De Beursbengel nr. 822 | maart 2013


Van de redactie

Column van de redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


Advies- en distributiekosten

Mr. I. van Velzen

Op 1 januari 2013 is Bgfo 3 van kracht geworden. Dit Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen regelt het provisieverbod. En in het verlengde daarvan: de noodzaak voor financieel-dienstverleners om de advies- en distributiekosten rechtstreeks aan de klant in rekening te brengen. Een overzicht van wat moet, wat mag en wat (nog) niet geregeld lijkt.

Log in om het hele artikel te downloaden


Globalisering en compliance bij multinationaal verzekeren

L. Ebbekink

In nederland gevestigde bedrijven doen intensief zaken in het buitenland, maar het verzekeren van hun wereldwijde risico`s is niet eenvoudig. Zowel verzekeraars en makelaars, als hun cli`nten krijgen te maken met complexe en soms tegenstrijdige regelgeving. En als ze niet aan de regels voldoen, kan dat onverwachte en dure gevolgen hebben, inclusief boetes, dubbele belastingheffing of onderverzekering. Hoewel standaardoplossingen voor het verzekeren van de wereldwijde risico`s van multinationals niet bestaan, zijn er enkele essenti?le overwegingen bij het ontwerpen van een multinationaal verzekeringsprogramma.

Log in om het hele artikel te downloaden


Internationale schadebehandeling vergt kennis en inlevingsvermogen

J. Willemse

Het behandelen van internationale schades kan een complexe bezigheid zijn. De dynamiek en complexiteit hiervan worden onder andere bepaald door het schadebehandelingsproces, de lokale regelgeving, de polisstructuren, het verschil in rapportagevormen en de geografi sche bereikbaarheid. Andere, minder tastbare factoren hebben betrekking op de internationale verschillen in gedrag, gewoontes, normen en waarden. Ze hebben echter grote invloed op de eff ectiviteit van het schadebehandelingsproces.

Log in om het hele artikel te downloaden


Voorkom brandstichting

M. van Leeuwen en J. Weijer

Een website, checklist, brochure en voorlichtingsfilm vormen een nieuw gezamenlijk initiatief van het verbond van verzekeraars, Brandweer nederland en ondernemingsorganisaties mkB-nederland en VNO-NCW om ondernemers extra bewust te maken van het belang van brandpreventie. Via deze safety deal met toegankelijke en praktische informatie willen zij grote en kleine bedrijven helpen met een meer beleidsmatige en structurele aanpak bij het beperken van de risico`s op en de gevolgen van brand door brandstichting.

Log in om het hele artikel te downloaden


Beoordeling verzekeraars

Mr. B. Luiten

De afgelopen jaren is het aantal starters binnen de dienstensector toegenomen. De verwachting is dat deze lijn zich nog wel even doorzet. Daarnaast eisen opdrachtgevers steeds vaker dat opdrachtnemers adequaat verzekerd zijn tegen het risico van aansprakelijkheid. Het kan dus haast niet anders dan dat de vraag naar aansprakelijkheidsverzekeringen zal toenemen. Het aansprakelijkheidsrisico, en dan meer specifiek het beroepsaansprakelijkheidsrisico, wordt vaak als lastig te beoordelen beschouwd.

Log in om het hele artikel te downloaden


Advisering WGA eigenrisicodragen in de praktijk

J. Wielink

In het bedrijf zijn zieken. Nu heeft de verzekeraar per 1 januari van dit jaar de premies fors verhoogd door tegenvallende schaderesultaten in de hele WIA-verzekeringsportefeuille, en de wetgeving is aan het veranderen (Wet Bezava). Wat is uw advies aan dit bedrijf: de premieverhoging accepteren of terugkeren naar uWv? Een uitwerking van een praktijksituatie rond WGA-eigenrisicodragen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Verwantschap risicomanagement en verzekeringsjargon neemt toe

L. van der Linden MRM

Risicomanagement en de verzekeringsoplossing kunnen een goede mix vormen om aan te sluiten bij waar het bij de klant daadwerkelijk om gaat. Deze aanpak kan een solide basis zijn voor een langdurige relatie tussen klant en dienstverlener. Hiermee anticipeert de dienstverlener tevens op de transformatiefase die zich momenteel in volle hevigheid binnen de verzekeringssector afspeelt.

Log in om het hele artikel te downloaden


75 jaar beursbengel: Feestelijk congres

H. Heiligers

Toen de leden van de Amsterdamse Beurs Club elkaar zo af en toe met een glas in de hand spraken over zaken die hen bezighielden, ontstond tegenover de beurs in de inspiratievolle lokaliteit van ?lunchroom & bodega De Beursbengel? het plan om een maandelijks vakblad te gaan uitgeven. De naam voor het blad ?ter bevordering der wetenschap op assurantiegebied? was snel gevonden. Na 75 jaar wordt nog steeds met datzelfde doel en veel enthousiasme de inhoud van de Beursbengel samengesteld. Alle reden voor een feestelijk congres. Het congres, dat in het teken stond van ?oud en nieuw?, vond plaats op 31 januari bij Eiff el in Arnhem. De gasten vormden een geweldige cumulatie van kennis en expertise, waarmee ze vanaf de koffi e al garant stonden voor veel inbreng en discussie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Vervoersrecht in een notendop (deel 2)

H.P. de Jong

In het vorig nummer van de Beursbengel bent u ge`nformeerd over het vervoer van de goederen van en naar de haven, en wel het vervoer over de weg. Deze keer aandacht voor het goederenvervoer over binnenwateren.

Log in om het hele artikel te downloaden


Wijziging pensioenleeftijd aanvullend pensioen in verband met AOW

Prof. dr. E. Lutjens

is een wijziging van de pensioenleeftijd binnen aanvullende pensioenregelingen mogelijk zonder tussenkomst van individuele deelnemers? Deze vraag staat centraal in de brief van staatssecretaris klijnsma van 17 januari 20131. klijnsma concludeert dat een dergelijke wijziging zonder aanpassing van de Pensioenwet mogelijk is. maar is dat wel juist? Was het niet zo, dat de pensioenregeling alleen met instemming van de werknemer mag worden gewijzigd?

Log in om het hele artikel te downloaden


dossier

Jurisprudentie en uitspraken

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap

Nieuws en agenda

Log in om het hele artikel te downloaden