De Beursbengel nr. 855 | juni 2016


Column: Vakantiepret

Dik van Velzen

Zo met de vakantieperiode in aantocht is het wachten op nieuw marktonderzoek dat ‘aantoont’ dat wij als volk schromelijk onderverzekerd op vakantie gaan. Er is vast wel een (reis) verzekeraar die een dergelijk nutteloos onderzoekje laat uitvoeren.

Log in om het hele artikel te downloaden


Inhoud

De redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


CyberrIsicoverzekerIngen: markt in ontwikkeling

Berrie van der Heide

Daar waar vraag en aanbod elkaar tegenkomen, spreek je in economisch perspectief van een markt. Ook voor cyberrisicoverzekeringen is er een markt. Bedrijven en instellingen hebben er behoefte aan om de risico’s rond aansprakelijkheid en eigen schade die ze als organisatie kunnen oplopen door een cyberrisico over te dragen aan een verzekeraar. Op die markt ontmoeten zij de aanbieders van
cyberrisicoverzekeringen, de verzekeraars. In dit artikel komt aan de orde welke handelswaar de kooplui (de verzekeraars) op die markt voor cyberrisicoverzekeringen in de aanbieding hebben.

Log in om het hele artikel te downloaden


BIg Data, Big deal!

Hamza Jap-Tjong

‘Big Data’ zijn hip, hot en happening. Maar ongemerkt zijn ze overal. Uw zoekopdrachten in google, uw kijkgedrag op Netflix, uw surf- en
aankoopgedrag op Bol.com: zonder dat u het weet, produceert u hiermee data. Wie deze gegevens van al die miljoenen gebruikers slim
weet te combineren, komt tot nieuwe en betere inzichten. Waardevolle kennis die toepasbaar is in marketing én om de klanttevredenheid te
vergroten. Hoe werkt dat en hoe kan de verzekeringsindustrie hiervan profiteren?

Log in om het hele artikel te downloaden


Innovaties: De (semi-)autonome auto is daar

Kees Rakers

De ontwikkelingen in de richting van de zelfrijdende auto gaan snel. Momenteel praten we nog over ‘semi-autonoom’, immers de handen moeten, wettelijk gezien, aan het stuur. Semi-autonoom rijden wordt met name ondersteund door ACC (adaptive Cruise Control) en LA (Lane Assist). Bij ACC wordt de afstand tot de auto voor de eigen auto ingesteld: de auto houdt zelfstandig in of trekt op. De auto reageert
hierbij ook op een invoeger. Bij la zorgt deze techniek ervoor dat de auto in zijn rijbaan blijft; van rijbaan wisselen kan alleen na inschakelen van de richtingaanwijzer.

Log in om het hele artikel te downloaden


Bouw en aansprakelijkheid deel 3: de waarschuwingsplicht

Richard-Jan Roks

In het begin van de vorige eeuw kon een aannemer volstaan met het bouwen overeenkomstig bestek en tekeningen. Een fout in het
bestek lag toen volkomen in de risicosfeer van de opdrachtgever. Die tijd ligt in allerlei opzichten ver achter ons. De waarschuwingsplicht
voor fouten en onjuistheden in het ontwerp brengt met zich mee dat de aannemer aansprakelijk kan worden als hij niet waarschuwt
voor fouten en onjuistheden in het bestek.

Log in om het hele artikel te downloaden


Bericht uit Brussel: Uw InboedelverzekerIng bij een Slowaakse verzekeraar?

Maria van Duijvenbode

Veel mensen realiseren zich niet dat ongeveer 80 procent van de Nederlandse wet- en regelgeving direct of indirect haar oorsprong heeft in Brussel. Dit geldt ook voor wet- en regelgeving die de Nederlandse verzekeraars raakt. Daarom is het voor de Nederlandse verzekeringssector van groot belang om de ontwikkelingen in Brussel nauwgezet te volgen en waar nodig te beïnvloeden. Het Verbond van Verzekeraars behartigt de belangen van de Nederlandse verzekeraars dus niet alleen in Den Haag, maar ook in Brussel. In deze column geeft Maria van Duijvenbode een kijkje in de Brusselse keuken en zullen specifi eke Brusselse verzekeringsdossiers die het Verbond monitort of belobbyt uitgelicht worden. In deze bijdrage zoomt zij op hoofdlijnen in op een voorstel van de Europese Commissie voor een nog verdergaande verdieping van de Europese interne markt, ditmaal voor financiële retaildiensten voor consumenten en mkb.

Log in om het hele artikel te downloaden


Product Recall: verschillende risico’s, verschillende verzekeringsoplossingen

Angela Pieneman

Product Recall, ofwel het terugroepen van producten door een leverancier, is steeds vaker in het nieuws. Wanneer is er sprake van een terugroepactie? Wat komt er bij kijken? Welke verzekeringsoplossingen zijn er? In dit artikel komen de verschillende aspecten van een terugroepactie aan bod. Ook staan we stil bij wat daaraan voorafgaat en hoe met een terugroepactie wordt omgegaan.

Log in om het hele artikel te downloaden


Termijnen bIj eigenrisicodragen

Jeroen Vluggen

Werkgevers die eigenrisicodrager willen worden voor de Ziektewet en/of de WGA hebben met een aantal termijnen te maken. zo
moet een aanvraag tijdig worden ingediend, voor de WGA zal een garantieverklaring tijdig geleverd moeten worden en voor de
Ziektewet een zogeheten artsenverklaring. Soms moet een werkgever gedurende een bepaalde termijn publiek verzekerd zijn geweest
voordat hij eigenrisicodrager wordt en voor startende werkgevers geldt weer een afwijkende termijn. Verder zullen werkgevers ook
nog rekening moeten houden met een bepaalde termijn die een ondernemingsraad nodig heeft om advies uit te brengen en krijgen
ze een hersteltermijn als een aanvraag voor eigenrisicodragerschap incompleet is. Kortom, tijd om eens bij de termijnen stil te staan.

Log in om het hele artikel te downloaden


Trekker krijgt kenteken en verplichte APK

Dik van Velzen

Vanaf 2017 moeten alle trekkers voorzien zijn van een kentekenplaat. Dat is de bedoeling van een wetsvoorstel dat
nu bij de Tweede Kamer ligt. als alles loopt zoals bedoeld, wordt de wet op 1 januari 2017 van kracht.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Divers

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap

Divers

Log in om het hele artikel te downloaden