De Beursbengel nr. 859 | November 2016


Column| Het is jammer, maar soms loont fraude

De redactie

Er zijn klanten die verzekeringsfraude ongeveer op één lijn stellen met een handige belastingtruc. We hebben zelfs een keer een minister gehad die frank en vrij vertelde dat hij zich goed kon voorstellen dat hij dat zelf ook zou doen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Inhoud

De redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


Winkelcentrum ’t Loon: AardverschuIvIng en mededelIngsplicht

Johan Weijer

In november/december 2011 heeft zich een bijzondere gebeurtenis voorgedaan. Door het verzakken van een pijler in de parkeergarage van Winkelcentrum ’t Loon in Heerlen ontstond het risico van instorting van het gebouw of een deel daarvan. In opdracht van de toenmalige burgemeester is een deel van Winkelcentrum ’t Loon gesloopt. Al eerder is hierover een artikel in de Beursbengel (maart 2012) gepubliceerd. Recentelijk kwam deze schade weer onder de aandacht, omdat de rechter uitspraak heeft gedaan over de dekking, of eigenlijk over de mededelingsplicht.

Log in om het hele artikel te downloaden


Onbetaalde zorgplicht? Nee!

Dik van Velzen

Welke zorgplicht heeft een adviseur/bemiddelaar tijdens de looptijd van een verzekeringsovereenkomst als een klant daarvoor niet apart wil betalen? Daar is verwarring over. De meningen lijken verdeeld. Maar het lijkt mij dat er vooral sprake is van een misverstand. en van een verkeerde uitleg van de Wft.

Log in om het hele artikel te downloaden


Echtscheiding en de zorgverzekering

John Beier

Een echtscheiding brengt vaak frustraties, maar veelal ook kosten met zich mee. Een punt van aandacht hierbij is zeker de zorgverzekering. Zowel de premie als het te betalen eigen risico en eventuele eigen bijdragen hebben effect op het netto besteedbare inkomen. Wie betaalt er nog graag een half jaar na de scheiding het eigen risico van 885 euro van zijn of haar ex-partner? Wie van de ouders gaat een uitgebreidere en dus duurdere aanvullende verzekering afsluiten om de orthodontiekosten of de eigen bijdrage van ADHD geneesmiddelen van de kinderen vergoed te krijgen? Heeft één van de partners na de scheiding recht op zorgtoeslag? zo ja, wordt dit bedrag aan toeslag dan ook meegenomen bij de opstelling van het echtscheidingsconvenant? Deze onderwerpen worden in dit artikel nader uitgewerkt aan de hand van enkele voorbeelden.

Log in om het hele artikel te downloaden


Bouw en aansprakelijkheid deel 7: Opneming, oplevering en te late oplevering

Richard-Jan Roks

Bouwen is samenwerken. Verschillende partijen zijn in verschillende fases van het bouwproces betrokken en hebben ieder hun eigen rol en daaraan gekoppelde verplichtingen. Een bouwwerk moet op tijd voltooid worden door de aannemer. Die voltooiing wordt in het bouwproces de ‘oplevering’ genoemd en is een cruciaal moment. In deze bijdrage staat de oplevering en de gevolgen van een eventuele te late oplevering centraal.

Log in om het hele artikel te downloaden


Een opstal heeft geen dagwaarde

Simon Kadijk

Financieel dienstverleners zijn vaak kopiisten: zoals iedereen het doet, doen zij het ook. Dat geldt eveneens als het gaat om de dagwaarde. Ook experts van expertisebureaus doen dat. Dat bleek onlangs weer eens bij een aanrijdingsschade tegen een grote muur. met de expert van de tegenpartij ontstond een discussie over de dagwaarde van een muur. De stelling die ik in dit artikel uit wil werken, is dat de dagwaarde van een opstal niet bestaat, dus ook niet van een muur.

Log in om het hele artikel te downloaden


Jargon| Revindicatie: van wie is de fiets (of andere roerende zaak)?

Johan Zwaanswijk

Als iemand een fiets of andere (on)roerende zaak koopt, wordt hij ingevolge artikel 5:1 BW aangemerkt als eigenaar. Eigendom is het meest omvangrijke recht dat iemand op een bepaalde zaak kan hebben. De eigenaar van de fiets kan daarmee doen wat hij wil: gebruiken, verkopen, verhuren, vernietigen, et cetera.

Log in om het hele artikel te downloaden


Toekomst van het Nederlandse Pensioenstelsel

Mr. A.E. Koning

Nederland praat al een aantal jaren over het pensioenstelsel.Eerst waren het alleen de ‘deskundigen’, maar nu begint ook de ‘gewone man’ zich steeds meer te roeren. Het Nederlandse pensioenstelsel werd als een van de beste stelsels gezien, in ieder geval in Europa, maar de laatste tijd klinkt er twijfel door. Nederland heeft te maken met een ouder wordende bevolking en een lage rentestand. Dit maakt het moeilijk het pensioenstelsel houdbaar en betaalbaar te houden met een redelijk pensioen voor iedereen. er moet iets gebeuren. Intussen zijn er al wat wijzigingen geweest, maar die lijken onvoldoende.

Log in om het hele artikel te downloaden


Constructive total loss in de transportverzekering

Hans settels

Bij transportverzekeringen komt regelmatig de term ‘constructive total loss’ voor. In de cursusboeken wordt bij de behandeling van het Engels recht hier uitgebreid op ingegaan. Maar wat is nu precies een ‘constructive total loss’ en hoe werkt dat in de praktijk? Dit artikel gaat eerst in op de wettelijke aspecten van ‘total loss’ (totaal verlies) volgens Nederlands en Engels recht. Vervolgens komen nog een tweetal spraakmakende arresten over ‘constructive total loss’ aan bod.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Diverse auteurs

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuws van de Assurantieclubs| Leden Federatie van Assurrantieclubs positief over plannen bestuur

De redactie

De leden van de Federatie van Assurantieclubs hebben afgerekend met het verleden en zijn positief over de stap voorwaarts. Dat bleek tijdens de Algemene vergadering op 29 september, toen de ingebrachte voorstellen van het federatiebestuur leidden tot concrete besluiten. Hiermee is de weg vrijgemaakt voor de toekomst, aldus het federatiebestuur.

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap| Herhaalde oproep van de redactIeraad: kies het thema voor het jubileumsymposium van de Beursbengel

De redactie

Volgend jaar bestaat het vaktijdschrift de Beursbengel 80 jaar. Dat willen de redactieraad en uitgever NIBE-SVV niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op 30 maart 2016 staat er daarom een symposium gepland. Het programma zal bestaan uit een plenair deel en een aantal workshops, met natuurlijk ter afsluiting een feestelijke borrel. De redactieraad buigt zich momenteel over een geschikt thema voor het symposium en vraagt daarbij de hulp van de lezer. Wat moet het thema van het symposium volgens u worden?

Log in om het hele artikel te downloaden