De Beursbengel nr. 853 | April 2016


Niet iedereen waardeert innovaties

Dik van Velzen

Innovaties zijn niet overal welkom. Zo is enige tijd geleden een priester door zijn bisdom op non-actief gesteld, omdat hij bij het begin van de heilige mis met een hoverboard binnen kwam rijden. Hoewel ik de sanctie in eerste instantie wat aan de zware kant vond – het kerkelijk recht zegt niets over het gebruik van hoverboards – kan ik mij daar na enig nadenken wel wat bij voorstellen. Weliswaar behoort een zekere mate van mysterieus voortbewegen bij de religie (denk aan wandelen over het water en aan het opstijgen ter hemel), maar aan een hoverboard is niet zoveel mysterieus.

Log in om het hele artikel te downloaden


Inhoud

De Redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


Hangmatarrest

Annet van Duijn

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 29 januari 2016 (ECLI:NL:HR:2016:162) antwoord gegeven op de prejudiciële vragen die de Rechtbank Noord-Holland bij vonnis van 29 juli 2015 op de voet van artikel 392 Rv heeft gesteld. Die vragen gingen over de
mogelijke aansprakelijkheid ex artikel 6:179 BW van een bezitter (tevens bedrijfsmatig gebruiker) van een manegepaard dat letsel had toegebracht aan de medebezitter van dat paard. Ik besprak dat vonnis (dat tot op heden niet op www.rechtspraak.nl is gepubliceerd) in de Beursbengel nr. 850 van december 2015.

Log in om het hele artikel te downloaden


Autoriteit persoonsgegevens kleurt meldingsplicht in

Berrie van der Heide

Het wetsvoorstel meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp is aangenomen en per 1 januari 2016 in werking
getreden. Daarmee is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) enkele nieuwe en aangepaste wetsartikelen rijker, die gevolgen
hebben voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt.

Log in om het hele artikel te downloaden


Bedrijfdschadeverzekering, kwestie van overleven

Johan Weijer

De bedrijfsschadeverzekering is waarschijnlijk het meest adviesgevoelige brandproduct. In de bedrijfsschadedekking komt een behoorlijk
aantal belangrijke zaken voor de onderneming samen. Hoewel er geen exacte cijfers zijn, blijkt in de praktijk dat ondernemingen een grote schade lang niet altijd te boven komen, zelfs mét een bedrijfsschadeverzekering. Een goed advies hierover is essentieel.

Log in om het hele artikel te downloaden


Risicodeskundigen in 2015: Bedrijven zijn veiliger geworden

Marko van Leeuwen en Jos Schaffers

Nederlandse bedrijven en instellingen zijn in de afgelopen drie jaar veiliger geworden. Dat vindt het merendeel van de risicodeskundigen (58 procent) die in de verzekeringsbranche actief zijn en afgelopen jaar aan een enquête van het verbond van verzekeraars hebben deelgenomen. met name risicodeskundigen in de branches agrarisch en motor vinden dat de bedrijven en instellingen in deze branche meer oog hebben voor risico’s en meer gebruikmaken van (brand)veilige materialen. Daarnaast constateren ze dat bedrijven zich meer dan voorheen zorgen maken over de bedrijfscontinuïteit en zien ze dat er betere inspecties en controles plaatsvinden.

Log in om het hele artikel te downloaden


Verzekering en de Vereniging van Eigenaren

Dik van Velzen

Appartementsgebouwen worden verzekerd via de vereniging van Eigenaren (VvE). Daar blijkt – weer of nog steeds – onduidelijkheid over. Evenals over de vraag of daarvoor een AFM-vergunning nodig is.

Log in om het hele artikel te downloaden


Financieel risicomanagement: ‘De Levensader’ van goed rIsicobeheer

Lourens van der Linden

In de vorige twee nummers van de Beursbengel (nr. 851 en 852) hebben we aandacht besteed aan risico’s omtrent de financiële markt,
krediet, liquiditeit, verzekering, evenals aan economische risico’s. In dit nummer gaan we in op rente-, valuta- en krediet-/debiteurrisico’s
en ‘derivaten’ die een mogelijk risicomitigerende oplossing voor deze risico’s kunnen bieden.

Log in om het hele artikel te downloaden


Impact van de Participatiewet en de banenafspraak

Stefanie Valk

De Participatiewet is op 1 januari 2015 ingegaan. Met deze wet zijn de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale Werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong vervangen. Het doel van de Participatiewet is om meer mensen met een ziekte of handicap aan het werk te krijgen.In de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten hebben het kabinet en werkgevers afgesproken om extra banen te creëren.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Divers

Log in om het hele artikel te downloaden


Federatiebestuur: maak 2016 tot een geslaagd jaar

Federatie van Assurantieclubs

Vvelen hebben de afgelopen jaren al een of meerdere Wft-diploma’s gehaald en laten registreren bij Duo. Echter uit een rondvraag blijkt ook dat zeker nog de helft van het intermediair niet klaar is. Het jaar 2016 lijkt daarom het ‘uur van de waarheid’ te worden.

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap

Divers

Log in om het hele artikel te downloaden