De Beursbengel nr. 783 | April 2009


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Aansprakelijkheid van de curator

Mr. E.A.L. van Emden

De persoonlijke aansprakelijkheid van een curator is in de regel gedekt onder een (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering.
Met de huidige toename van het aantal faillissementen lijkt het voor de hand te liggen dat ook het aantal claims tegen curatoren zal toenemen. Aanleiding om eens stil te staan bij die aansprakelijkheid

Log in om het hele artikel te downloaden


Cargadoor

H.P. de Jong

In de transportwereld is een belangrijke rol weggelegd voor de cargadoor. Welke werkzaamheden verricht een cargadoor en hoe zit het met zijn aansprakelijkheid?

Log in om het hele artikel te downloaden


Discussie over meerjarige contracten

Mr. I. van Velzen

Kan een verzekeringnemer een meerjarig verzekeringscontract tussentijds opzeggen?
De rechtbank Den Haag vindt van wel. Ook al vond de verzekeraar de argumenten van verzekeringnemer niet zwaarwegend genoeg.

Log in om het hele artikel te downloaden


Werkgeversaansprakelijkheid voor schade aan ondergeschikten

Mw. A.G.W. Hol-Bubeck

Op 12 december 2008 heeft de Hoge Raad weer een uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid van de werkgever voor schade die een ondergeschikte in het verkeer oploopt.
In deze uitspraak ging het om de letselschade van een fietsende werkneemster. Toen deze uitspraak gepubliceerd werd, vroeg een vakgenoot aan mij: waarom is hierover in de verzekeringsbedrijfstak g?`n ophef gemaakt, zoals indertijd bij het Arena Arrest?

Log in om het hele artikel te downloaden


Proportionele aansprakelijkheid bij beroepsziekten

Mw. Mr. L.J.C. Punt

Er is in de afgelopen jaren veel discussie geweest over proportionele aansprakelijkheid bij beroepsziekten. Van oudsher geldt de ?alles of niets-benadering?. De werkgever was aansprakelijk voor de gehele schade van de werknemer of helemaal niet.
De proportionele benadering verdeelt de schade over werkgever en werknemer en is daarmee een tegenpool van deze traditionele alles of niets-benadering.
In het Nefalit-arrest kwam de Hoge Raad voor het eerst tot een proportionele benadering bij longkanker, een beroepsziekte.

Log in om het hele artikel te downloaden


Terug naar de basis

Mr. J.T. Gommer MPLA

Nu de lijfrente-expiratiemarkt op gang komt, is het goed om nog eens even bij de diverse lijfrenteregimes stil te staan. Het leuke van de diverse overgangregimes is dat de hoofdregel is dat de uitkeringsmogelijkheden bepaald worden door het regime zoals dat gold ten tijde van de aftrek. Kijkt u daarom vooral altijd goed naar de datum dat het contract is aangegaan.

Log in om het hele artikel te downloaden


Bemiddelaars adviseren, adviseurs bemiddelen niet

Mr. C.J. de Jong

Het geven van financieel advies is een vorm van dienstverlening die niet exclusief is voorbehouden aan financiëledienstverleners die daarvoor een Wft-vergunning hebben. En vergunningloos bemiddelen is in bepaalde gevallen eveneens mogelijk.
Dit geldt voor alle financiële producten, dus ook als het een verzekering betreft. In deze bijdrage belicht ik de adviseur en de bemiddelaar en in het bijzonder de gevallen waarin zonder vergunning kan worden geadviseerd of bemiddeld.

Log in om het hele artikel te downloaden


Minder dan 35 procent arbeidsongeschikt en dan?

Mr H.J. van Pelt

De WIA is nu enkele jaren van kracht en inmiddels kennen de meeste mensen de hoofdlijnen van deze wet wel. Een van de gevolgen van de wet is dat een groep arbeidsongeschikten bij onvoldoende arbeidsongeschiktheid geen uitkering krijgt.
Aan deze groep, de zogenaamde 35-minners, is in de Beursbengel van april 2007 al aandacht besteed. Toen werd ingegaan op de vraag hoe de productontwikkeling zich verder zal ontwikkelen.
Ook in dit artikel wordt hier aandacht aan besteed. Daarnaast zullen de ontwikkelingen in de werkgeversmarkt zelf worden toegelicht.

Log in om het hele artikel te downloaden


Bedrijfsregeling Brandregres onder de loep

Mr. P.C.M. de Graaf en mr. F.R.A. Schaaf

In Nederland worden de mogelijkheden om een uitgekeerde brandschade te verhalen voor een belangrijk deel beperkt door de Bedrijfsregeling Brandregres 2000 of kortweg de BBr 2000. Maar de regeling is niet altijd duidelijk en ook de door rechters gewezen uitspraken zijn niet eenduidig en niet eenvoudig op ?`n plek te vinden.
Verder is de literatuur over de BBr 2000 schaars. De nieuwe uitgave ?Brandregres, een praktische handleiding bij de Bedrijfsregeling Brandregres 2000? brengt licht in de duisternis.

Log in om het hele artikel te downloaden


Einde pensioenregeling v??r pensioendatum

Mw. mr. Henny van den Hurk en mw. mr. Mirjam Koenes

Zeker ook in de huidige economische crisis zal het nog meer voor gaan komen dat werknemers niet tot hun pensioendatum kunnen of willen blijven deelnemen aan de voor hen bij hun werkgever geldende pensioenregeling.
De aantallen ontslagenen in de verschillende sectoren lopen steeds hoger op, ook zijn er nog steeds werknemers die de sprong naar onafhankelijkheid en zelfstandigheid wagen. Maar hoe zit het in zo`n geval met de pensioenopbouw?

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Dossier Schip en Schade
Jurisprudentie Algemeen
Uitspraken Geschillencommissie

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuws

Agenda en nieuws van NIBE-SVV

Log in om het hele artikel te downloaden