De Beursbengel nr. 803 | April 2011


Brandpremies onder druk?

S. Kadijk

Sinds september 2010 is het indexcijfer voor opstallen 153. In 2009 stond het nog op 166. Dat is een daling van 8 procent. Zo`n sterke daling is niet eerder vertoond. Wat betekent dit voor verzekerden, het intermediair en verzekeraars?

Log in om het hele artikel te downloaden


"Eerste boete AFM aan feitelijk leidinggevende""""Eerste boete AFM aan feitelijk leidinggevende"

Mr. W.G. de Haan

Als een rechtspersoon financiële toezichtregelgeving overtreedt, kunnen de toezichthouders, de Autoriteit Financi?le Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) sinds 1 juli 2009 ook een bestuurlijke boete opleggen aan de natuurlijke persoon die tot de overtreding opdracht heeft gegeven of hieraan feitelijk leiding heeft gegeven. Niet alleen bestuurders van de onderneming kunnen kwalificeren als feitelijk leidinggevende, ook bijvoorbeeld commissarissen en personen die leiding geven aan een bepaalde afdeling kunnen dat. Andersom kwalificeert een bestuurder niet altijd als feitelijk leidinggevende, want hij hoeft immers niet degene te zijn die leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging.

Log in om het hele artikel te downloaden


Product recall: waarom, wanneer en welke acties? (deel II)

Mw. mr. A. van Duijn

Product recall is een onderwerp dat volop in de belangstelling staat. Niet alleen omdat de kranten vol staan van de zoveelste, vaak kostbare terughaalactie, maar ook omdat de verzekeringsmarkt de verzekerbaarheid daarvan heeft ontdekt. In een tweeluik behandelt mr. Annet van Duijn de feitelijke gang van zaken nadat een gebrek in een product is geconstateerd (deel I, gepubliceerd in de Beursbengel van maart 2011) en de verzekeringsmogelijkheden ten aanzien van de kosten van getroffen maatregelen (deel II). Over de verzekeringsmogelijkheden gaat het in dit artikel.

Log in om het hele artikel te downloaden


Klok-en-klepelverhalen

Mw. A. Hol-Bubeck

Er gaan nogal wat verhalen over verzekeringen en schades die niet (helemaal) waar zijn. Het zijn vaak verhalen die wel ergens een kern van waarheid in zich hebben. Men heeft dan vaak de klok horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt. In deze rubriek worden deze ?klok-en-klepelverhalen? ontleed: wat klopt er wel en wat niet.

Log in om het hele artikel te downloaden


Terug naar de basis

Mr. I. van Velzen

Verzekeraars beogen zekerheid te bieden, maar alles is betrekkelijk. Of, zoals Benjamin Franklin het ooit uitdrukte: 'In deze wereld kun je niet stellen dat iets zeker is, behalve de dood en de belastingen.' En ook dat is weer niet helemaal waar, want niet alle verzekeringen zijn onderworpen aan assurantiebelasting.

Log in om het hele artikel te downloaden


Garantie tegen onderverzekering niet waterdicht

S. Kadijk

De verantwoordelijkheid om goed verzekerd te zijn lag vroeger vooral bij de verzekerden zelf. De laatste jaren ligt een steeds zwaarder accent op de zorgplicht van adviseurs, tussenpersonen en verzekeraars. Het risico bestaat dat de consument nu denkt dat hij goed verzekerd is. Dit artikel laat zien dat niet alle problemen zijn opgelost.

Log in om het hele artikel te downloaden


GOMA, de (goede) praktijk

Mr. M.J. de Groot

In het decembernummer van de Beursbengel hebben twee experts personenschade van Cunningham Lindsey reeds de Gedragscode Openheid Medische Incidenten betere afwikkeling medische aansprakelijkheid (GOMA) besproken. Zij gingen in op het ontstaan, het doel en de hoofdlijnen van de GOMA. Ook gaven zij aan dat hun eerste ervaringen met de GOMA positief waren. Dit artikel neemt de GOMA nader onder de loep. Op welke punten lijkt een duidelijke verbetering voor de bestaande praktijk te kunnen worden verwacht en welke knelpunten blijven er bestaan?

Log in om het hele artikel te downloaden


Te gast

Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse en dr. F. de Jong

Vanaf 2013 geldt er een gedeeltelijk provisieverbod binnen het intermediaire distributiekanaal. Daarmee heeft de Tweede Kamer op 25 november 2010 ingestemd, na voorstellen hierover van de minister van Financiën (brief van 12 oktober 2010). Deze maatregel heeft tot gevolg dat de tussenpersoon zelf verantwoordelijk wordt voor het bepalen van zijn eigen prijs. De tussenpersoon wordt prijszetter. Dit artikel gaat in op de consequenties van deze ontwikkeling voor verzekeraars en intermediairs.

Log in om het hele artikel te downloaden


Zorgplicht loont!

Drs. S. Janssen en mr. I. van Velzen

Praktisch alle verzekeringen en andere fi nanci?le producten zijn duurovereenkomsten. Met het sluiten ben je er niet. De keerzijde van een portefeuillerecht is de zorgplicht, zowel voor de verzekeraar als voor de intermediair. Blijft het product wel passend voor de klant? En heeft de klant onderweg hulp nodig? Anders dan bij doorlopende provisie zal bij een abonnementsysteem die nazorg zelf concreet beloofd zijn.

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuwe Incoterms

H.P. de Jong

Vanaf 1 januari 2011 zijn de Incoterms 2010 van kracht. Dat zijn internationale handelstermen die tot doel hebben eenduidige internationale regels ter verklaring van deze termen te bewerkstelligen. De Incoterms, opgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) te Parijs, zijn uitsluitend van toepassing indien verkoper en koper deze uitdrukkelijk in de koopovereenkomst hebben afgesproken.

Log in om het hele artikel te downloaden


Pensioen, premievrijstelling en de WIA/WAO

M. Gast

Volgens het CBS waren er eind 2009 nog altijd 834.000 mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van WAO, WIA of Wajong. Voor werknemers geboren v??r 1 januari 1950 zijn er enkele specifieke aandachtspunten rondom de samenloop tussen pensioen en arbeidsongeschiktheid.

Log in om het hele artikel te downloaden


Pensioen is ook pensioen als er geen pensioen op staat

Prof. dr. G.J.B. Dietvorst

Voor onze oudedagsvoorzieningen zullen we verder moeten kijken dan alleen naar de klassieke drie pijlers (AOW, werknemerspensioen en lijfrente). Deze drie zullen plaats gaan maken voor vijf pijlers. De vierde pijler is het menselijk kapitaal, het vermogen om na de reguliere pensioendatum flexibel door te werken. Onder de vijfde pijler valt het gespaarde vermogen. Met andere woorden: in het nieuwe pensioendenken is pensioen ook pensioen als er geen pensioen op staat.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie en uitspraken

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuws en agenda

Agenda en nieuws van NIBE-SVV

Log in om het hele artikel te downloaden