De Beursbengel nr. 784 | mei 2009


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Wie moet wat bewijzen: de verzekeraar of de verzekeringnemer?

Mw. mr. P.S.T. Awater

Op 20 juni 2008 promoveerde N. van Tiggele-van der Velde op het proefschrift ?Bewijsrechtelijke verhoudingen in het verzekeringsrecht?.
Het proefschrift is inmiddels als boek verschenen en is een aanrader voor iedereen die zich in het verzekeringsrecht bezighoudt met claims en dus met de vraag ?Wie moet wat bewijzen??, maar ook voor degenen die zich bezighouden met het opstellen van polisvoorwaarden en bijzondere clausules.

In dit artikel worden - na een korte schets van het bewijsrecht - enkele voorbeelden uit het boek behandeld.

Log in om het hele artikel te downloaden


Solvency II: een revolutionaire verandering

Mohamed Lechkar

Het Solvency II-project streeft naar een grondige herziening van de Europese richtlijnen voor het verzekeringsbedrijf. Op dit moment is de verwachting dat de nieuwe richtlijn in 2009 zal zijn aanvaard en dat het nieuwe regime per 2012 van kracht zal zijn.
Solvency II moet leiden tot een meer risicogevoelig solvabiliteitsregime, waarin goed risicobeheer door verzekeraars gestimuleerd wordt. De kernbegrippen zijn transparantie, harmonisatie en risicogevoeligheid.

Log in om het hele artikel te downloaden


Stuwadoor

H.P. de Jong

Zowel rederijen als ladingbelanghebbenden maken gebruik van een stuwadoor. Een stuwadoor is iemand die zijn beroep of bedrijf maakt van het laden en lossen van zeeschepen en de daarbij behorende werkzaamheden. De aansprakelijkheid van de stuwadoor nader bekeken.

Log in om het hele artikel te downloaden


Tweede evaluatie Wet op de medische keuringen

Herman Nijenhuis

In maart 2007 heeft staatssecretaris Bussemaker van VWS het tweede evaluatierapport over de Wet op de medische keuringen (1998) aan de Tweede Kamer aangeboden. Op 27 oktober 2008 heeft de staatssecretaris op aanvullende vragen van de Tweede kamer geantwoord. In afwijking van eerdere antwoorden gaf de staatsecretaris aan bereid te zijn ?onderzoek te doen naar een mogelijke verhoging van de vragengrens?. De verwachting is dat met de laatste antwoorden de tweede evaluatie is afgesloten.
Wat betekent deze evaluatie nu voor de verzekeraars?

Log in om het hele artikel te downloaden


Doorwerken na 65: wat zijn de consequenties voor sociale zekerheid en pensioen?

Mr. H. van den Hurk en J.A. Wielink

Het doorwerken na de 65-jarige leeftijd houdt de gemoederen in Nederland flink bezig. Doorwerken is niet langer een taboe en onbespreekbaar. In dit artikel worden de gevolgen van langer doorwerken voor de sociale zekerheid en pensioen op een rijtje gezet.

Log in om het hele artikel te downloaden


Terug naar de basis

Mr. H.C.A.M. Mulders

Op 1 januari 2006 is het nieuwe verzekeringsrecht ingevoerd. Ook de wettelijke regeling met betrekking tot de mededelingsplicht is opnieuw vormgegeven en neergelegd in de wetsartikelen 7:928931 BW. Hoe zit het dan met verzwijging in de nieuwe regelgeving?

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Schip en Schade
Jurisprudentie Algemeen
Zorgplicht

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuws

Agenda en nieuws van NIBE-SVV

Log in om het hele artikel te downloaden