De Beursbengel nr. 861 | februari 2017


Column: Door de kat of door de hond gebeten

Dik van Velzen

Veel beslissingen hebben een emotionele achtergrond, hoe hard wij onszelf ook wijsmaken dat wij rationele beslissingen nemen.

Zelfs bij de aanschaf van financiële producten beslissen wij emotioneel en dat is niet zo verstandig. Maar even vaak is er met emoties niet veel mis. Als het niet om de emoties zou gaan, waarom zouden mensen in een welvaartsland als het onze dan nog kinderen willen?
Of, en vergeef mij de overgang, een huisdier?

Log in om het hele artikel te downloaden


Inhoud

De redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


Afschrijvingslijsten onder de loep: Oude mensen kopen geen nieuwe bril

Dik van Velzen

Schadeverzekeringen zijn bedoeld om klanten schadeloos te stellen. Bij het bepalen van die schade kunnen afschrijvingslijsten een nuttige rol vervullen. Maar ook niet meer dan dat.

Het hangt altijd van de situatie af welke waardemaatstaf geldt in geval van schade aan roerende zaken. Inboedelverzekeringen gaan nagenoeg altijd uit van de nieuwwaarde, behalve in een aantal in de polisvoorwaarden omschreven gevallen (antiek, goederen met een waarde minder dan 40 procent van de nieuwwaarde, en dergelijke).

Log in om het hele artikel te downloaden


Inhouding van verzekeringspremie is lastig

Jeroen Vluggen

Werkgevers zorgen goed voor werknemers. Zij zorgen voor werk, betalen hen loon en betalen ook nog de premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Sommige werkgevers betalen daar bovenop ook nog eens een private aanvullingsverzekering. een aantal van deze premies mag de werkgever geheel of gedeeltelijk inhouden op het loon van de werknemer. Voor sommige premies is dat uitdrukkelijk
verboden en ook bij een bepaalde categorie werknemers is verhalen van premie soms uit den boze.

Log in om het hele artikel te downloaden


Crisis in het bedrijf

Kees Dullemond

De ondernemer in een assurantiekantoor is meestal bij uitstek deskundig in verzekeringsadvies. Het grootste deel van zijn tijd besteedt hij aan de dagelijkse gang van zaken: klanten van goed advies voorzien, begeleiden en dat slim organiseren. We hebben decennia achter ons, waarin dit op vrij eenvoudige wijze winstgevend kon geschieden. Daardoor is er een situatie ontstaan waarbij de ondernemer minder oog had voor de veranderingen in de omgeving en het inschatten van de consequenties daarvan voor het bedrijf in de toekomst. Dit is een zwak punt van veel ondernemers in het MKB en zeker ook voor assurantie-ondernemers. Het niet-tijdig reageren op deze veranderde markt kan tot een crisis in het bedrijf leiden.

Log in om het hele artikel te downloaden


Jargon: Subrogatie

Johan Zwaanswijk

Een bijzondere vorm van regres is subrogatie. Het begrip op zich staat centraal in dit artikel. Ook een aantal beperkingen van de reikwijdte van subrogatie komen ter sprake. in een volgend artikel wordt het begrip verder uitgediept en komen de regresbeperkingen op bepaalde personen en op bepaalde aansprakelijkheidsgronden aan de orde.

Log in om het hele artikel te downloaden


Bericht uit Brussel: Op weg naar een PAN-Europees pensioenproduct?

Egbert Bouwhuis

Om de Europese economie te versterken, ontwikkelt de Europese Commissie de Capital Markets Union (kapitaalmarktunie, CMU). Deze CMU is bedoeld om meer kapitaal aan te trekken in Europa en kapitaal makkelijker over de grenzen te laten vloeien. Bijvoorbeeld voor investeringen in infrastructuur en ruimere financieringsmogelijkheden voor bedrijven. Meer geïntegreerde kapitaalmarkten verlagen immers de financieringskosten en maken het financiële systeem veerkrachtiger, zo is de gedachte. Bovendien wordt door meer en goedkopere (internationale) investeringen meer werkgelegenheid gecreëerd. Wat is de rol van een PAN-Europees (persoonlijk) pensioenproduct (PEPP) hierbij?

Log in om het hele artikel te downloaden


Bouw en aansprakelijkheid deel 9: Garanties

Peter van den Broek

Bouwen is samenwerken. Verschillende partijen zijn in verschillende fases van het bouwproces betrokken en hebben ieder hun eigen rol. Na oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever en is de aannemer in beginsel niet meer aansprakelijk voor het werk en de gebreken in het werk, behoudens een aantal uitzonderingen. In de vorige aflevering is bij een aantal van die uitzondering reeds stilgestaan. In deze bijdrage wordt nader ingezoomd op een andere uitzondering; de voor het werk of onderdelen daarvan afgegeven garanties.

Log in om het hele artikel te downloaden


Exploitatie en ontmanteling van Ofsshore installaties

Daan Komen

In oktober 2014 stonden er zo’n 1.500 geregistreerde olie- en gasinstallaties (hierna: installaties) op de gehele Noordzee, waarvan een significant gedeelte ‘fixed-steel’-installaties.(1) De meeste van deze installaties zijn gebouwd in de jaren 70 en waren destijds sterke staaltjes van techniek. De gemiddelde leeftijd van die installaties is circa 25 jaar. De economische levensduur is voor een deel van die installaties reeds bereikt, of zal in de komende jaren bereikt worden. De verwachting is derhalve dat het ontmantelen (ook wel decommissioning genoemd) van installaties op de noordzee de komende jaren een vlucht zal nemen. Aan de ontmanteling van een installatie zijn, behalve hoge kosten, risico’s van velerlei aard verbonden.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Diverse auteurs

Log in om het hele artikel te downloaden


Federatienieuws: Welke toekomst heeft een intermediair in schadevergoedingen?

De redactie

Op woensdag 16 november 2016 heeft FiDiZ, vereniging voor Financiële Dienstverlening in Zwolle en omstreken, een tweetal lezingen georganiseerd over de adviseur van de toekomst en de mogelijkheden om de consument te bedienen. Commercieel directeur Cas Verhage en marketing- en communicatiemanager Janwillem Swart van Nh1816 Verzekeringen gaven tijdens hun lezing ieder hun visie op de toekomst van het intermediair.

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap

De redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


Jaaroverzicht 2016

De redactie

Het is weer tijd voor het gebruikelijke jaaroverzicht van de artikelen die het afgelopen jaar in de Beursbengel zijn verschenen. Hierbij bieden wij u het overzicht 2016.

Log in om het hele artikel te downloaden