De Beursbengel nr. 860 | December 2016


Column van de redactie: De boksende tafeltennisser en de tafeltennissende tandarts

De redactie

Het is natuurlijk al weer enige tijd geleden dat een voetballer die een doelpunt had gescoord een of twee armen in de lucht stak en daarna terugliep naar zijn eigen speelhelft, onderweg de ploeggenoten die hij tegenkwam even de hand schuddend.

Log in om het hele artikel te downloaden


Inhoud

De redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


Vervangen worden door robots: kans groter dan 90 procent?

Hamza Hap-Tjong

‘De robo-verzekeringsadviseur komt eraan’. Deze kop prijkte op amweb.nl in augustus van dit jaar. De opkomst van technologie en startups richt zich niet alleen op het introduceren van nieuwe verzekeringsmodellen, zoals peer-to-peer of het beter bepalen van risico’s, maar ook op het geven van advies. Maar kan een robo-verzekeringsadviseur een menselijke adviseur vervangen? En wat gebeurt er als een robo-verzekeringsadviseur onverhoopt een verkeerd advies geeft?

Log in om het hele artikel te downloaden


Einde tijdperk onafhankelijk advies

drs. Kees Dullemond

De discussie rond ‘onafhankelijk advies’ van financieel dienstverleners laait weer op. alsof dat is, waar het allemaal om draait: je kan pas een goed adviseur voor de klant zijn als je onafhankelijk bent. Vervolgens wordt deze discussie ook nog gecombineerd met het beloningsvraagstuk: mag het intermediair wel provisie ontvangen voor bewezen diensten? of is het voor zijn onafhankelijke positie veel beter als hij provisieloos werkt? Uit wetenschappelijk onderzoek is echter gebleken dat dit een door de tijd volledig achterhaalde discussie is. Onafhankelijk advies bestaat niet en het is een volkomen ouderwets begrip. Een financieel adviseur moet tegenwoordig zorgen voor een passende dienstverlening aan de klant, die met veel genoegen bereid is de beloning aan die financieel adviseur door middel van een provisie te betalen.

Log in om het hele artikel te downloaden


De druk van sneeuw en water: toenemend risico

Johan Weijer

Nu de winter voor de deur staat, mag een onderwerp over sneeuw natuurlijk niet ontbreken. Het risico van sneeuwdruk op gebouwen en van wateraccumulatie is de afgelopen jaren toegenomen. Het is niet zo dat er meer regen of sneeuw valt, maar er is wel sprake van een onstuimiger klimaat. als gevolg hiervan moeten we rekening houden met hevigere buien in kortere tijd. Wanneer leveren sneeuwdruk en wateraccumulatie gevaar op voor schade en hoe is dit te voorkomen?

Log in om het hele artikel te downloaden


Verzekeraars betalen te vaak nieuwwaarde

Simon Kadijk

Verzekeraars betalen teveel bij inboedels en inventarissen. Zowel bij kleine als bij grote schades. Dat komt door de bepaling over nieuwwaarde en dagwaarde. In principe betalen de verzekeraars de nieuwwaarde, tenzij de dagwaarde minder is dan 40 procent van de nieuwwaarde.

Log in om het hele artikel te downloaden


Pensioen in eigen beheer: DGA afgeschaft per 1 januari 2017

Mr. Liesbeth Koning

Het parlement behandelt op dit moment het wetsontwerp om het eigen beheer voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) af te schaffen (uit te faseren). Het doel van het wetsontwerp is vereenvoudiging en het oplossen van probleempunten die zich voordoen bij het pensioen in eigen beheer (bij de eigen besloten vennootschap, bV). De fiscale regelgeving en de rentestand zorgen bij het pensioen in eigen beheer voor problemen. De fiscaal voorgeschreven waarde van het pensioen op basis van een rekenrente van 4 procent en de werkelijke waarde van de aanspraken (op basis van de actuele rente) lopen uiteen. De hoge commerciële waarde van het pensioen heeft tot gevolg dat de BV geen dividend mag uitkeren. En als een DGA gaat scheiden, is het de vraag of de BV voldoende middelen heeft om het pensioen voor de
ex-echtgenoot af te storten bij een verzekeraar, zoals vaak de eis is.

Log in om het hele artikel te downloaden


Grootschalige calamiteiten en verzekeraars

Drs. Marko van Leeuwen

Nederland wordt geregeld getroffen en opgeschrikt door allerlei typen incidenten en calamiteiten. Sprekende voorbeelden van de
laatste jaren zijn het neerhalen van de MH17 in Oost-Oekraïne, de brand bij Chemiepack in Moerdijk, het incident met de Monstertruck
in Haaksbergen en de Facebookrellen in Haren. tegelijkertijd neemt door klimaatverandering de kans op en de omvang van natuurrampen toe. last but not least zien we terroristische aanslagen in omringende landen en is ook in nederland de terrorismedreiging toegenomen. Bij elke calamiteit, hoe divers ook, was sprake van materiële schade en veelal ook personele/letselschade en immateriële schade door angstgevoelens, vertraging en bedrijfsonderbreking. In dit artikel geven we vanuit de verzekeringsbranche aan hoe we omgaan met grootschalige calamiteiten in een snel veranderende wereld.

Log in om het hele artikel te downloaden


Bouw en aansprakelijkheid deel 8: Aansprakelijkheid na oplevering

Mr. Anne-Christine Keuning

Bouwen is samenwerken. Verschillende partijen zijn in verschillende fases van het bouwproces betrokken en hebben ieder hun eigen rol.
Na oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever en is de aannemer in beginsel niet meer aansprakelijk voor het werk en de
gebreken in het werk, behoudens een aantal uitzonderingen. In de vorige aflevering is (het proces van) de opneming en oplevering van
het werk uiteengezet. In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering van het werk.

Log in om het hele artikel te downloaden


WGA: Het kan (én moet) ook anders

Michael Krul

Veel werkgevers moesten dit jaar een beslissing nemen over het eigenrisicodragerschap voor de werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Voor de meeste werkgevers betekent dit een keuze tussen de publieke WGA-verzekering van UWV of de WGA-verzekering van een private verzekeraar. En hierbij speelt dat private verzekeraars de komende jaren moeten opboksen tegen een lagere premie van UWV. Met een focus enkel op prijs verliest de werkgever het uiteindelijke doel, de re-integratie van personen met een WGA-uitkering, uit het oog. Kunnen we dit de werkgevers kwalijk nemen? Doen private verzekeraars genoeg aan re-integratie? Of is de overheid nog aan zet? In dit artikel staat de vraag centraal of het doel in de huidige hybride WGA-markt haalbaar is.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Diversen

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuws van de Assurantieclubs: Assurantieclubs geven vorm aan regionale verbondenheid

De redactie

Verenigingen die aangesloten zijn bij de Federatie van Assurantieclubs hebben uitgesproken om meer regionaal met elkaar te gaan organiseren, waardoor ze elkaar versterken en leden meer events kunnen aanbieden. Zo staan de eindejaarsshow van Maikel Harte en de Boefonds-daag in 2016 op het programma. Voor 2017 komen er nieuwe regionale events, die de besturen samen met diverse kennispartners gaan organiseren.

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap

De redactie

Log in om het hele artikel te downloaden