De Beursbengel nr. 841 | januari 2015


dossier BB 841

Verschillende auteurs

Dossier KIFID, jurisprudentie leven, transport, geschillencommissie schadeverzekeraars Ver

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap

redactie de beursbengel

Log in om het hele artikel te downloaden


Transitie Verzekeringsmarkt en marketing 3.0

Barbara Hameleers en Kees Dullemond

In een tijd waarin zo’n beetje elke onderneming zichzelf opnieuw moet uitvinden om te
kunnen overleven, was het intermediair misschien wel een van de eerste beroepsgroepen die
met de introductie van het provisieverbod letterlijk werd gedwongen om oude vertrouwde
bedrijfsmodellen los te laten en zich aan te passen aan de nieuwe realiteit. voeg daaraan toe
het toenemend gebruik van internet, de opkomst van vergelijkingssites, directe verkoop door
verzekeraars en de komst van nieuwe distributiekanalen en de enige conclusie is dat er geen weg
meer terug is. Sterker nog, wie nu niet in beweging komt, heeft binnenkort geen bestaansrecht
meer. En dus moet het intermediair, misschien wel voor het eerst, echt aan de slag met marketing.
Maar hoe doe je dat als kleine zelfstandige met beperkte tijd en middelen?

Log in om het hele artikel te downloaden


Brandweer en verbond slaan handen ineen

Marko van Leeuwen en Eugène van Mierlo

Een veiliger samenleving en het reduceren van schade zijn thema’s die
onlosmakelijk verbonden zijn aan de beleidsagenda van verzekeraars.
Een belangrijk onderdeel daarbinnen is brand. brand veroorzaakt ook
in Nederland nog altijd veel leed en schade, terwijl veel branden door
het nemen van betrekkelijk eenvoudige maatregelen vermijdbaar of
waarschijnlijk beter beheersbaar zijn. Zowel de brandweer als verzekeraars
spelen een rol in het verhogen van risicobewustzijn bij burgers en bedrijven
en het terugdringen van het aantal branden en de omvang en impact ervan.
Om die inzet effectiever te maken, zijn de koepelorganisaties brandweer
Nederland en het verbond van verzekeraars begin januari 2015 een
strategische samenwerking aangegaan.

Log in om het hele artikel te downloaden


Niets verandelijker dan pensioenen

Mr A.E. Koning

Op 1 januari 2015 is er op pensioengebied weer het een en
ander veranderd. Pensioenopbouw is verder beperkt, er zijn
een nettopensioen en een nettolijfrente gekomen, bijzonder
partnerpensioen bij scheiding kan onder voorwaarden terug naar
de deelnemer, er is een nieuw financieel toetsingskader en een
pensioenregeling voor zzp’ers.

Log in om het hele artikel te downloaden


Persoonsgebonden budget in de zorgverzekeringswet

J. Beier

Het stelsel van langdurige zorg wordt hervormd. Per 1 januari zijn
taken overgeheveld van de huidige Algemene wet bijzondere ziektekosten
(AWbZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo
2015), de jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (Zvw). De afgeslankte
AWbZ is per 1 januari de Wet langdurige zorg (Wlz).

Log in om het hele artikel te downloaden


Uitbesteden in de Verzekeringsbranche; waar moet je op letten?

Joost Schmaal en Patrick Wit

Dat in de verzekeringsbranche de marges onder druk staan
is zoals juristen zeggen ‘een feit van algemene bekendheid’. Een van de
belangrijke manieren om dit probleem te ondervangen is de uitbesteding van
processen en diensten. We zien in de markt een breed scala van uitbestedingen.
grote trajecten om delen van de Ict-infrastructuur en -beheer onder te brengen
bij een Ict-leverancier. Maar ook specifieke trajecten om processen, zoals de
polisadministratie, servicedesk of claimafhandeling, over te hevelen naar een partij die
zich daarin specialiseert.

Log in om het hele artikel te downloaden


Strijd tegen diefstallen bIj autodealers

Ing. R.J. Boon

Diefstal bij mobiliteitsbedrijven (zoals autodealers) concentreert zich
steeds meer op het buitenterrein, nu showrooms vaak voldoende
beveiligd zijn. Hierbij gaat het om zowel onderdelendiefstal als om
diefstal van gehele voertuigen, zoals bijvoorbeeld personenauto’s,
bedrijfswagens, campers, tractoren en werkmaterieel.

Log in om het hele artikel te downloaden


Hoge raad beperkt toepassing tweejarig verjaringstermijn voor schadevaring

Mr. J.N. Potharst

Indien schade wordt veroorzaakt door een schip, zijn de aanvaringsregels van toepassing, ook
als het schip geen ander schip heeft aangeraakt en dus eigenlijk geen sprake is van een échte
aanvaring. Een dergelijke schadeveroorzaking door een schip, zonder aanraking met een ander
schip, wordt ook wel een ‘schadevaring’ genoemd. Op 21 november 2014 heeft de Hoge Raad over
de reikwijdte van het begrip ‘schadevaring’ een arrest gewezen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Doorwerkende AOW’er wordt makkelijke werknemer

Jeroen Vluggen

De pensioenleeftijd is een beladen onderwerp. Het heeft dan ook even geduurd voordat Nederland
rijp was voor de verhoging van de AOW-leeftijd, zoals deze inmiddels is afgesproken. Doorwerken
na de AOW-gerechtigde leeftijd lijkt een minder impactvol issue, maar toch heeft het ontwikkelen
van een wetswijziging op dit terrein ongeveer zeveneneenhalf jaar geduurd. Op 11 november
2014 publiceerde het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid dan toch eindelijk het
wetsvoorstel ‘Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’. Deze wetswijziging vindt het huidige
kabinet nodig om het doorwerken vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd te vergemakkelijken. Maar
gemakkelijker wordt het niet voor de inkomensverzekeringen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Column van de redactie: Hoezo handtekening?

Dik van Velzen

Papierloos werken heeft natuurlijk voordelen. Alles via e-mail en internet
is stukken sneller en goedkoper dan het heen en weer sturen van papier. En de
kans dat iets zoek raakt ergens tussen zender en ontvanger is digitaal ook
kleiner. Maar er zijn ook nadelen.

Log in om het hele artikel te downloaden