisator tamelijk ver reikt, mede omdat een beroep van de reisorganisator op overmacht zelden slaagt. Inmiddels lijkt de luchtvaartmaatschappijen eenzelfde lot beschoren, waar het gaat om de verplichting om passagiers van vertraagde of geannuleerde vluchten (financieel) te compenseren, met name indien deze vertraging of annulering is veroorzaakt door een technisch mankement.

Log in om het hele artikel te downloaden


De portefeuille van een bemiddelaar deel 2; Vermogensrechtelijke aspecten en vervreemding

Cees de Jong

Bezien we de portefeuille vanuit privaatrechtelijk perspectief, dan moeten we vaststellen dat deze waarde heeft en een vermogensbestanddeel vormt.In recente publicaties wordt de vraag of de verzekeringsportefeuille een (subjectief) vermogensrecht is, veelal beantwoord in het kader van de vraag of een pandrecht kan worden gevestigd op een portefeuille. een portefeuille kan op verschillende, in deze bijdrage te bespreken, wijzen overgaan in andere handen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Jargon| deel 1 | Er is alleen samenloop als hetzelfde belang onder meer dan één polis is gedekt

Johan Zwaanswijk

In dit en volgend nummer van de Beursbengel is de aandacht in deze rubriek gericht op samenloop van verzekeringen. Achtereenvolgens komt aan de orde: Wat is samenloop?, wettelijke regeling ingeval van samenloop en het regresrecht van verzekeraars, contractuele regelingen ingeval van samenloop, bedrijfsregelingen ingeval van samenloop en Geschillencommissie Schadeverzekeraars.

Log in om het hele artikel te downloaden


Verzamelwet pensioenen 2017

Liesbeth Koning

De Verzamelwet pensioenen 2017 (verzamelwet) heeft een verbetering van de pensioenwetgeving als doel en regelt verschillende onderwerpen.Het wetsontwerp is op dit moment bij het parlement in behandeling en zou op 1 juli 2017 in werking moeten treden.

Log in om het hele artikel te downloaden


WIA-aanvullingsverzekeringen en de aangepaste AOW-leeftijd

Johan Kelder

Veel inkomensadviseurs hebben recent of in het verleden werkgevers geadviseerd op het gebied van aanvullende WIA-verzekeringen ten behoeve van de werknemers. Enerzijds omdat dit gevraagd werd vanuit arbeidsvoorwaardenbeleid, dan wel vanuit een verplichting vanuit een cao. Veel verzekeraars kennen producten die de WGA-hiaten op verschillende manieren afdekken. Al deze verzekeringen hebben een eindleeftijd van dekking. Deze is gekoppeld aan de AOW-leeftijd en juist daarin vinden nu de veranderingen plaats. Wat zijn de gevolgen voor deze verzekeringen?

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Diverse auteurs

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap

De redactie

Log in om het hele artikel te downloaden