De Beursbengel nr. 792 | maart 2010


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Wettekst over samenloop is onduidelijk

S. Kadijk

Naar aanleiding van de artikelen over samenloop hebben diverse mensen aangegeven dat de interne draagplicht zou zijn verward met de volgorde waarin de verzekeraars worden aangesproken. Er zou zijn vergeten dat de eerst aangesproken verzekeraar moet regelen en daarna pas verhaal heeft op de andere verzekeraars.
In de vorige artikelen stond de uiteindelijke schadelast voor de verzekeraars centraal. In dit artikel gaat het om de volgorde van aanspreken.

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuwe regels voor het afsluiten, verlengen en opzeggen van verzekeringen

Mw. mr. Renee M.L.A. Martius

Contracten die voor jaren zijn gesloten of waar geen einde aan lijkt te komen door stilzwijgende verlenging: een praktijk die tot grote ontevredenheid leidt bij consumenten. Daarom heeft het Verbond van Verzekeraars een gedragscode ge`ntroduceerd die de overstapmogelijkheden voor klanten vergroot.

Op 1 januari 2010 is de nieuwe gedragscode met regels voor het afsluiten, verlengen en opzeggen van particuliere schadeverzekeringen in werking getreden. Korte contractstermijnen en goede informatie over opzeggingsrechten aan de klant vormen de kern van deze regels.

Log in om het hele artikel te downloaden


Wft in de praktijk

Dr. R.J. Schotsman

Op 26 januari jl. heeft de AFM aan Afab een bestuurlijke boete opgelegd wegens overtreding van de adviesregels. De boete is gepubliceerd op 3 februari jl. De overtreding betreft het niet passend adviseren over kredietbeschermingsverzekeringen. Het blijkt dat Afab in alle negentien dossiers die zijn onderzocht, onvoldoende informatie heeft ingewonnen over de financiële positie, doelstellingen, risicobereidheid en kennis en ervaring van haar klanten met het oog op het aangaan van een kredietbeschermingsverzekering. Voldoende reden om hier stil te staan bij de boeteoplegging.

Log in om het hele artikel te downloaden


DSI: ?De tijd van praten over integriteit is voorbij!?

Bert Bakker

De wereld van het intermediair is aan het veranderen. Enerzijds kijkt de maatschappij anders, kritischer, tegen de sector aan, anderzijds dienen tal van nieuwe mogelijkheden zich aan. Zo maakt het MiFiD-nationaal regime het mogelijk spaar- en beleggingsproducten aan te bieden. DSI denkt het intermediair van dienst te kunnen zijn bij het vinden van zijn weg in die veranderende wereld.

Log in om het hele artikel te downloaden


Wft-vakbekwaamheid en PE: het kan beter

Mr. I. van Velzen

De komende periode wordt de Wft ge?valueerd. Heeft de wet gebracht wat de bedoeling was? Wat kan beter, effici`nter? De evaluatie van de Wft-vakbekwaamheidseisen is daarvan maar een klein onderdeel. Dit artikel gaat over de Wft-diploma`s en het PE-systeem.

Log in om het hele artikel te downloaden


Een eenvoudige les over pensioen(regelingen)

Mw. A.G.W. Hol-Bubeck

Een cursist vroeg of er in de Beursbengel eens een uitleg kon worden gegeven over het verschil tussen een pensioenregeling op basis van middelloon en op basis van eindloon. De cursist wilde met name graag weten of de eindloonregeling altijd beter uitpakt dan de middelloonregeling.

Log in om het hele artikel te downloaden


Help, ik heb een Ondernemingspensioenfonds (deel 1)?!

Mr. J.T. Gommer MPLA

Vroeger was een ?eigen? Ondernemingspensioenfonds (Opf) natuurlijk het summum. Geen verplichte regeling bij een Bedrijfstakpensioenfonds, niet ?overgeleverd? aan de commercie bij verzekeraars, maar een eigen Opf. Werkgever `n werknemers hadden gezamenlijk hun eigen pensioenfonds, echt van ?ons?. Anno 2010 is de wereld echter veranderd. Het Opf staat onder druk door pension fund governance, toezicht, IFRS, FTK, financieringsperikelen, een ?weigerachtige? sponsor (werkgever). Kortom is het hebben van een eigen Opf nog wel zo leuk?

Log in om het hele artikel te downloaden


Weg met de geraniums: gouden kansen voor de adviseur

Jeroen Vluggen

Door de voorstellen rond de AOW is de kans aanwezig dat we langer mogen doorwerken. Leuk, langer werken weg met de geraniums! Maar we moeten daarbij de randvoorwaarden niet uit het oog verliezen. Die moeten minstens hetzelfde blijven als nu. Ook heeft het oprekken van de leeftijd naar 67 jaar allerlei gevolgen in de periode v??rdat deze leeftijd wordt bereikt. De werkgevers zullen dit moeten gaan regelen en betalen. Dit levert zeker kansen op voor de gespecialiseerde (verzekerings) adviseurs.

Log in om het hele artikel te downloaden


Terug naar de basis

Mr. I. van Velzen

Taxaties en expertises lijken op elkaar, maar meestal wordt in het verzekeringsbedrijf daar niet hetzelfde mee bedoeld. Expertise volgt n? schade taxatie juist voordat er schade is, om de te verzekeren waarde te bepalen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuwe Terminal (stuwadoors)voorwaarden

Prof. mr. M.H. Claringbould

Op 2 september 2009 zijn de nieuwe ?Algemene voorwaarden van de Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators (VRTO)? gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank Rotterdam. Hier volgt een eerste kennismaking met deze nieuwe `stuwadoorscondities?.

Log in om het hele artikel te downloaden


AVP en leegstaande woning

Mr. H.C.A.M. Mulders

Sinds medio mei 2009 verschijnen er artikelen en advertenties in de verzekeringspers die wijzen op het risico van een aflopende dekking van de AVP voor het leegstaande woonhuis dat in de verkoop staat, maar dat maar niet verkocht kan worden. Aansluitend adverteren enkele verzekeraars die zich willen onderscheiden met extra lange dekkingen voor het aansprakelijkheidsrisico van het oude woonhuis. De vraag is of dergelijke dekkingen nuttig zijn en wat het feitelijke risico van het aflopen van de AVP-dekking is.

Log in om het hele artikel te downloaden


Beperking aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen

H.P. de Jong

De artikelen 750 tot en met 759 van Boek 8 Burgerlijk Wetboek bevatten een regeling die de aansprakelijkheid limiteert van de reder van een zeeschip of de hulpverlener bij maritieme vorderingen. In dit artikel wordt deze limitering nader bekeken.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie en uitspraken

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuws en agenda

"Agenda en nieuws van NIBE-SVV

"

Log in om het hele artikel te downloaden