De Beursbengel nr. 801 | januari 2011


?Inkomende milieuschade? wel of niet te verzekeren?

H. Kremers

Bij het intermediair `n bij verzekeraars heerst veel onduidelijkheid over de verzekerbaarheid van inkomende milieuschade. In toenemende mate worden eigenaren van vervuilde locaties als gevolg van een calamiteit op naburige percelen verplicht om de verontreiniging op te ruimen, terwijl zij niet zelf de vervuiler zijn. Is vergoeding van deze kosten nu wel of niet begrepen onder de dekking van een verzekering?

Log in om het hele artikel te downloaden


Verhalen van de klok en de klepel

Mw. A.G. Hol-Bubeck

Regelmatig hoor ik verhalen over verzekeringen en schades die niet (helemaal) waar zijn en toch hardnekkig rondverteld worden. Het zijn vaak verhalen die wel ergens een kern van waarheid in zich hebben. Men heeft dan vaak de klok horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt! Een paar voorbeelden van deze ?kloken- klepelverhalen?.

Log in om het hele artikel te downloaden


Maximale schadeverwachtingen ? deel 2

G. Rebel rr

In een eerder artikel ben ik ingegaan op de maximale schadeverwachtingen van gebouwen en hun inhoud, de EML (estimated maximum loss) en de MPL (maximum possible loss). In dit artikel staat de maximale schadeverwachting in het kader van bedrijfsschade centraal, want ook hierbij wordt van de risicodeskundige verwacht dat hij of zij daarover informatie verschaft in de te produceren Underwriting Information.

Log in om het hele artikel te downloaden


Aftrek ?nieuw voor oud? onder de loep

Mr. F. Schaaf

Voor verzekeraars en de door hen ingeschakelde experts is het vaststellen, regelen en uitbetalen van schadevergoedingen in verband met zaken die beschadigd zijn dagelijks werk. Een thema dat daarbij met een zekere regelmaat terugkomt in discussies is de aftrek wegens `nieuw voor oud?. Deze aftrek nader bekeken.

Log in om het hele artikel te downloaden


Zorgplicht loont!

Drs. S. Janssen en mr. I. van Velzen

Iedereen in en rondom de fi nanci?le dienstverlening heeft het erover. Toch is zorgplicht geen nieuwe uitvinding, maar van alle tijden. Zorgplicht is een veelomvattende norm die met de tijd meereist. Uiteindelijk blijkt pas uit concreet handelen of zorgplicht goed is nageleefd. In de markt zien we ook dat de norm verschillend wordt ingevuld. Niet iedere fi nancieel adviseur is blij met de open norm, want wanneer doe je het nu goed of fout?

Log in om het hele artikel te downloaden


De zin van gelegenheidscollectiviteiten

C. van den Bosch

In het financiële kader van het regeerakkoord staat dat de regels met betrekking tot collectieve zorgcontracten gaan veranderen. Er staat letterlijk: ?Door het loslaten van de 10 procent-kortingsgrens van collectiviteiten en een verbod op gelegenheidscollectiviteiten worden werkgevers geprikkeld tot het maken van afspraken over verzekerde prestaties en ingekochte zorg voor hun werknemers.? Een prachtig voornemen, maar wat betekent dat nu daadwerkelijk voor de huidige praktijk?

Log in om het hele artikel te downloaden


Te gast

M. van Erven en R. van Beek

In oktober 2010 zorgde een uitspraak van de Hoge Raad in de geruchtmakende ?Hangmat?-zaak voor veel opschudding onder aansprakelijkheidsverzekeraars. De uitspraak stelt dat wanneer de mede-eigenaar van een opstal schade lijdt als gevolg van een gebrek van de opstal, de andere mede-eigenaar(s) aangesproken kunnen worden voor een deel van de schade. In dit artikel de juridische achtergrond van deze zaak, de mogelijke gevolgen van deze uitspraak en de gevolgen voor een assurantietussenpersoon.

Log in om het hele artikel te downloaden


Hangmatarrest slaat tussenstap over

S. Kadijk

Juridisch is het Hangmatarrest bijzonder interessant. In allerlei beschouwingen wordt ingegaan op de bedoeling van de wetgever. Vooral of de risicoaansprakelijkheid ook op een medebezitter kan rusten en zo ja, of dat ook zo is bij schade die een dier of een gebrekkige roerende zaak toebrengt aan een medebezitter. Dit artikel gaat in op een ander aspect: waarom gaat iedereen zomaar uit van een gebrek aan die opstal? (Een vraag die door de rechter overigens nog niet is beantwoord.)

Log in om het hele artikel te downloaden


Zorgplicht en pensioen: de verzekeraar

Mr. F. Reuling

Het onderwerp zorgplicht is steeds vaker onderwerp van discussie. De komst van de Wft (Wet op het financieel toezicht) en het daaruit voortvloeiende toezicht door de Autoriteit Financi?le Markten (AFM) zijn hiervoor in belangrijke mate verantwoordelijk. In de Wft gaat het dan om de zorgplicht van de adviseur en de verzekeraar. Op de zorgplicht van de werkgever ben ik eerder (zie de Beursbengel van november) ingegaan. In dit artikel staat de verzekeraar centraal.

Log in om het hele artikel te downloaden


AFM op bezoek bij?

Autoriteit Financi?le Markten

Veel adviseurs vinden het lastig om tijdens een hypotheekadviesgesprek alle informatie over inkomensrisico`s te krijgen die nodig is om een goed advies te kunnen uitbrengen. Toch is het heel belangrijk dat u de juiste informatie ontvangt om uiteindelijk dat advies te geven, zodat uiteindelijk de consument ook langdurig in het aangekochte huis kan blijven wonen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie en uitspraken

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuws en agenda

Agenda en nieuws van NIBE-SVV

Log in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden