De Beursbengel nr. 844 | mei 2015


Focus op vakmanschap

redactie de Beursbengel

Aanbod van opleidingen NIBE-SVV

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

o.a. mr. F. van Kersbergen, mr. R. Meelker, mw. mr. B. M. Jonk-van Wijk, mr.dr. Cees de Jong, prof.mr. M.H. Claringbould, mw. mr. Marieke Beugel.

Dossier Kifid, Jurisprudentie Schadeverzekeringen, Juridprudentie Leven, Juridprudentie Zorgplicht, Juridprudentie Transport, Geschillenommissie Schadeverzekeraars

Log in om het hele artikel te downloaden


Verzekeringsrisico’s door de jaren heen
Een onderzoek naar claims in relatie tot leeftijdscategorieën

drs. Michel Bel en mr. Roelof Visscher

Joyce is 30 jaar, single en een fietsend stadsmens. Ella en Gert zijn net voorbij de 45 jaar, wonen in een Vinexwijk, hebben twee actievetieners en twee auto’s. Dirk en Ans naderen de huidige pensioenleeftijd, hun kinderen zijn het huis uit en zij wandelen graag in de bergen.Totaal verschillende types met uiteenlopende levensstijlen. Wat ze gemeen hebben, is dat ze allemaal verzekerd zijn en soms wat bij een schadeverzekeraar claimen. Iedereen heeft weleens een ongelukje of veroorzaakt een schade. De claims die Joyce en de anderen indienen, zijn wel per leeftijdsgroep verschillend.

Log in om het hele artikel te downloaden


Fraude (DEEL 2) Fraude, persoonlijk onderzoek en googlende verzekeraars

Mr. H.H. de Vries en mr. P. Oskam

In het aprilnummer van de Beursbengel bespraken wij recente rechtspraak over fraude in de letselschaderegeling. Uit die rechtspraak volgt dat de rechter met name toetst aan de in de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek (GPO, 2011) gestelde voorwaarden. In dit artikel zullen wij bespreken welke andere wetten en regels een rol spelen. Verder besteden wij aandacht aan de Handreiking en de Checklist online onderzoek die het Verbond van Verzekeraars in januari 2015 onder haar leden heeft verspreid.

Log in om het hele artikel te downloaden


Schade-experts | De schade-expert als gerechtelijke deskundige

ing. Huib Ort en ing. Maup Hoppzak 

Schade-experts uit vrijwel alle branches treden regelmatig op als partijdeskundige in rechtszaken en arbitrages. Maar de rechter kan een expert ook vragen om een deskundigenonderzoek uit te voeren, op basis van vragen geformuleerd in overleg met partijen. Om de kwaliteit van de door de rechtbank aangestelde deskundige te waarborgen is in 2007 de Stichting Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD) opgericht. Ook schade-experts kunnen opgenomen worden in het register.

Log in om het hele artikel te downloaden


Keuringen, erfelijkheidsonderzoek en verzekeringen

Mr A.E. Koning

Het nationaal Informatiecentrum Erfelijkheid (Erfocentrum) heeft mensen gevraagd hoe zij staan tegenover DnA-onderzoek naar het risico op erfelijke kanker. Een dergelijk onderzoek vergroot de kans dat de kanker op tijd wordt ontdekt en maakt een tijdige behandeling mogelijk. Maar heeft een dergelijk onderzoek invloed op het sluiten van een levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Log in om het hele artikel te downloaden


Marketing 3.0 Positioneren nieuwe stijl 

Barbara Hameleers, Kees Dullemond

Marketing was vroeger het vak van het zoeken naar een onderscheidende positie in het brein van de doelgroep. Het vak van het overtuigen en het beïnvloeden van mensen met verzonnen argumenten. De waarheid een beetje verdraaien mocht best. Steeds meer realiseren bedrijven zich echter dat de kracht van een onderscheidende positionering zit in het fundament waar de onderneming op gebouwd is.

Log in om het hele artikel te downloaden


Fraude- en oplichtingverzekering

Peter Schaap

Regelmatig valt in de krant te lezen dat er bij een bedrijf of instelling fraude is gepleegd: fraude door bijvoorbeeld het ontduiken van belasting, niet afdragen van premies voor sociale verzekeringen en onjuiste btw-facturen. Maar een bedrijf of instelling kan ook financiële schade lijden door fraude gepleegd door het personeel. Juist voor door het personeel gepleegde fraude heeft een aantal verzekeraars een product ontwikkeld, de fraude- en oplichtingverzekering.

Log in om het hele artikel te downloaden


De eigen bijdrage voor zorg thuis vanuit de WMO

John Beier

Per 1 januari 2015 hebben de gemeenten er meer taken bijgekregen. Het pakket van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is uitgebreid. Gemeenten leggen in een verordening jaarlijks vast hoe ze deze zorg organiseren. De verordening bevat verder bijvoorbeeld een paragraaf over de kwaliteit van de zorg, maar ook over tarieven van zorg en eigen bijdragen. Dit artikel gaat over de eigen bijdrage voor de zorg die mensen thuis ontvangen vanuit de Wmo. Die is voor veel mensen fors omhoog gegaan. De eerste facturen over 2015 zijn door het CAK in maart verstuurd.

Log in om het hele artikel te downloaden


COLUMN VAN DE REDACTIE | De kwaliteit van schaderegeling

Dik van Velzen - hoofdredacteur De Beursbengel 

U en ik weten dat wij in een mooie bedrijfstak werken. Dus is het wel eens lastig om te begrijpen waarom de gemiddelde Nederlander anders tegen onze bedrijfstak aankijkt. Daarvoor helpt het om regelmatig te kijken naar Consumentenprogramma’s als Kassa en Radar, ook al hebben die (natuurlijk?) de neiging nooit aandacht te besteden aan al die zaken die goed gaan. En van de zaken die kennelijk fout zijn gegaan, weet je ook niet altijd of je wel het hele verhaal te horen krijgt. Woordvoerders die naar een dergelijk programma worden afgevaardigd, worden bovendien streng geselecteerd en goed geïnstrueerd.

Log in om het hele artikel te downloaden