De Beursbengel nr. 818 | oktober 2012


Verzekeraars en Veiligheid: een vanzelfsprekende combinatie

Marko van Leeuwen en Jos Schaffers

Onderzoek wijst uit dat het objectief gezien beter gaat met de veiligheid in Nederland, maar dat ons gevoel iets anders zegt: mensen voelen zich lang niet altijd veilig, accepteren steeds minder makkelijk de gevolgen van calamiteiten en zoeken de verantwoordelijkheid niet bij zichzelf. In een tijd waarin de overheid zich terugtrekt op tal van beleidsterreinen zal de burger juist veel vaker aangesproken worden op zijn eigen verantwoordelijkheid: ook om risico`s en onveiligheid te voorkomen. Verzekeraars kunnen en willen hun kennis en kunde over risico`s en het beheersen daarvan nadrukkelijker gaan inzetten. Met als inzet om te komen tot een veilige(re) samenleving.

Log in om het hele artikel te downloaden


Risicomanagement biedt asl nieuw vakterrein onverwachte voordelen

Lourens van der Linden MRM

In het verleden is er binnen de financiële dienstverlening relatief weinig aandacht aan risicomanagement geschonken. In dit artikel staan we stil bij de redenen die hieraan ten grondslag liggen en waarom deze aandacht nu wel noodzakelijk is. Actief en beter gestructureerd met risicomanagement werken, levert onverwachte voordelen op.

Log in om het hele artikel te downloaden


Achterop de scooter:personenvervoerder aansprakelijk

Prof. mr. M.H. Claringbould

In de Beursbengel van april 2012 (p. 12-13) gaat de auteur anita hol-Bubeck nader in op de vraag ?wanneer kan een passagier nu wel of niet een beroep doen op art. 185 wVw?? het antwoord luidt dat art. 185 wVw niet van toepassing is voor schade aan de met het motorrijtuig vervoerde zaken en personen. Vervolgens merkt hol-Bubeck op dat de schadelijdende passagier de aansprakelijkheid van de bestuurder eventueel wel kan baseren op een onrechtmatige daad (art. 6:162 Bw) of een gebrekkige roerende zaak (art. 6:173 Bw). Maar waarom zou de passagier de bestuurder niet aanspreken op grond van wanprestatie onder de door hen gesloten vervoerovereenkomst van personenvervoer (art. 8:80 e.v. Bw)?

Log in om het hele artikel te downloaden


Pandrecht en schaderegeling

Marga Hanou

een pandrecht is evenals een recht van hypotheek, een zekerheidsrecht. Bij onroerende zaken spreken we van recht van hypotheek, bij roerende zaken over pandrecht. het recht van pand en hypotheek is geregeld in de wet. Brandverzekeraars en hypothecair financiers hebben een overeenkomst gesloten waarin regelingen zijn opgenomen over schadebetaling bij hypothecair verbonden gebouwen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Polisvoorwaarden: soms gaat het ook om wat er n?et staat!

P.B. (Berrie) van der Heide

In de vorige Beursbengel (nr. 817, september 2012) schreef dik van Velzen in zijn column ?de polis van Ome arie? over de worsteling die de verzekeringsbranche heeft met leesbare polisvoorwaarden. Ook stond er een artikel in van de hand van Frans Nijland met de kop ?Transparante polisvoorwaarden maken: meer dan een taaltechnische klus?. In het verlengde van die artikelen: polisvoorwaarden maken is ?`n ding, polisvoorwaarden l?zen, dat is ook een kunst!

Log in om het hele artikel te downloaden


Herbouwwaarde en verbouwing

Simon Kadijk

wat is nu precies herbouwwaarde? en in welke gevallen wil een verzekeraar op basis van herbouwwaarde schade vergoeden? Om deze vragen goed te beantwoorden moet de samenhang tussen wet, polisvoorwaarden en de redelijkheid en billijkheid goed in het oog worden gehouden. communicatie is vaak de helft van het werk. Maar wat nu als een verzekerde niet doorgeeft dat hij gaat verbouwen? aan de hand van een casus gaat simon kadijk in op deze vragen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Het houderschap in werkmaterieelverzekeringen: is een huurder altijd een houder?

Mr. J.N. Potharst

Veel werkmaterieelverzekeringen (en landmateriaalverzekeringen) dekken de aansprakelijkheidrisico`s van meerdere personen: dat van de verzekeringnemer, de eigenaar, de bezitter, de houder en de bestuurder van het verzekerde werkmaterieel. Over het algemeen is duidelijk wie de eigenaar, de bezitter en de bestuurder is. Maar wie is de ?houder? van het werkmaterieel? en klopt het dat de huurder altijd houder van het werkmaterieel is, zoals regelmatig wordt verkondigd?

Log in om het hele artikel te downloaden


Eigenrisicodragen Ziektewet: ervaringen uit de praktijk

Mr. Caroline Kievits

de ziektewet (zw) staat op het punt te veranderen. In de vorige Beursbengel bent u hier al over ge`nformeerd. de wijzigingen betreffen niet alleen de zw zelf, maar ook de zw?er die ziek blijft en in de wga (onderdeel van de wIa) terechtkomt. Voor beide wetten kan een werkgever eigenrisicodrager worden. eigenrisicodragen wga is redelijk bekend. Maar wat is nu eigenlijk eigenrisicodragen zw?

Log in om het hele artikel te downloaden


De tand des tijds of oude meuk? Eigen schuld

Dik van Velzen

Het periodiek bekritiseren van wettelijke regels en rechterlijke uitspraken zat er al vroeg in bij de Beursbengel. dat was ruim zeventig jaar geleden overigens niet zo vanzelfsprekend: het bekritiseren van overheden en rechters werd als vrij revolutionair beschouwd en revolutionair had in die periode een vrij letterlijke betekenis. Beschaafde heren die zich met het verzekeringsbedrijf bezighielden, veroorloofden zich dergelijke vrijpostigheden niet. (Ik betrap mijzelf erop dat ik bij deze rubriek mijn taalgebruik af en toe aanpas
aan het onderwerp van deze rubriek in plaats van aan de lezer; ik hoop dat u dat niet erg vindt.) Terug naar het onderwerp.

Log in om het hele artikel te downloaden