De Beursbengel nr. 835 | juni 2014


Van de redactie

Dik van Velzen

Column van de redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


Loondoorbetaling DGA gewenst of juist niet?

Mr. Erna Dijkers

"

Bij de waardering van verlies aan arbeidsvermogen van een directeur/grootaandeelhouder (DGA) spelen diverse aspecten een rol. Verlies aan arbeidsvermogen van een DGA kan ontstaan als na uitval voor arbeid geen of minder loon wordt doorbetaald, alsook vanwege het feit dat als gevolg van de uitval de aanspraak op winst lager is dan in de situatie zonder uitval. In dit artikel aandacht voor de regresvordering ter zake eventueel doorbetaald nettoloon, toekomend aan de werkgever. Daarbij wordt toegelicht dat een loondoorbetalingsverplichting niet zonder meer aan de orde hoeft te zijn in relatie tot een arbeidsongeschikte DGA. Het al dan niet aan de orde zijn daarvan heeft consequenties ten aanzien van de hoogte van de persoonlijke vordering van de DGA en de totale schadelast van de aansprakelijke partij.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


3D-printing 'game changer' verzekeraars?

Mr. Annemieke A.M.G. Keppel

"

De financiële dienstverlening is van oudsher geen sector die bekend staat om zijn innovatieve karakter. Onder meer een wettelijk verbod op provisie voor bepaalde producten, alternatieve beloningsvormen en teruglopende rendementen zorgen echter in toenemende mate voor vernieuwingsdrift en efficiency in de bedrijfstak. In de rubriek Innovaties besteden we aandacht aan innovaties die wij signaleren en die direct van invloed zijn op het werk van de adviseur.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Bemiddelen zonder diploma: een goed idee?

Dik van Velzen

"

Voor assurantiebemiddeling is geen wft-diploma meer nodig. Voor adviseren wel, maar een bemiddelaar hoeft niet te adviseren. Hij mag ook alleen bemiddelen en beheren. Een niet-adviserende bemiddelaar heeft geen diploma nodig. Net zoals een niet-adviserende verzekeraar dus. Maar wat is dan je verdienmodel? En hoe werkt dat dan?

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Tweede Kamer besluit tot invoering trekkerrijbewijs

P.B. van der Heide

"

Per 1 januari 2015 wordt, zo heeft de tweede Kamer op 15 april besloten, een trekkerrijbewijs ingevoerd. Nu is voor het besturen van een tractor of trekker nog geen trekkerrijbewijs nodig. Alleen 16- en 17- jarigen moeten nu in het bezit zijn van een trekkerrijbewijs Jeugdigen als zij beroepsmatig een trekker besturen.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Wft-blog van de maand

Geslaagdenpercentages: elkaar ellende aanpraten heeft geen zin, je goed voorbereiden wel

Log in om het hele artikel te downloaden


Campagne Verbond van Verzekeraars: Fijn dat we verzekerd zijn

Lisa Bastiaans

"

Verzekeren: een noodzakelijk kwaad. Toch? Dat lijkt het beeld van de gemiddelde consument te zijn, terwijl verzekeraars in de praktijk een belangrijke maatschappelijke rol vervullen. Voor het Verbond van verzekeraars aanleiding om een campagne te starten. Onder de titel ?Fijn dat we verzekerd zijn? startte op 13 januari 2014 een massamediale campagne. De eerste weken radio- en televisiereclame zijn nu achter de rug. Vinden mensen het inmiddels al iets fijner?

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Uitleg van polisvoorwaarden: woorden schieten tekort

Mr. Willeke van Spanje

"

Soms ontstaat een verschil van mening over de uitleg van polisvoorwaarden. Uitleg is nooit eenvoudig, maar er zijn wel regels voor.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Transparante communicatie en informatieverstrekking (deel II)

Drs. K. Dullemond

"

Financieel dienstverleners moeten transparant communiceren richting klanten. Wat dat inhoudt legt de AFM uit in de Beleidsregel informatieverstrekking. Hoe de AFM de geldende communicatievereisten (artikel 4:19 Wft) interpreteert en uitlegt, staat centraal in dit tweede artikel over transparante communicatie (het eerste artikel verscheen in de Beursbengel van mei). Wanneer is er sprake van een reclame-uiting en welke relevante productkenmerken moet u communiceren, en wanneer?

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Transparante communicatie en informatieverstrekking (deel II)

Drs. K. Dullemond

"

Financieel dienstverleners moeten transparant communiceren richting klanten. Wat dat inhoudt legt de AFM uit in de Beleidsregel informatieverstrekking. Hoe de AFM de geldende communicatievereisten (artikel 4:19 Wft) interpreteert en uitlegt, staat centraal in dit tweede artikel over transparante communicatie (het eerste artikel verscheen in de Beursbengel van mei). Wanneer is er sprake van een reclame-uiting en welke relevante productkenmerken moet u communiceren, en wanneer?

"

Log in om het hele artikel te downloaden


De toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel

Mr. A.E. Koning

"

De toekomst van ons pensioenstelsel zorgt al een tijdje voor veel discussie, brieven, gevulde internetsites en dikke rapporten. De eerste vier maanden van 2014 hebben ook al weer het nodige laten zien.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Transitievergoeding op de verzuimpolis?

Jeroen Vluggen

"

Voor Nederland is het goed als zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk betaalde arbeid verrichten. Waar meer wordt gewerkt, hoeft immers minder aan sociale zekerheid uitgekeerd te worden, terwijl de premiegrondslag voor diezelfde sociale zekerheid groter wordt. Om de arbeidsmarkt goed te laten functioneren zijn regels nodig. Zo zijn er de wettelijke ontslagbescherming en de flex-wetgeving die zorgen voor duurzame arbeidsrelaties en daarmee bedrijfscontinu?teit. Verliest een werknemer zijn baan, dan is er de Werkloosheidswet (WW) die de werknemer de tijd geeft om dat werk te vinden waar hij het best op zijn plek is. Klinkt goed, maar deze regelingen zijn volgens minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verouderd. De Wet werk en zekerheid zorgt voor modernisering, met de transitievergoeding als noviteit.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie en uitspraken

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap

Nieuws en agenda

Log in om het hele artikel te downloaden