De Beursbengel nr. 797 | September 2010


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven

Marko van Leeuwen

Sinds 2004 brengt het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie centrum jaarlijks de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) uit. Het doel van de MCB is een betrouwbaar en nauwkeurig beeld te schetsen van de aard en omvang van de criminaliteit tegen bedrijven in Nederland, de preventieve maatregelen die zij nemen tegen criminaliteit, de ondervonden schade, het meldings gedrag van bedrijven en de ontwikkelingen daarin door de jaren heen.

Recent is de MCB 2009 verschenen. De uitkomsten nader bekeken.

Log in om het hele artikel te downloaden


Push-up voor fraudebeheersing: RCF

Mr. A.H. Westerman

Vanaf 1 juli 2010 is het Register Co?rdinator Fraudebeheersing (RCF) van het NIVRE operationeel. Geregistreerd staan betekent de zekerheid dat iemand een professionele fraudepreventiefunctionaris bij een verzekeraar of een volmachtbedrijf is. Deze functiekwalificatie houdt in dat betrokkene niet alleen beschikt over de benodigde theorie- en praktijkkennis, maar ook over relevante praktijkervaring. Daarnaast geeft registratie recht op gebruik van de (beschermde) titel rcf. Wat is het belang van geregistreerd staan? En hoe werkt het?

Log in om het hele artikel te downloaden


Terrorismerisico: stabiel maar grillig

Mr. drs. Roland Bron

Na de aanslagen in New York (2001) en vervolgens in Madrid en Londen (2004 en 2005) kwam ook in Nederland terrorisme hoog op de bestuurlijke en politieke agenda terecht. Deze urgentie werd nog vergroot door de moord op Theo van Gogh in 2004. De laatste jaren lijkt die aandacht voor terrorismedreiging weer wat weg te zakken. Maar is dat terecht? Wat is eigenlijk de aard van het hedendaagse terroristische risico? En hoe zit dat met de verzekerbaarheid van terrorisme?

Log in om het hele artikel te downloaden


AFM op bezoek bij?

AFM

De misvatting bestaat nog steeds dat de AFM boetes oplegt bij bemiddelaars vanwege een administratieve fout. Daarom een korte toelichting op de boetes die de AFM oplegt.

Log in om het hele artikel te downloaden


Terug naar de basis

Karla Fluks

Werknemers bouwen nu pensioen op. Maar is het pensioen dat nu wordt opgebouwd op de pensioendatum nog net zoveel waard als nu? Als er pensioen wordt opgebouwd, zal dit in de toekomst minder waard zijn en daarom kennen veel pensioenregelingen een indexatie. Wat houdt dat in?

Log in om het hele artikel te downloaden


De verzekerbaarheid van overstromingsrisico?s in Nederland

Ing. A.R. Lengkeek re MSc

Het verzekeren van overstromingsrisico`s in buitendijkse riviergebieden lijkt op vloeken in de kerk. Want een verzekeringsarrangement voor binnendijks Nederland, relatief veilig omgeven door dijken, werd dit voorjaar nog afgeblazen. Toch is het niet geheel onmogelijk. Een afstudeeronderzoek bij de Open Universiteit Nederland bevestigt dit.

Log in om het hele artikel te downloaden


Verjaringsregime verzekeringsrecht vereenvoudigd

Mr. P.S.T. Awater

Op 1 juli 2010 zijn de verjaringsregels in het verzekeringsrecht neergelegd in art. 7:942 BW aangepast. Artikel 7:942 BW is met de invoering van het nieuwe verzekeringsrecht op 1 januari 2006 in werking getreden en is daarmee nog geen vijf jaar oud. In deze tijd heeft de verjaringsregeling al tot de nodige vragen en discussies geleid, die aanleiding hebben gegeven tot een aanpassing en vereenvoudiging van de regeling.

Log in om het hele artikel te downloaden


Privacy gegarandeerd?

Armand ten Voorde

In april 2010 verleende het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) zijn goedkeuring aan de nieuwe Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financi?le Instellingen. De nieuwe code, van de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars, bevat een strengere regeling dan voorheen over de omgang met een bijzondere categorie persoonsgegevens: medische gegevens. Wat betekent dit voor betrokken beroepsgroepen als arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, medisch acceptanten en behandelaars van AOV- en letseldossiers?

Log in om het hele artikel te downloaden


Ontslag: de gevolgen en mogelijkheden voor de pensioenregeling

Mr. Linda Evers

In een maatschappij waar het steeds zeldzamer wordt om tot aan de pensioendatum bij dezelfde werkgever te werken, is het van belang om goed op te hoogte te zijn van de financiële, en dan met name pensioentechnische, gevolgen van ontslag. Recent heeft een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden die hierop van invloed zijn: de opheffing van de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering en de pensioentechnische gevolgen van een aantal uitspraken over de ontslag-, respectievelijk schadevergoeding, die een werknemer kan vorderen als gevolg van de be?indiging van de dienstbetrekking.

Log in om het hele artikel te downloaden


Belastingperikelen rond de AOV

Janthony Wielink

Er verandert het nodige rond de fiscale informatie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Met name de inkomensverzekeraars moeten een aantal wijzigingen doorvoeren per 1 januari 2011, maar ook de adviseurs krijgen hier zijdelings mee te maken. In dit artikel schetsen wij een overzicht van de wijzigingen, zodat u dit helder in het vizier krijgt. De verzekeraars beginnen binnenkort met de berichtgeving aan de betrokkenen. U hoeft zich dus niet te laten verrassen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Grensoverschrijdende zekerheid

Paul Littooij

In de meeste landen bestaat uitgebreide wetgeving over verzekeringen. Deze wetgeving is vaak anders dan die in Nederland. Bedrijven met buitenlandse dochterondernemingen of internationale handelstransacties moeten zich op de hoogte stellen van de verplichtingen in het andere land, bijvoorbeeld over lokale verzekeringen, assurantiebelasting, premiebetaling of tarieven. Aan de hand daarvan kunnen maatregelen genomen worden om risico`s voldoende af te dekken.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie en uitspraken

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuws en agenda

Agenda en nieuws van NIBE-SVV

Log in om het hele artikel te downloaden