De Beursbengel nr. 856 | juli 2016


Column: De laatste wens

Dik van Velzen

Ooit was de belangrijkste bestaansreden van uitvaartverzekeraars en begrafenisfondsen dat nabestaanden graag wilden dat de overledene op een fatsoenlijke manier onder de grond werd gestopt. Maar de overledene, nou ja, zijn nabestaanden, willen inmiddels meer.

Log in om het hele artikel te downloaden


Inhoud

de redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


Vluchtelingen in vrachtwagens

Alexander Bunschoten en Angela Pieneman

Elke dag zijn er vluchtelingen die hun weg proberen te vinden naar het voor hen beloofde land. De grote risico’s die daaraan zijn verbonden nemen zij op de koop toe. De vluchtelingen proberen de oversteek naar Engeland te maken onder andere door ongezien met vrachtwagens mee te rijden. Dit brengt voor de transportsector de nodige problemen met zich mee. Welke problemen zijn dat en hoe kan een transporteur hiermee omgaan?

Log in om het hele artikel te downloaden


Bouw en aansprakelijkheid deel 4: De ontwerper verzekerd

Erik van Orsouw

Bouwen is samenwerken. Verschillende partijen zijn in verschillende fases van het bouwproces bij een project betrokken en hebben ieder hun eigen rol. In deze bijdrage van de reeks ‘bouw en aansprakelijkheid’ wordt stilgestaan bij de positie van de ontwerper. Wat is het aansprakelijkheidskader en hoe sluit de verzekering daarop aan? Duidelijk is dat bij afwijking van de traditionele samenwerkingsvorm de verzekeringsdekking moet worden afgestemd op het (afwijkende) aansprakelijkheidskader voor de ontwerpend aannemer en dat dit maatwerk vereist.

Log in om het hele artikel te downloaden


Wordt Nederland aardbeving bestendig?

Johan Weijer

Nederland heeft geen grote geschiedenis als het gaat om aardbevingen. De zwaarste aardbeving geregistreerd tot nu toe is de aardbeving van Roermond met een 5,8 op de schaal van richter. het KNMI houdt bij wanneer en waar een aardbeving plaatsvindt in Nederland.Maandelijks zijn dit er vele. Het KNMI maakt hier onderscheid tussen tektonische en geïnduceerde aardbevingen. Een tektonische aardbeving ontstaat door het verschuiven van aardschollen ten opzichte van elkaar. Geïnduceerde aardbevingen zijn de bevingen door bijvoorbeeld gaswinning, zoals in Groningen. de aardbevingen in Groningen hebben de aandacht voor aardbevingsbestendige gebouwen doen toenemen. Dit kan ook leiden tot vragen over de dekking van schade door aardbevingen. Daarom een kleine introductie in deze materie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Hoge Raad geeft duidelijkheid over verjaring verzekeringsclaims

Monienke Wensink-Vergunst

Per 1 januari 2006 is een specifiek verjaringsregime voor verzekeringsclaims ingevoerd. in de praktijk bleven vragen bestaan bij dit verjaringsregime. Moet de verzekeraar na iedere stuiting de claim opnieuw afwijzen om ervoor te zorgen dat een verjaringstermijn gaat lopen? En hoe zit het met de verjaring van claims die al vóór 1 januari 2006 door de verzekeraar zijn afgewezen? Deze vragen zijn recentelijk door de hoge raad in twee arresten beantwoord. In dit artikel bespreek ik beide arresten en de betekenis voor de praktijk.

Log in om het hele artikel te downloaden


Ondernemen in de verzekeringsbranche deel 2:Ondernemend verzekeren

Kees Dullemond

Goed inspelen op alle (markt-)veranderingen vraagt actief ondernemen van assurantieadviseurs en verzekeraars. De afgelopen jaren is de aandacht met name gericht op beheer, administratie en automatisering. Echter nu is het belangrijk dat die aandacht meer uitgaat naar de klant en de verzekeringsdienst. De vereiste omslag is groot. de assurantieadviseur zal zijn ondernemerschap in de strijd moeten gooien. De verzekeraar moet meer ondernemend vermogen in de organisatie brengen. zo kan er – weer – sprake zijn van ‘ondernemend verzekeren’.

Log in om het hele artikel te downloaden


Pensioen en de ondernemingsraad

Liesbeth Koning

Het parlement heeft recent het wetsontwerp ‘Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheid van de ondernemingsraad betreffende de arbeidsvoorwaarde pensioen’ behandeld. De naam van de wet is een hele mond vol, Maar waar gaat het om? In dit artikel vindt u een antwoord op deze vraag.

Log in om het hele artikel te downloaden


Protection & Indemnity Insurance voor scheepseigenaren deel 1: De structuur van de P&I-Club

Julian van de Velde

In het dagelijks leven is iedereen doorgaans wel bekend met aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren en bedrijven. maar wanneer wordt gevraagd naar wat een P&I-Club is, dan komt het regelmatig voor dat het antwoord daarop uitblijft. Een P&I-Club is in feite de aansprakelijkheidsverzekeraar van een scheepseigenaar. In dit eerste artikel staat de structuur van een P&I-Club centraal. Het tweede artikel, dat verschijnt in de Beursbengel van september, behandelt met name de aansprakelijkheden die worden gedekt door een P&I-Club.

Log in om het hele artikel te downloaden


De praktische kant van eigenrisicodragen ZW

Janthony Wielink

Door de samenvoeging van WGA-vast en -flex per 1 januari 2017 is er meer aandacht gekomen voor eigenrisicodragen ZW (Ziektewet). Want de ZW’er van nu is de WGA-flex’er van de toekomst. Veel verzekeraars en werkgevers realiseren zich dat eigenrisicodragen ZW bijdraagt aan effectieve schadelastbeheersing voor de WGA. Maar wat behelst ZW-eigenrisicodragen nu in de praktijk?

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Divers

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuws van de assurantieclubs: LAC Noord jubileert

De redactie

Assurantieclub LAC Noord bestaat binnenkort vijftig jaar. Op 4 november 1966 schreef de vereniging zich zelfstandig in bij de Kamer van Koophandel en zo waren er twee assurantieclubs in Limburg. In de provincie was er eerst maar één vereniging, maar om praktische redenen, zoals onder meer vanwege de reisafstanden, vond men twee verenigingen beter.

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap

De redactie

Log in om het hele artikel te downloaden