De Beursbengel nr. 806 | juli 2011


Van de redactie

Column van de redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


Een alternatief diplomagebouw

Mr. Dik van Velzen

De minister van Financiën wil het Wft-vakbekwaamheidssysteem verbeteren. Dat lijkt een goed idee. Het voorstel van de minister bevat veel goede uitgangspunten. Maar ook een paar die nog veel beter kunnen. Vooral veel effectiever en goedkoper.

Log in om het hele artikel te downloaden


Klok-en-klepelverhalen

Mw. A.G.W. HolBubeck

Er gaan nogal wat verhalen over verzekeringen en schades die niet (helemaal) waar zijn. Het zijn vaak verhalen die wel ergens een kern van waarheid in zich hebben. Men heeft dan vaak de klok horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt. In deze rubriek worden deze ?klok-en-klepelverhalen? ontleed: wat klopt er wel en wat niet.

Log in om het hele artikel te downloaden


De verzekeringsplicht van de werkgever

Mr. V. Oskam en mr. B.I. Bethlehem

Uit de wet vloeit voort dat de werkgever in een aantal gevallen verplicht is een adequate of behoorlijke verzekering ten behoeve van de werknemer af te sluiten. In dit artikel gaan wij nader in op de vraag hoe deze verzekeringsplicht zich in de rechtspraak heeft ontwikkeld, welke lessen hieruit kunnen worden getrokken en wat het karakter ervan is (schuld- of risicoaansprakelijkheid). Ook bespreken we hoe het begrip ?adequate verzekering? in de rechtspraak wordt ingevuld.

Log in om het hele artikel te downloaden


Zorgplicht loont!

Drs. S. Janssen en mr. I. van Velzen

Als een verzekeringsportefeuille (of een deel daarvan) wordt overgenomen: hoe zit het dan met de zorgplicht? Is de nieuwe eigenaar meteen zorgplichtig? En meteen verantwoordelijk voor alles wat er in het verleden is misgegaan? En wat moet hij doen als de geschiedenis van een dossier, een klant of een product niet zo goed is vastgelegd?

Log in om het hele artikel te downloaden


Te gast

R. van Dijk en M. de Keijzer

Te gast is ANVA-directeur Roel van Dijk. Hij wijst erop dat de moeilijke markt ook kansen biedt voor het intermediair.

Daarnaast laat ANVA-marketingco?rdinator Maaike de Keijzer drie volmachtkantoren aan het woord over hun ervaringen met alternatieve vormen van beloning.

Log in om het hele artikel te downloaden


Terug naar de basis

S. Kadijk

Het woord `stel? in de stellenclausule verwijst naar een collectie. De stellenclausule is een bijzondere regeling voor schade aan zaken die tot een bepaalde collectie of tot een bepaald stel behoren. De stellenclausule komt met name voor bij de kostbaarhedenverzekering, maar kan ook van toepassing zijn op een opstal- of inboedelverzekering.

Log in om het hele artikel te downloaden


Verbrugging heeft slechts een beperkt nut

S. Kadijk

Veel mensen hebben wel gehoord van ?verbruggen? of van de ?verbruggingsclausule?, maar weten niet wat het precies is. Het woord betekent gewoon ?overbrengen? of ?transporteren?. Bij verzekeringen gaat het dan om het transporteren of het overbrengen van verzekerde sommen van de ene verzekerde zaak naar de andere. In dit artikel staat de vraag centraal in hoeverre verbrugging achterhaald is.

Log in om het hele artikel te downloaden


Het nut van een WIA-verzekering

J. Vluggen

?Aanvullende WIA-verzekeringen zijn onnodig? is een uitlating van voormalig minister De Geus. Onder zijn bewind werd eind 2005 de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) ingevoerd. Intussen is er een oerwoud aan aanvullende WIA-verzekeringen ontstaan. Zijn deze nou nodig of onnodig? Om antwoord op die vraag te geven moet eerst worden geanalyseerd hoe de WIA presteert. En dat is precies wat de overheid heeft laten doen.

Log in om het hele artikel te downloaden


AFM op bezoek bij?

Autoriteit Financi?le Markten

Advisering van werkgevers over tweedepijlerpensioenproducten is belangrijk en specialistisch werk. Onderzoek door de AFM laat zien dat adviseurs de pensioenmaterie vaak onderschatten. Om fi nancieel dienstverleners te ondersteunen bij het verbeteren van tweedepijlerpensioenadvisering heeft de AFM een leidraad gepubliceerd. Deze leidraad helpt u stap voor stap een goede invulling te geven aan uw pensioenpraktijk.

Log in om het hele artikel te downloaden


Shake out leven- en pensioenmarkt?

S. Linnenbank RM en R. Klaasen

In 2009 heeft Atos Consulting een tweetal scenarioanalyses gemaakt over de pensioenmarkt en de levenmarkt in 2020. De analyses schetsten per markt vier mogelijke toekomstwerelden. Ruim een jaar later zien we een aantal belangrijke ontwikkelingen in de leven- en pensioenmarkt. Wat betekenen die ontwikkelingen voor de toekomst van de huidige marktspelers? E`n conclusie is alvast te trekken: de pensioen- en levensverzekeraars krijgen het de komende jaren zwaar. Veel van de nu bekende namen zullen verdwijnen!

Log in om het hele artikel te downloaden


Transportverzekeringen en molest

H.P. de Jong

Onder het begrip ?molest? wordt in brede zin ?elke fysieke wederrechtelijke handeling tegen personen of zaken? verstaan. In de verschillende polisvoorwaarden binnen de transportverzekeringen is een geheel eigen benadering gekozen. Een rondgang door de ?beurspolissen? zal verhelderend werken.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie en uitspraken

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap

Agenda en nieuws

Log in om het hele artikel te downloaden