De Beursbengel nr. 793 | April 2010


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Transparante beloningssystemen in de btw en assurantiebelasting

H.A.S. Dragtenstein LLM

Tussenpersonen zijn sinds 1 juli 2009 verplicht een DVD (dienstverleningsdocument) aan hun particuliere klanten te overhandigen. Het DVD moet de consument inzicht geven over de reikwijdte van de dienstverlening en de vergoeding die hier tegenover staat.
Met andere woorden, uit het DVD blijkt wat de tussenpersoon precies doet, en hoeveel dat kost. Het DVD bevordert transparantie, de transparantie be`nvloedt echter het beloningssysteem. Hoe worden de diensten van tussenpersonen behandeld voor de omzetbelasting en assurantiebelasting?

Log in om het hele artikel te downloaden


Terug naar de basis

Mr. I. van Velzen

Een taxatie is een momentopname, die niet per se de absoluut enige juiste waarde weergeeft. Daarom is in verzekeringspolissen op basis van een taxatie een rectificatiebepaling opgenomen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Rechtsbijstandverzekeraars ook gebonden aan geheimhoudingsplicht

Mr. Richard Oonk

De assurantietussenpersoon is de schakel tussen verzekeraar en de klant. De klant vertrouwt op diens advisering. De assurantietussenpersoon treedt ook op als er zich een schadegeval voordoet. De assurantietussenpersoon meldt immers de schade bij de verzekeraar en controleert de voortgang.
Bij gewone schadeverzekeringen zal dit laatste op weinig problemen stuiten. In het geval van de rechtsbijstandverzekering ligt dit, zoals wij inmiddels weten, anders.

Log in om het hele artikel te downloaden


AFM op bezoek bij?

AFM

Stel: u bent bemiddelaar en u adviseert alleen aan een specifi eke doelgroep. Die doelgroep kent u als de beste. U doet er immers al jaren zaken mee. De overeenkomsten binnen deze doelgroep zijn groot. Al uw klanten hebben ongeveer dezelfde leeftijd, hetzelfde inkomen, dezelfde vooropleiding, doen hetzelfde werk en ze wonen allemaal nog bij hun ouders. Ze lopen volgens u ook allemaal hetzelfde risico.

Logisch dus dat ze allemaal dezelfde productbehoefte hebben: een paar schadeverzekeringen en een beleggingsverzekering. Uw medewerkers geven bij iedere klant dezelfde productpresentatie met prachtige fl ip-overs in kleurendruk. Zo weet u als beleidsbepaler zeker dat alle benodigde producten aan bod komen en dat de klanten allemaal een goed verhaal te horen krijgen. Bent u al aan het fronzen?

Log in om het hele artikel te downloaden


WFT-PE Basismodule

Mr. I. van Velzen

Op 1 januari 2010 is de tweede Wft PE-cyclus begonnen. Voor 1 juli 2011 moet aan deze PE 2010-2011 zijn voldaan om Wft-diploma`s (en vrijstellingen) geldig te houden. In de komende periode besteedt de Beursbengel aan de verschillende Wft-PE-programma`s aandacht. Niet alle onderwerpen uit deze PE-cyclus worden behandeld, ook al omdat veel onderwerpen al in eerdere Beursbengels aan de orde kwamen.

Log in om het hele artikel te downloaden


De bankspaarvariant voor het goudenhanddrukstamrecht

Erik van Toledo

Tot 1 januari 2010 beperkte het banksparen zich tot de inkomstenbelastingsfeer. Vanaf deze datum is het banksparen uitgebreid naar de loonbelastingsfeer en is het mogelijk fi scaal gefaciliteerd te sparen voor een loonstamrecht. Deze variant nader bekeken.

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuwe staffels voor premieovereenkomsten

Karla Fluks

Op 21 december 2009 heeft het ministerie van Financiën een nieuw staffelbesluit gepubliceerd. Hiermee is het staffelbesluit van 23 oktober 2007 geactualiseerd. De ge`ntroduceerde staffels zijn zogenaamde netto staffels. Dit betekent dat de kosten en de opslag voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid niet langer verwerkt zijn in de staffels. Hierdoor moeten de kosten separaat in rekening worden gebracht en worden ze meer transparant.

Log in om het hele artikel te downloaden


Van Leeuwen-convenant zet een streep door carenzjaren

Mw. mr. A.M.F. Bertram

Op 11 november 2009 is het Van Leeuwen-convenant getekend door het Zelfreguleringsoverleg WMK (ZRO1). Aanleiding hiervoor is dat het kabinet reeds eerder in zijn standpunt bij de tweede evaluatie van de Wet op de medische keuringen uit 2007 heeft aangegeven dat het gebruik van uitsluitingsclausules door verzekeraars bij aan arbeid gerelateerde verzekeringen een drempel kan vormen voor de toegang tot betaalde arbeid en de mobiliteit op de arbeidsmarkt van mensen met een gezondheidsbeperking.

De partijen in het ZRO vinden het belangrijk dat de arbeidsmobiliteit niet belemmerd wordt en zijn met het oog hierop tot nadere afspraken gekomen die in een convenant zijn neergelegd. We gaan kort in op de hoofdpunten.

Log in om het hele artikel te downloaden


Samenloop en rechtsbijstand

Martin van den Berg en Simon Kadijk

Volgens de wet kunnen verzekeraars op elkaar verhaal plegen naar evenredigheid van de bedragen waarvoor ze kunnen worden aangesproken. Hoe gaat dat bij verzekeringen die geen bedrag uitkeren maar een dienst verlenen? In dit artikel besteden Simon Kadijk en Martin van den Berg aandacht aan samenloop in de rechtsbijstandbranche.

Log in om het hele artikel te downloaden


Verzekeringsrechtelijke aspecten bij het sluiten van contracten in de bouw

Mr. T.J. Dorhout Mees

In de praktijk ziet men steeds vaker dat opdrachtgevers in de bouw met een sterke marktpositie weigeren om de gebruikelijke algemene voorwaarden van architecten en constructeurs, vroeger de RVOI en de SR en thans de DNR 2005, van toepassing te laten zijn op de overeenkomst.
De vraag is of die praktijk goed doordacht is en of die in het belang is van de partijen bij de overeenkomst. Zoals zo vaak, is het stellen van de vraag tevens de beantwoording van de vraag: naar mijn mening vaak niet.

Log in om het hele artikel te downloaden


Marktwerking, maar dan niet voor de zorgverzekeraars zelf

Raymond Brood

Wekelijks verschijnen er artikelen over de onderhandelingen tussen zorgverleners, verzekeraars en de overheid. Opvallend is daarbij dat de concurrentie tussen zorgverzekeraars onderling nauwelijks wordt belicht. Juist hier moet de werkelijke tucht van de markt vandaan komen. Dit kan alleen gebeuren als ook de verzekeraars op basis van hun keuzes door verzekerden kunnen worden afgerekend. Tot op heden is dit effect er maar nauwelijks, omdat collectiviteiten niet en bloc kunnen opzeggen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Arbeidsdeskundig beroep professionaliseert

Monique Klompe

De kern van het arbeidsdeskundige vak is al honderd jaar ? want zolang bestaat het vak ? het zoeken naar (arbeids)mogelijkheden. Altijd stelt de arbeidsdeskundige zich deze, in essentie positieve, vraag: wat kan de mens nog wel? De arbeidsdeskundige is specialist in mens, werk en inkomen.
Hij of zij geeft inzicht in belastbaarheid, beleving en mogelijkheden van mensen in disbalans en weegt deze af tegen de belasting die werk met zich meebrengt. Ook coacht hij of zij mensen bij het bereiken van re?le doelen op het gebied van werk en inkomen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie en uitspraken

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuws en agenda

"Agenda en nieuws van NIBE-SVV

"

Log in om het hele artikel te downloaden