De Beursbengel nr. 808 | oktober 2011


Van de redactie

Column van de redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

Column van de redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


Asbest in gebouwen: de aansprakelijkheidsrisico?s van de eigenaar/verhuurder

Mr. A.J.J.G. Schijns

In 2010 deed de Hoge Raad uitspraak in de zaak KPN/Tamminga. Het ging over een inbraak in een Primafoonwinkel waardoor asbest was vrijgekomen. Deze uitspraak verschaft een nieuw inzicht in de aansprakelijkheid van de eigenaar van een pand waarin asbest is verwerkt. Centraal in dit artikel staan de aansprakelijkheidsrisico`s van de eigenaar/bezitter van een opstal voor de gevolgen van de aanwezigheid van asbest in het gebouw. Ook wordt ingegaan op de vraag of de asbestsaneringskosten bij de verzekeraar in rekening kunnen worden gebracht. Zo ja, komen deze dan ten laste van de AVB, de Milieuschadeverzekering (MSV) of, als de asbestvezels zijn vrijgekomen als gevolg van brand of inbraak, ten laste van de brandpolis?

Log in om het hele artikel te downloaden


Verbrugging kan ruimer dan NBUG

S. Kadijk

In de vorige twee artikelen over verbrugging is met name ingegaan op de verbrugging in de NBUG 2006. De NBUG 2006 hanteert als uitgangspunt voor verbrugging dat er sprake moet zijn van verzekerde zaken die niet meer aanwezig zijn. Dat is echter niet per se noodzakelijk. Je kunt ook in het algemeen verbruggen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Elektronisch mededelen: een update

Mr. J.D. van de Meent

Op 1 juli jl. is het Besluit elektronische mededelingen in het kader van een verzekeringsovereenkomst1 in werking getreden. Het besluit betreft een wijziging van het besluit van 8 februari 2008, houdende regels inzake de verzending van mededelingen langs elektronische weg in het kader van een verzekeringsovereenkomst2, dat per 1 juli jl. ingetrokken is.3 Wat is er veranderd? treft verzekeringsovereenkomst

Log in om het hele artikel te downloaden


Handen ineen voor micropensioen

J. Nijssen

Het Verbond van Verzekeraars en de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen werken samen aan een micropensioenproject in India. Het doel is om in de komende vier jaar voor in totaal 25.000 mensen een micropensioen op te bouwen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Terug naar de basis

Mw. A. Hol-Bubeck

Als je als opleider tijdens een cursus aan vakgenoten een omschrijving geeft van een vakterm, en je vraagt om welke vakterm het gaat, dan krijg je allerlei termen uit ons vak te horen, behalve die ene juiste. Men weet de uitleg vaak niet meer te plaatsen bij de juiste vakterm en andersom. Vandaar een artikel over drie van die vaktermen: disculpatie, renunciatie en subrogatie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Een BSN voor gebouwen

Drs. M.J. van Leeuwen

Met de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) komt iedereen regelmatig in aanraking. Of je nu verhuist, een paspoort aanvraagt, je rijbewijs verlengt of een verklaring van goed gedrag nodig hebt. De GBA staat aan de basis van de persoonsgegevens die hiervoor nodig zijn. Met zoiets simpels als een burgerservicenummer (BSN) is ieder individu ge?dentificeerd. Verzekeraars maken veelvuldig gebruik van de GBA om hun klantgegevens te actualiseren. Sinds 1 januari 2011 zijn ook (vrijwel) alle objecten in Nederland in een basisadministratie opgenomen en hebben ze een ?burgerservicenummer voor gebouwen? gekregen: een BAG-nummer. Voor verzekeraars kan dit een belangrijke bron vormen om dat deel van de administratie te verbeteren en om risico`s in kaart te brengen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Zijn uw bestuurders of commissarissen straks nog wel geschikt?

Dr. R. Schotsman

Onlangs is het wetsontwerp Introductie van de geschiktheidseis voor bestuurders en commissarissen van financiële ondernemingen (Kamerstukken nr. 32786) bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsontwerp bevat voor onder andere verzekeraars, bemiddelaars en gevolmachtigde agenten veel nieuwe elementen. Het belangrijkste is dat bestuurders en commissarissen (voor zover de financieel dienstverlener over een raad van commissarissen of raad van toezicht beschikt) vanaf 1 januari 2012 aan veel zwaardere eisen moeten voldoen dan nu het geval is.

Log in om het hele artikel te downloaden


Transportbedrijfsschade vaak onderschat

P. Littooy

Uw klant belt omdat deze een machine in Itali? gekocht heeft die in zijn fabriek geplaatst zal worden, zodat hij zijn productie kan uitbreiden. Uiteraard realiseert u zich dat het vervoer van deze fabricagelijn niet standaard gedekt is onder de doorlopende transportverzekering. Volgens artikel 2 van de NBGP zijn verzekerd ?zaken waarin door verzekeringnemer handel wordt gedreven?. Investeringsgoederen vallen niet binnen de omzet en vaak ook buiten het type goederen waarop de polis is gebaseerd. Dergelijke risico`s worden vaak onderschat en niet afdoende verzekerd. Toch is dit wel vrij eenvoudig op te nemen in de polis of los te regelen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Een kijkje in de keuken van de inkomensvolmacht

Mw. M. Heidema

Eind 2007 verschenen de eerste berichten over verzuimvolmachten. In eerste instantie was men bij Westeinder Adviesgroep niet zo ge`nteresseerd: onbekend maakt tenslotte onbemind. Maar naarmate er meer verzuimvolmachten actief werden en er steeds meer over bekend werd via de vakpers, groeide hun interesse. Inmiddels zijn ook zij gestart met een inkomensvolmacht. Hoe is dit besluit tot stand gekomen en hoe ziet hun huidige aanpak eruit?

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie en uitspraken

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap

Nieuws en agenda

Log in om het hele artikel te downloaden