De Beursbengel nr. 805 | juni 2011


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Vangnet na een kernramp

Mr. T.L. Cieremans en mr. P.R. van der Vorst

De productie en het gebruik van kernenergie voor vreedzame doeleinden brengen, ondanks de strenge veiligheidseisen, gevaren met zich mee, bestaande in exceptionele risico`s voor mens, dier en milieu. Op zichzelf genomen is dit weinig nieuws. De recente gebeurtenissen in Japan roepen evenwel verschillende vragen op over de (financiële) gevolgen van een kernramp.
In dit artikel wordt een kort overzicht gegeven van de wijze waarop in Nederland met (een verwezenlijking van) nucleaire risico`s zal worden omgegaan vanuit een aansprakelijkheidsperspectief.

Log in om het hele artikel te downloaden


Wie moet deugdelijke informatie geven?

Mr. I. van Velzen

De Wft-diplomaplicht moet alleen voor alle adviseurs gaan gelden. Niet voor iedereen die informatie geeft. Dat is een van de hoofdpunten van de nieuwe vakbekwaamheidsregeling die de minister voorstelt. Maar: informatie geven vereist toch ook vakbekwaamheid? De consument en de goede adviseur lijken de dupe te worden.

Log in om het hele artikel te downloaden


?Slappe poten?: onzeker voorval, eigen gebrek of van buiten komende oorzaak?

Mr. R. de Haan en mr. O. B?hmer

Op 1 februari 2011 heeft de Engelse Hoge Raad (Supreme Court) een opmerkelijke uitspraak gedaan die ook voor de Nederlandse (transport)verzekeringspraktijk van belang is.1 Waar ging het om?

Log in om het hele artikel te downloaden


Meer weten met de productwijzer

Mr. R M.L.A. Martius

Wanneer een consument op zoek is naar een verzekering, dan krijgt hij nogal wat informatie voor zijn kiezen. Om het voor de consument makkelijker te maken te bepalen of een verzekering echt nodig is, werken verzekeraars vanaf 2009 met productwijzers. In de productwijzers wordt in begrijpelijk Nederlands algemene, objectieve informatie over een bepaald soort verzekering gegeven. Een handig hulpmiddel dus. Maar sinds de introductie van de productwijzers heeft de tijd niet stil gestaan. Het Verbond heeft daarom de productwijzers vernieuwd.

Log in om het hele artikel te downloaden


Verhalen van aanrijdingschade aan opstal eenvoudig

S. Kadijk

Een aanrijdingsschade waarbij een muurtje is beschadigd, kan in de praktijk veel onnodige discussie opleveren. In dit artikel legt Simon Kadijk uit dat gedupeerden en verzekeraars gebruik kunnen maken van een bepaling in de WAM waarmee zowel tussenpersonen als opstalverzekeraars gemakkelijk hun voordeel kunnen doen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Zorgplicht loont!

Drs. S. Janssen en mr. I. van Velzen

Over execution only bestaan veel misverstanden. Er wordt zelfs wel gepleit voor een verbod. Ten onrechte. Execution only kan worden gecombineerd met een excellente invulling van de zorgplicht.

Log in om het hele artikel te downloaden


Te gast

Drs. J.C. Schouteren SMP en ir. M. van Kanten

Te gast is Sjaak Schouteren, oprichter van netwerkgroep Young InSurance. Hij wijst erop dat jongeren van grote betekenis zijn voor de toekomst van de verzekeringsbranche. YI-lid M. van Kanten gaat in op het DBFM(O)-contract.

Log in om het hele artikel te downloaden


Klok-en-klepelverhalen

Mw. A.G.W. Hol-Bubeck

De verhalen over verzekeringen en schades die niet ( helemaal) waar zijn en toch hardnekkig de ronde doen, gaan deze keer over art. 185 WVW en over het Waarborgfonds Motorverkeer.

Log in om het hele artikel te downloaden


Terug naar de basis

Mw. A.G.W. Hol-Bubeck

Wat is het verschil tussen schade- en sommenverzekeringen? Om dat uit te kunnen leggen, moeten eerst de twee afzonderlijke begrippen duidelijk zijn. Daarom bespreken we eerst het begrip schadeverzekering, Vervolgens het begrip sommenverzekering en daarna het belangrijkste verschil tussen deze twee verzekeringsvormen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Informatieplicht: stiefkind of kroonprins van rechtsbijstand?

S. Kadijk

De Wet op het financieel toezicht (Wft) kent een aantal bepalingen die specifiek betrekking hebben op de rechtsbijstandbranche. Dit is een uitvloeisel van een Europese richtlijn. Deze bepalingen stellen eisen aan de rechtsbijstandverzekering om bepaalde rechten van de verzekerden te waarborgen. De rechtsbijstandverzekering is namelijk een product dat ingeval van schade een dienst in natura biedt. Dit artikel gaat in op de reikwijdte van deze bepalingen en de toepassing ervan door verzekeraars. Met name artikel 69 is nog te veel een stiefkind.

Log in om het hele artikel te downloaden


PPI, opstap naar de nieuwe pensioenwereld

Mr. J.T. Gommer MPLA

Sinds begin 2011 bestaat de wettelijke mogelijkheid van een Premiepensioeninstelling (PPI). Dit is een nieuwe uitvoerder die volledig onder de Pensioenwet valt en alleen beschikbare premiepensioenregelingen kan uitvoeren. Met de komst van de PPI ? voorvloeiend uit de Europese IORP-wetgeving ? wordt het bestaande uitvoerdersspectrum uitgebreid en is vanuit die invalshoek de start van de `nieuwe pensioenwereld? een feit.

Log in om het hele artikel te downloaden


Londens Limitatieverdrag

H.P. de Jong

Op 1 januari 2011 zijn in het BW een aantal wijzigingen van kracht geworden, die invloed hebben op de aansprakelijkheid in het zeerecht zoals vastgelegd in het Londens Limitatieverdrag. Wat houden deze wijzigingen in?

Log in om het hele artikel te downloaden


Deskundigenoordeel UWV onder de loep

J. Wielink

De wereld van verzuimbegeleiding en ziekteverzuimverzekeringen bestaat inmiddels al geruime tijd. Vanaf de privatisering van de Ziektewet in 1996 zijn partijen actief met de verzuimbegeleiding en het verminderen van de uitkeringslasten. Een van de wettelijke middelen om een stokkend re-integratieproces los te trekken is het deskundigenoordeel. De Ombudsman heeft begin 2011 onderzoek gedaan naar de inhoud en effecten hiervan. Wat kan de verzuimverzekeringsmarkt hiervan leren?

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie en uitspraken

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuws en agenda

Agenda en nieuws van NIBE-SVV

Log in om het hele artikel te downloaden