De Beursbengel nr. 842 | maart 2015


Focus op vakmanschap

redactie De Beursbengel

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier BB 842

diverse auteurs

Dossier KIFID, jurisprudentie leven, jurisprudentie Schadeverzekeringen,
jurisprudentie Zorgplicht, transport

Log in om het hele artikel te downloaden


risicomanaGement (DEEL 1) Risicomanagement verus compliance

Lourens van der Linden MRM

Risicomanagement en compliance zijn twee onderwerpen die bij vrijwel elke organisatie hoog op
de agenda staan. In dit artikel besteden we aandacht aan de verschillen en overeenkomsten tussen
de twee. Daarnaast kijken we hoe beide aandachtsgebieden elkaar kunnen aanvullen en versterken.

Log in om het hele artikel te downloaden


Hoe verzeker je een participant?

Jeroen Vluggen

Als een werknemer ziek wordt, dan draait de werkgever voor de kosten
op. als die kosten niet verzekerd zijn, dan kan dit voor een onderneming
tot grote financiële problemen leiden. Werkgevers hebben daarom
graag gezonde vitale werknemers en deze worden vervolgens ook nog
verzekerd op de verzuimpolis en Wia-verzekeringen. Werknemers met een
beperking zijn een stuk minder populair bij de meeste werkgevers. de Wet
banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten moet er daarom voor zorgen
dat werkgevers in toenemende mate arbeidsplaatsen voor hen vrijmaken.
ook werknemers met een arbeidsbeperking kunnen natuurlijk ziek worden.
draait de werkgever dan op voor de kosten en zijn deze participanten te
verzekeren?

Log in om het hele artikel te downloaden


Wanbetalersregeling zorgverzekering onder de loep

John Beier

Het aantal wanbetalers voor de basisverzekering is de afgelopen
jaren gestegen. Bedroeg het aantal in 2010 266.502, in juli 2014 is dit
aantal opgelopen naar 328.576. Hoe wordt met deze wanbetalers
omgegaan?

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuwe loot aan de stam van pensioenuitvoerders: Het algemeen pensioenfonds

Mr. A.E. Koning

Pensioenfondsen hebben al een tijd met grote uitdagingen te maken. Er
worden hoge eisen gesteld aan het bestuur, het vermogensbeheer en de
organisatie van een pensioenfonds. bij een aantal pensioenfondsen is sprake
van krimp en sluitingen door de ontwikkelingen van het deelnemersbestand
en het beheerd vermogen. Pensioenfondsen zijn gedwongen te fuseren
of hun werkzaamheden en verplichtingen over te dragen aan een andere
pensioenuitvoerder. Maar het vinden van een geschikte partner kost vaak
moeite. Hierbij komt dat er veel aandacht vereist is voor efficiënte uitvoering
van pensioenregelingen en daaruit voortvloeiende verlaging van de kosten.
dit alles heeft geleid tot het in december 2014 bij het parlement indienen van
het voorstel van de Wet algemeen pensioenfonds. de bedoeling is dat het
algemeen pensioenfonds (apf) deze knel- en aandachtspunten oplost.

Log in om het hele artikel te downloaden


De behandeling van letselschadezaken: Hoe kan het beter?

Patricia Swienink

Voor iedere benadeelde is letselschade erg ingrijpend. Allereerst
natuurlijk vanwege de fysieke gevolgen van een ongeval. en als er
een ander aansprakelijk is voor het ongeval, krijgt de benadeelde
ook nog te maken met de afwikkeling van zijn claim op de
aansprakelijkheidsverzekeraar van de dader. over de afwikkeling van
letselzaken is veel te doen geweest. die kon beter. en inmiddels zijn
belangrijke stappen gezet ter verbetering.

Log in om het hele artikel te downloaden


Marketing van diensten

Drs. B. Hameleers en drs. K. Dullemond

Na de introductie over marketing in algemene zin in het artikel in
het vorige nummer van de Beursbengel, gaat dit artikel over het
verschil tussen producten en diensten en de marketingtechnische
consequenties daarvan voor de financieel dienstverlener. Centraal in
de marketing van diensten staat het zich verdiepen in de wensen en
behoeften van de klant. en voorafgaand aan de totstandkoming van
een overeenkomst tot dienstverlening moet het de klant duidelijk zijn
wat het resultaat is van de dienst en of dat passend en nuttig voor hem is.

Log in om het hele artikel te downloaden


Wij laten ons Hacken! Belangrijke rol weggelegd voor verzekeraars en intermediairs

Mr. Yasin Chalabi

2014 is een goed jaar geweest voor hackers. Zij zijn er vorig jaar in
geslaagd om miljoenen gegevens te stelen en duizenden websites
te hacken. dit artikel gaat over een paar belangrijke aspecten
van beveiliging, een paar belangrijke oorzaken van incidenten,
bewustwording van het fenomeen hacken of datalekken en wat
eraan te doen is om het wat dragelijker te maken en de impact op
organisaties te verminderen. Zowel verzekeraars als intermediairs
kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Geschillencommissie Schadeverzekeraars: laagdrempelig en efficiënt

Mr. M. Beugel

Sinds 25 april 2002 kunnen geschillen tussen verzekeraars over bedrijfsregelingen
en overeenkomsten voor de sector Schadeverzekering, worden voorgelegd aan de
Geschillencommissie Schadeverzekeraars (GCS) van het Verbond van Verzekeraars.
Nu, twaalfeneenhalf jaar later, blijken verzekeraars de weg naar deze commissie steeds
beter te vinden. logisch, het is een laagdrempelige manier om een geschil te beslechten.
Het aantal zaken dat bij de GCS terechtkomt neemt dan ook toe. Tijd om wat feiten op
een rij te zetten.

Log in om het hele artikel te downloaden


Innovaties - de spullenleenverzekering van centraal beheer en uitleenplatform Peerby

P.B. (Berrie) van der Heide RMiA

Wat is Peerby? in 2011 bedacht daan Weddepohl, Ceo van Peerby, een online platform om
vraag en aanbod uit de buurt bij elkaar te brengen. Het platform is in heel Nederland te gebruiken.
Soms heb je even iets nodig wat je niet in huis hebt. als je het niet wilt of kunt kopen, is lenen een
oplossing. Peerby is lenen van je buren.

Log in om het hele artikel te downloaden


De beroepseed

Dik van Velzen

Vanaf 1 april 2015 moeten ook medewerkers de
beroepseed afleggen. Waar gaat het precies om en
hoe ziet die eed er uit? Wordt aan die eed ook een
tuchtrecht gekoppeld?

Log in om het hele artikel te downloaden


column | VAN DE REDACTIE

Dik van Velzen

Veel verzekeringen kennen zoi ets als een economische eenheid. Al vele jaren
voordat de overheid een offi ciële status toekende aan andere duurzame relaties
dan het huwelijk tussen één man en één vrouw, deden verzekeraars niet moeilijk
over (wat toen nog heette) ‘alternatieve samenlevingsvormen’.

Log in om het hele artikel te downloaden