De Beursbengel nr. 833 | April 2014


Van de redactie

Dik van Velzen

Column van de redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


Product recall: de achtergronden

Marco Derks

"

?Autofabrikant haalt wereldwijd 2,2 miljoen auto`s terug?, ?Salmonella in zalm maakt terugroepactie noodzakelijk?, ?Brouwer haalt productie terug in verband met glasscherven in flesjes?. Dit zijn zomaar wat krantenkoppen van de afgelopen jaren, waarbij producten waar iets mis mee is van de markt moesten worden gehaald. In Europa neemt het aantal terughaalacties, oftewel ?product recalls?, nog steeds toe. Dit artikel gaat nader in op de achtergronden van ?product recall?, de rol van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, internationale samenwerking en de verzekerbaarheid.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Brandregresregeleling 2014: wat er aan vooraf ging (deel I)

Cees Kortieve

In september en november 2013 heeft de Beursbengel aandacht besteed aan de nieuwe Brandregresregeling. Nog niet alle discussies zijn verstomd. Daarom nog een keer de nieuwe Brandregresregeling. Nu in twee delen. Deel 1 luidt: ?Wat er aan vooraf ging?. Deel 2, de kritische blik, komt in het volgende nummer van de Beursbengel.

Log in om het hele artikel te downloaden


Zorgplicht bij execution only-dienstverlening

Mr. V.M. Neering

Sinds de invoering van het provisieverbod voor complexe producten moeten advieskosten direct aan de adviseur worden betaald. De AFM stelt zich daarbij op het standpunt dat de prijs van het advies kostendekkend moet zijn. Het is te verwachten dat steeds meer consumenten die niet bereid zijn, of niet in staat, om die advieskosten te betalen, zullen opteren om verzekeringen af te sluiten zonder de tussenkomst van een adviseur. Dat brengt het risico met zich mee dat cli`nten financiële diensten afnemen die niet optimaal passen bij hun persoonlijke situatie en daarmee wordt de zorgplicht van bemiddelaars en aanbieders die niet adviseren steeds actueler.

Log in om het hele artikel te downloaden


Oneigenlijke samenloop: waar claimen?

Mw. A.W.G. Hol-Bubeck

"

Oneigenlijke samenloop wordt vaak verward met samenloop en andersom. Samenloop is al vaker aan de orde gekomen in de Beursbengel. Van samenloop is sprake als er twee of meerdere verzekeringen zijn die hetzelfde risico dekken. Van oneigenlijke samenloop is sprake als een schade gedekt is op de bezitsverzekering van de schadelijdende partij `n op een aansprakelijkheidsverzekering van de schadeveroorzaker. Ten onrechte denkt men dat de schade geclaimd moet worden op de eigen bezitsverzekering. Maar is dat wel zo?

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Clausule elektrische installatie 'onder hoogspanning' (deel I)

Ing . J. Peeters drs. P. Kok en mr. O.B. Zwijnenberg

"

Bij (brand)schades ontstaat er niet zelden discussie over de vraag of de verzekerde voldaan heeft aan de verplichtingen op grond van de zogeheten clausule elektrische installatie. In die clausule spelen de normen NEN 1010 en de NEN 3140 een grote rol. Met name over de NEN 1010 bestaat nog veel onduidelijkheid. Dit staat een eenduidige toepassing van de clausule elektrische installatie in de weg.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Het persoonsgebonden budget

Mr. drs. Nicolette Cremers

"Een financieel adviseur kan in zijn praktijk te maken krijgen met particulieren in verschillende situaties. Ook in het geval de financiële huishouding van een gezin op orde lijkt, kunnen zich onvoorziene gebeurtenissen voordoen. Bijvoorbeeld een echtpaar waarvan de man een zwaar auto-ongeluk krijgt, een dwarslaesie oploopt en hierdoor levenslang is aangewezen op veel en intensieve zorg. Of een ouder echtpaar waarvan de vrouw een herseninfarct krijgt. In een dergelijke situatie moeten er keuzes gemaakt worden: zorg in natura of zorg met behulp van een pgb. Wat zijn de gevolgen van de keuze voor een pgb?"

Log in om het hele artikel te downloaden


Wft-blog van de maand

Dik van Velzen

De PE-Plus examens: over een oplossing die geen oplossing biedt en een probleem dat (daardoor) een probleem blijft.

Log in om het hele artikel te downloaden


Wel of niet repareren schade binnenvaartschip bij aanvaring?

Mr. Julian van de Velde

"

Bij ongevallen met binnenvaartschepen komt het voor dat het schip dusdanig is beschadigd, dat de herstelkosten de marktwaarde in onbeschadigde staat of de verzekerde waarde van het schip overstijgen. De vraag is dan, indien een cascoverzekering is afgesloten, welke vergoeding de scheepseigenaar kan verwachten onder de polis. Dit dient te worden bepaald op basis van de ?totaal verlies?clausule in de polisvoorwaarden.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Wel of niet repareren schade binnenvaartschip bij aanvaring?

Mr. Julian van de Velde

Bij ongevallen met binnenvaartschepen komt het voor dat het schip dusdanig is beschadigd, dat de herstelkosten de marktwaarde in onbeschadigde staat of de verzekerde waarde van het schip overstijgen. De vraag is dan, indien een cascoverzekering is afgesloten, welke vergoeding de scheepseigenaar kan verwachten onder de polis. Dit dient te worden bepaald op basis van de ?totaal verlies?clausule in de polisvoorwaarden.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie en uitspraken

Log in om het hele artikel te downloaden


Federatienieuws

Nieuws van de assurantieclubs

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap

Nieuws en agenda

Log in om het hele artikel te downloaden