De Beursbengel nr. 848 | oktober 2015


Focus

Diverse auteurs

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

diverse auteurs

Log in om het hele artikel te downloaden


Het gelijke, ingewikkelde speelveld van de WGA

J. Vluggen

in de vorige Beursbengel heeft u kunnen lezen hoe de financiering van de Ziektewet en wga per 2017 wordt gewijzigd. Deze wijzigingen moeten ervoor zorgen dat er een gelijk speelveld komt voor de publieke wga-verzekeraar en de private wgaeigenrisicodragersverzekeraars.werkgevers kunnen per 2016 weer een keuze maken tussen de publieke verzekering en het eigenrisicodragerschap. Door de wijzigingen per 2017, de duale financiering, de samenvoeging van wga-vast en wgaflexrisico’s en het onderscheid in drie werkgeversklassen is het eigenrisicodragersadvies een nog specialistischer aangelegenheid geworden dan het al was. in dit artikel wordt ingegaan op de financiële consequenties van keuzes per 2016 die de inkomensadviseur aan de werkgever kan voorleggen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Belang van operationeel risico management vaak onderschat

L. van der Linden MRM

In het verleden is risicomanagement binnen veel organisaties ontstaan vanuit Financieel Rrisicomanagement (FRM), ook wel ‘reporting’ genoemd. FRM is al jaren een belangrijk aandachtspunt voor het topmanagement van organisaties. FRM moet in combinatie met Strategisch Risicomanagement voldoen aan compliance-eisen (eisen van wet- en regelgeving). Operationeel Risicomanagement (ORM) daarentegen krijgt in de meeste organisaties minder aandacht. ORM betreft het beheer van operationele risico’s. Het belang van ORM is echter de afgelopen jaren flink toegenomen. Ook bij Solvency II is er voor orm een belangrijke rol weggelegd. in dit artikel een pleidooi voor het geven van meer prioriteit aan ORM. ook staan we stil bij de voorwaarden voor verdere professionalisering van ORM.

Log in om het hele artikel te downloaden


Oudedagsvoorziening voor de DGA

mr. E.A. Koning

Bij pensioen in eigen beheer van de Directeur-Grootaandeelhouder (DGA) speelt een aantal vraagstukken die we bij het pensioen van ‘gewone’ werknemers niet of in veel mindere mate tegenkomen. Zo moeten de voor een oudedagsvoorziening bestemde gelden bij voorkeur voor de onderneming beschikbaar blijven om te ondernemen. De staatssecretaris van financiën heeft in zijn brief van juli 2015 een tweetal mogelijkheden beschreven voor de oudedagsvoorziening van de DGA . Het zijn de oudedagsbestemmingsreserve (OBR) en het oudedagssparen in eigen beheer (oudedagssparen). wat houden deze twee regelingen in?

Log in om het hele artikel te downloaden


Waardebegrippen brandpolis nader bekeken

Diverse auteurs

Het artikel ‘waardebegrippen binnen de brandpolis’, verschenen in de Beursbengel van december 2014, ging in op de wijze waarop verzekeraars een aantal vaak voorkomende waardebegrippen toepassen. we bekijken een aantal onderwerpen uit dit artikel nader.

Log in om het hele artikel te downloaden


Cyberincidenten en nieuwe wetgeving geven cyberadvies een boost

Berrie van der Heide RMIA

Adviseurs schadeverzekeringen zakelijk kunnen anno 2015 niet meer om advies rond cyberrisico’s heen. aan de ene kant niet vanwege de dagelijkse praktijk: een toenemend aantal cyberincidenten dat overheden en bedrijfsleven treft. aan de andere kant niet vanwege de wet- en regelgeving: kennis over cyberrisico’s is onderdeel van de verplichte PE-actualiteiten 2015 zoals die zijn vastgesteld door de minister van Financiën. Daarnaast wordt het Wetsvoorstel meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp per 1 januari 2016 ingevoerd.

Log in om het hele artikel te downloaden


De woekerpolis en activeringsplicht

Mr. Dik van Velzen

In de zomermaanden is het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo) gewijzigd. Er is nu een apart artikel dat verzekeraars dwingt om passende maatregelen te nemen, voorstellen te doen en soms zelfs eenzijdig de voorwaarden te verbeteren.

Log in om het hele artikel te downloaden


Wie draait op voor schade bij vertraging door wegblokkades?

Mr. A.J.W. Spijker

Afgelopen zomer zijn de wegblokkades in Frankrijk (en België) veelvuldig in het nieuws geweest. Boze boeren blokkeerden verschillende belangrijke snelwegen uit onvrede over de prijs die zij voor hun producten ontvangen. Aangezien de acties midden in het vakantieseizoen plaatsvonden, leidden de blokkades tot grote ongemakken voor de vele Nederlanders die via de Route du Soleil naar hun vakantiebestemming gingen. Voor de transportbedrijven van wie vrachtwagens in Frankrijk reden, waren de gevolgen ernstiger dan alleen ongemak. Vertraging onderweg zorgt natuurlijk voor meer kosten, terwijl de winstmarges voor de vervoerders al laag zijn. Ook de opdrachtgevers van de vervoerders lijden schade door de vertraagde aflevering van hun goederen. In sommige gevallen hebben de boze boeren ook nog schade toegebracht aan de goederen zelf.

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuwe wetgeving online zakendoen

Mr. Dr. M. Voulon

Het via internet verkopen van verzekeringsproducten is een normale praktijk voor de meeste verzekeraars. De Nederlandse wetgeving bevat specifieke regels voor het online aangaan van een verzekeringsovereenkomst én voor de elektronische correspondentie tussen de verzekeraars en de verzekerde (of de tot uitkering gerechtigde) tijdens de verzekeringsovereenkomst. Deze regels schrijven met name voor dat een verzekeraar niet zomaar langs elektronische weg mag communiceren. De geadresseerde moet daar eerst ondubbelzinnig mee hebben ingestemd. Een ander voorschrift waar verzekeraars zich aan moeten houden, is dat de elektronische verzekeringspolis moet worden voorzien van een bijzondere elektronische handtekening, te weten de gekwalificeerde elektronische handtekening. Per 1 juli 2016 treedt er nieuwe Europese wetgeving in werking die van invloed zal zijn op de wijze waarop verzekeraars elektronisch communiceren.

Log in om het hele artikel te downloaden


Column

Mr. Dik van Velzen

De vraag die ik nog niet heb horen stellen is of het nieuwe diplomastelsel ook gaat leiden tot een fl inke instroom in de Wia. Ik kom daarop omdat ik een brief voor mij heb liggen (zie links hiernaast) van de directie van een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij, die waarschuwt voor de ernstige gevolgen van de combinatie werk en leren. In de brief wordt gewag gemaakt van een aantal collega’s die al ernstig zenuwziek zijn geworden, omdat zij naast hun werk aan de studie gingen om diploma’s te behalen.

Log in om het hele artikel te downloaden