De Beursbengel nr. 800 | December 2010


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


GOMA: de ontwikkeling en de praktijk

T. van Lindert en J.J. de Klerk

De laatste jaren is in de media steeds meer aandacht voor de afwikkeling van letselschade en de rol die verzekeraars daarbij spelen. Ook letselschade die is ontstaan door medisch handelen krijgt de nodige aandacht er is zelfs een programma met de titel ?Medische Missers? dat volledig aan dit onderwerp is gewijd! Waarom wordt in het algemeen letsel, opgelopen door een (vermeende) fout door een arts, als zoveel ingrijpender ervaren dan de gevolgen van bijvoorbeeld een verkeersongeval? Wat maakt medische aansprakelijkheid zo speciaal? Wat houdt in dit kader de Gedragscode openheid medische incidenten betere afwikkeling medische aansprakelijkheid (GOMA) in en wat kan deze code gaan betekenen voor de behandeling van medische-aansprakelijkheidsclaims?

Log in om het hele artikel te downloaden


Waterschade bij werkzaamheden: wat zegt de polis?

S. Kadijk

Naar aanleiding van de artikelen over waterschade van de hand van Simon Kadijk hebben twee register-experts gereageerd. In beide reacties ging het om lekkage bij werkzaamheden aan het dak. In dit artikel wordt ingegaan op waterschades opgetreden bij werkzaamheden aan het dak.

Log in om het hele artikel te downloaden


Aansprakelijkheid bij graafschade: de rechtspraak

Mr. A.M. Klunne

Kapotte kabels door graafwerkzaamheden. Het gebeurt maar al te vaak. Wie is er dan aansprakelijk? In de vorige Beursbengel kwam de wettelijke regeling aan de orde. Dit keer deel 2: de rechtspraak.

Log in om het hele artikel te downloaden


Terug naar de basis

Mr. I. van Velzen

De vervuiler betaalt. Dat is eigenlijk de gedachte achter subrogatie (in de wet geregeld in art. 7:962 BW). De verzekeraar die een schade betaalt, neemt automatisch de vorderingen over die zijn verzekerde ter zake van die schade had. Daardoor wordt voorkomen dat een willekeurige schadeveroorzaker profi teert van de verzekering die de benadeelde heeft gesloten. Die benadeelde heeft daar tenslotte premie voor betaald. En die premie is betaald om de eigen belangen te beschermen, niet om een willekeurige derde daarvan te laten profi teren.

Log in om het hele artikel te downloaden


Schade door ongedierte

Mw. A.G.W. Hol-Bubeck

In de polisvoorwaarden van diverse verzekeringen komt de uitsluiting `schade door ongedierte? voor. Door een bijzonder voorval, waarover later meer, vroeg ik mij het volgende af: wat wordt er eigenlijk onder ongedierte verstaan? Welke soort schades kunnen door dat ongedierte worden veroorzaakt en voor welke schades is er dan op de diverse verzekeringen wel of g?`n dekking?

Log in om het hele artikel te downloaden


Waardering pensioen in eigen beheer

Drs. W.E.M. Gockel

Een werkgever kan aan een werknemer als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden een pensioen toezeggen. De pensioenverplichting moet door de werkgever bij een verzekeraar of bij een pensioenfonds worden ondergebracht. Een uitzondering op deze verplichting bestaat voor een DGA. Een DGA, een werknemer die meer dan 10 procent van de aandelen in de werkgever bezit, mag zijn pensioenverplichting in eigen beheer houden. Hoe moet de vennootschap de verplichting om in de toekomst pensioen op te bouwen waarderen op de balans?

Log in om het hele artikel te downloaden


Wft-module Pensioenen nader bekeken

Mr. J.T. Gommer MPLA en mr. I. van Velzen

Uit onderzoek van de AFM blijkt dat de gemiddelde pensioenadvisering in ons land ver onder de maat is. Dat vraagt maatregelen. Een van die maatregelen is een aparte module Wft-Pensioenen. Het CDFD heeft de contouren daarvan kort geleden geschetst. En dus is de vraag: zal het daarna nou beter gaan met die pensioenadvisering?

Log in om het hele artikel te downloaden


Het karakter van de ?Buyer?s en Seller?s Interest?-verzekering

H.P. de Jong

Een transportverzekeringscontract geeft in het algemeen dekking ten behoeve van de verzekeringsnemer of wie het anders geheel of ten dele aangaat, zowel voor eigen rekening als voor die van derden, met of zonder lastgeving. In de contracten, die vaak ?Open Covers? worden genoemd zijn veelal regelingen opgenomen met betrekking tot de ?Buyer`s and Seller`s Interests?. Over het karakter van de ?Buyer`s and Seller`s Interest?-verzekering gaat dit artikel.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie en uitspraken

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuws en agenda

Agenda en nieuws van NIBE-SVV

Log in om het hele artikel te downloaden