De Beursbengel nr. 788 | oktober 2009


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Is het risicomanagement nog up-to-date in de huidige tijd van crisis en dreigende pandemie?

B. van Vliet

De huidige crisis leidt bij veel bedrijven tot lagere inkomsten, met als reactie hierop kostenbesparingen op risicomanagement. Niet alle bedrijven zijn zich ervan bewust dat hierdoor ook het risicoprofiel wijzigt. Bedrijfstilstand als gevolg van een brand, faillissement van een belangrijke toeleverancier of zelfs een pandemie kan juist nu een catastrofale impact op de continu?teit van een onderneming hebben.
Daarom is het voor organisaties juist nu de tijd om hun continu?teitsrisico onder de loep te nemen en inzet van risicomanagementmaatregelen te optimaliseren.

Log in om het hele artikel te downloaden


Terug naar de basis

Mr. F. Reuling

In een eerder artikel in de Beursbengel hebben we stilgestaan bij de afkoop van pensioen- en lijfrenteverzekeringen. Ook bij kapitaalverzekeringen kan afkoop aan de orde zijn. Evenals bij pensioen en lijfrente kunnen de fi scale consequenties aanzienlijk zijn. Een overzicht van deze gevolgen is dan ook nuttig voor de praktijk.

Log in om het hele artikel te downloaden


Afkoopregeling kleine lijfrenten: hoe werkt ?ie?

E. van Toledo

Het Belastingplan 2009 heeft per 1 januari jl. een aantal nieuwe bepalingen rond lijfrenten ge`ntroduceerd. ?`n ervan is een fiscaal-vriendelijke afkoopregeling voor zogenoemde ?kleine? (nog niet ingegane) lijfrenten. Nog niet al te lang geleden zijn 19 helpdeskvragen inzake de kleine afkoopregeling door de Belastingdienst op internet gepubliceerd. In deze bijdrage wordt uitgelegd hoe de kleine afkoopregeling werkt en waarop in dat verband moet worden gelet.

Log in om het hele artikel te downloaden


Verzekering en vervoer over de weg

Mr. M.H. Claringbould

Onder de titel ?Verzekering en vervoer?, gepubliceerd in Weg en Wagen, mei 2008 nr. 56, heb ik geschreven over het belang van een goede (goederen)transportverzekering en meer in het bijzonder vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering. Vijf jaar geleden alweer heb ik twee kritische bijdragen geschreven over de Clausule Ladingdiefstallen G23.1 Of het nu door deze twee kritische artikelen is gekomen of niet, in de loop van 2006 is de Clausule Ladingdiefstallen G23 door veel aansprakelijkheidverzekeraars aangepast en verbeterd over die verbeterde clausule hierna meer.

Log in om het hele artikel te downloaden


EGB: hoe staat het ermee?

Mr. Th. Wildeboer

De vraag of er een wettelijke regeling voor beroepsrisico`s (beroepsziekten en bedrijfsongevallen) zou moeten komen was in 2003 bij de voorbereiding van het wetsvoorstel WIA (Wet inkomensvoorziening naar arbeidsvermogen) een hot issue. Toen vroeg de regering de SER advies over de zogeheten Extra Garantieregeling Beroepsrisico`s (EGB).
Immers, zo was het toenmalige kabinet van oordeel, een wettelijke regeling voor getroffenen van bedrijfsongevallen en beroepsziekten moet er komen omdat de beoogde WIA waarschijnlijk niet aan internationale rechtsregels voldoet. Uiteindelijk is de WIA ingevoerd met ingang van 2006, maar zonder een ?extra garantieregeling voor beroepsrisico`s?. In dit artikel wil ik een paar relevante ontwikkelingen schetsen in de discussie rond de EGB.

Log in om het hele artikel te downloaden


Inbreng in de BV

Mr. W. Gocke

In mijn vorige bijdrage aan dit blad hebt u kunnen lezen hoe een ondernemer fiscaal gefaciliteerd kan sparen voor de oudedag. Men kan hiervoor sparen bij een bank of verzekeraar, maar ook via de oudedagsreserve op de eigen balans. Als de zaken goed verlopen, komt een ondernemer op een gegeven moment op het punt dat het beter is om de onderneming niet meer als eenmanszaak te drijven, maar in te brengen in een besloten vennootschap (BV).
In dit artikel staat de inbreng in de BV centraal.

Log in om het hele artikel te downloaden


Kunnen alleen grote verzekeraars volmaakt compliant zijn?

P. Koopmans

Het woud van regelgeving kent geen grenzen. Nauwelijks zijn de financiële dienstverleners bekomen van een nieuwe wet of aanscherping van bestaande regels, of de volgende verrassing dient zich weer aan. Zuchtend en steunend zoekt financieel Nederland de weg naar volmaakte compliance. De wetgever eist het immers en stel dat de toezichthouder bij je langs komt?

Log in om het hele artikel te downloaden


Het ultieme indexcijfer bestaat inderdaad niet

S. Kadijk

Een jaar of vijf geleden schreef mr. M.P. Vogelsang in de Beursbengel een artikel over het toenmalige nieuwe indexcijfer voor verzekering van gebouwen. Vervolgens introduceerde het Verbond van Verzekeraars een nieuwe indexmethode, omdat de oude lacunes vertoonde. Vogelsang waarschuwde al dat met deze nieuwe index eventueel bestaande onderverzekeringen niet zouden zijn opgelost. Hij zei dat het ultieme indexcijfer ook niet bestond. Vijf jaar later zijn we nu, en we kunnen dat beamen. Dit artikel vertelt waarom.

Log in om het hele artikel te downloaden


Echtscheiding en pensioen

Mr. K. Fluks

Het aantal scheidingen is momenteel groot. De bekendheid met de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) is echter gering. Bij een scheiding wordt vaak niet stilgestaan bij wat er met de pensioenaanspraken gebeurt. Ook de meeste echtscheidingsadvocaten of mediators besteden hier niet veel aandacht aan. Dit komt vaak doordat men niet bekend is met de pensioenmaterie en niet weet waar de verdeling van de pensioenaanspraken bij scheiding geregeld wordt.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Dossier Kifid
Schip en Schade

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuws en agenda

Agenda en nieuws van NIBE-SVV

Log in om het hele artikel te downloaden