De Beursbengel nr. 799 | November 2010


De verkopende adviseur

Mr. I. van Velzen

Het is niet logisch om een adviseur op dezelfde manier te belonen als een verkoper. Maar verzekeringen moeten wel verkocht worden. En geadviseerd. Waarbij een provisiesysteem heel positieve bijeffecten heeft. Dat leidt tot dilemma`s.

Log in om het hele artikel te downloaden


Adfiz: zelf oppakken en regie houden noodzakelijk

Rienk Andriessen

Met de ?Visie op een andere wijze van belonen van de financieel adviseur? heeft Adfiz stelling genomen in de beloningsdiscussie die breed door de markt gevoerd wordt. In het kort komt het erop neer dat Adfiz een verschil aanbrengt in financieel advies en verzekeringsadvies, bij de eerste is alleen directe beloning toegestaan, bij de laatste blijft provisie mogelijk. Ook zou er een wettelijke mogelijkheid voor een efficiencyvergoeding moeten komen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Verzekeraars vernieuwen

Fred Treur

Verzekeraars zijn volop aan de slag om het vertrouwen van de klant in de sector te herstellen. Het Verbond van Verzekeraars draagt op brancheniveau bij met het programma Verzekeraars- Vernieuwen. Doel: het klantbelang weer in het centrum van de belangstelling van de verzekeraars krijgen.

Log in om het hele artikel te downloaden


AFM op bezoek bij?

AFM

De AFM legt een last onder dwangsom op aan de heer X. De last onder dwangsom is opgelegd, omdat de heer X niet voldoet aan de informatieverzoeken van de toezichthouders van de AFM?. Dit zijn berichten die je geregeld kunt lezen op de website van de AFM. Op dit soort berichten wordt gereageerd in diverse fora en discussiegroepen. Dat zijn vaak reacties als: ?waarom legt de AFM een boete op van 80.000 euro?? en ?is het nu nodig om zo`n hoog bedrag op te leggen omdat iemand niet heeft gereageerd op een informatieverzoek van de AFM??

Log in om het hele artikel te downloaden


Aan de bedrijfsschadeverzekering verwante verzekeringen

Mw. A.G.W. Hol-Bubeck

Eerder zijn in de Beursbengel (nr. 776, 2008 en nr. 778, 2008) van de hand van Jan Eekma twee artikelen verschenen over de bedrijfsschadeverzekering. Een verzekeringsvorm waarmee vooral beginnende vakgenoten bij de schadeopleidingen en in de praktijk vaak worstelen. In dit artikel aandacht voor enkele verzekeringsvormen die min of meer verwant zijn aan de bedrijfsschadeverzekering en die soms ook wat lastiger te begrijpen zijn.

Log in om het hele artikel te downloaden


Terug naar de basis

Mr. H.C.A.M. Mulders

In 1965 werd de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) van kracht en is het Waarborgfonds Motorverkeer opgericht. De gedachte achter de oprichting is het bieden van een vangnet voor benadeelden die na een verkeersongeval geen vergoeding kunnen krijgen, omdat de schadeveroorzaker niet verzekerd of onbekend is gebleven. Afgelopen jaar behandelde het WBF meer dan 50.000 dossiers en keerde het bijna 60 miljoen euro uit. Iedere autoverzekerde draagt via zijn WA-verzekering hieraan indirect circa 7 euro per jaar per voertuig bij.

Log in om het hele artikel te downloaden


Maximale schadeverwachtingen: deel 1

Gijs Rebel rr

Van een risicodeskundige wordt verwacht dat hij of zij in de rapportage weergeeft wat de maximale schadeverwachting is voor het betreffende risico. Maar het blijkt dat de gehanteerde begrippen door elkaar gebruikt worden of men hanteert eigen schadedefinities. Ook gebeurt het dat internationaal geaccepteerde definities enigszins aangepast worden gebruikt. Dat kan tot onverwacht hoge schadeclaims leiden en de financiële positie van (her-) verzekeraars nadelig beïnvloeden. In dit artikel gaan we daarom nog eens in op de geaccepteerde definities.

Log in om het hele artikel te downloaden


?Kruip? door waterschade is gedekt

Simon Kadijk

In de vorige beursbengel is stilgestaan bij een aantal aspecten van het behandelen van een waterschade. Algemene regels zijn moeilijk te geven. Het behandelen van waterschade is ambachtelijk werk, zo werd gesteld. In dit nummer een casus die dit illustreert.

Log in om het hele artikel te downloaden


Aansprakelijkheid bij graafschade: de wettelijke regeling

Mr. Ancelle Klunne

Kapotte kabels door graafwerkzaamheden. Het gebeurt maar al te vaak. Wie is er dan aansprakelijk? Wat als de kabels op een net iets andere plaats liggen dan verwacht? In twee artikelen besteedt mr. Ancella Klunne daar aandacht aan. Deel 1: de wettelijke regeling.

Log in om het hele artikel te downloaden


Detachering, waarom twee jaar wachten?

Jeroen Vluggen

Voor de groep van werknemers die arbeidsongeschikt zijn voor het eigen werk, maar die nog wel ander werk zouden kunnen verrichten, is het moeilijk om passend werk te vinden. Is detachering een goed middel om vroegtijdige re-integratie te bevorderen?

Log in om het hele artikel te downloaden


Moderne interpretatie opvolgendvervoerregeling rekt aansprakelijkheid CMR-vervoerder op

Mr. C.P. ten Bruggencate

Bij het opstellen van het CMR-verdrag in 1956 is rekening gehouden met het toen nog in zwang zijnde scenario dat een internationaal transport over de weg wordt uitgevoerd door meerdere vervoerders, die ieder een binnenlands stuk voor hun rekening nemen. Zulk estafettevervoer komt tegenwoordig veel minder voor. Wel is er bijna altijd sprake van ondervervoer, waarbij een transportopdracht via een aantal ?papieren vervoerders? wordt doorgegeven aan een feitelijk vervoerder die het gehele traject uitvoert. De vraag of en in hoeverre de regels over opvolgend vervoer van toepassing zijn op ondervervoer houdt rechters, advocaten en schrijvers als twintig jaar verdeeld. Het antwoord is rechtstreeks van invloed op de vraag of, in hoeverre en hoelang een vervoerder aansprakelijk is voor schade tijdens transport

Log in om het hele artikel te downloaden


Zorgplicht en pensioen: de werkgever

Mr. Frank Reuling

ingeBij pensioen is de zorgplicht steeds vaker onderwerp van discussie. De komst van de Wft (Wet op het financieel toezicht) en het daaruit voortvloeiende toezicht door de Autoriteit Financi?le Markten (AFM) zijn hiervoor in belangrijke mate verantwoordelijk. In de Wft gaat het dan om de zorgplicht van de adviseur en de verzekeraar. Op deze zorgplicht zal ik in volgende bijdragen nader ingaan. Naast deze partijen is er namelijk nog een derde partij die een zorgplicht heeft met betrekking tot pensioen: de werkgever.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie en uitspraken

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuws en agenda

Agenda en nieuws van NIBE-SVV

Log in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden