BLOG Dik van Velzen: Een half miljard te weinig bedoelen ze!

Verzekeraars lijden al jaren structureel verliezen op autoverzekeringen. Toch beweert een autoverzekeraar dat ‘de Nederlandse automobilist’ een half miljard teveel betaalt.

U weet vast wel dat De Nederlandsche Bank (DNB) zich als toezichthouder ernstig zorgen maakt over het veel te lage niveau van de autoverzekeringspremies.

Dat lage premieniveau leidt al jarenlang tot structurele verliezen op de autoportefeuilles. Op een totale premieomvang van ruwweg 4 miljard euro leden autoverzekeraars in 2015 (de meest recente beschikbare cijfers) een verlies van ongeveer 8%. Dat is dus zo’n 320 miljoen euro negatief. Dat verlies op autoverzekeringen maken verzekeraars (althans dat proberen ze) goed in andere branches. Toch verhogen verzekeraars de premies voor autoverzekeringen maar mondjesmaat. De redenen: concurrentie, angst voor verlies van marktaandeel. Zoals verzekeraars wel eens ironisch zeggen: we gunnen onze concurrent het verlies niet.

Dat wetende is het zelfs niet grappig dat een verzekeraar een persbericht rondstuurt met de schokkende mededeling dat ‘de Nederlandse automobilist’ bijna een half miljard euro teveel betaalt voor zijn autoverzekering. Dat is dus 12% van de totale premie-omvang, die volgens deze verzekeraar teveel wordt betaald in plaats van 8% te weinig. Iemand is dus slecht in rekenen en ik vermoed dat dat niet DNB is. Over zo’n verzekeraar zou ik me als DNB zorgen maken. Terzijde: ook schokkend dat er verzekeringsbladen zijn, die een dergelijk onzinpersbericht kritiekloos overnemen.  Maar hé, we leven in tijden van alternatieve feiten en nepnieuws, dus wie kijkt er nu echt van op als een verzekeraar nepnieuws verspreidt?

Maar mij stoort het wel. Ik gun iedereen zijn reclamepraatje en een zekere mate van overdrijving is niet ongewoon bij reclame-uitingen. Maar er gaan al voldoende onzinverhalen over het verzekeringsbedrijf rond, zonder dat verzekeraars daar zelf actief aan bijdragen. Alleen al de bizarre uitspraak dat iemand in geval van totaal verlies niet meer krijgt dan de dagwaarde en dus ‘niets’ aan zijn cascoverzekering heeft, spreekt boekdelen. Dat is ronduit misleidende informatie. Kom op, AFM.

Ik durf wel te voorspellen dat de premies de komende jaren flink stijgen. Door druk van DNB, maar ook omdat de totale schadeomvang jaar op jaar toeneemt. Oorzaken: reparaties worden steeds duurder door allerlei technische ontwikkelingen (was vroeger een spatbord alleen van blik, tegenwoordig hangen die dingen vol met sensoren), meer en hogere kosten voor letselschaden en een sterke toename van klimaatschade ( zoals hagel).

Maar er komt een ommekeer: de zelfrijdende auto zal (ooit!) minder fouten maken dan de gemiddelde bestuurder. Misschien dat autoverzekeringen dan goedkoper worden. Moet het klimaat natuurlijk niet tegenzitten.


Blog Dik van Velzen: Over verzwijging en premierestitutie

Als de klant de mededelingsplicht schendt kan de situatie ontstaan dat de verzekeraar de verzekering met onmiddellijke ingang mag opzeggen zonder tot uitkering verplicht te zijn. En ook geen premie hoeft te restitueren. Toch iets om nog eens over na te denken?

Een maand geleden besteedde RADAR aandacht aan AOV-verzekerden, die geen uitkering kregen omdat zij de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering niet waren nagekomen (ik spreek gemakshalve over ‘verzwijging’). Bijkomend vervelend was dat de (alle?) verzekeraars ook niet bereid bleken tot premierestitutie. ‘Dubbel gepakt’, zo was de onjuiste suggestie. Hoewel in zo’n uitzending alle nuances plegen te ontbreken, leidt dat tot vragen in de Tweede Kamer en een reactie van minister Asscher. Die reactie komt er op neer dat er geen aanleiding is te veronderstellen dat er structureel iets mis gaat. Wel wordt (en werd al) gekeken of de regeling inzake premierestitutie gewijzigd moet worden.

Ooit, tot 2006, leidde verzwijging er toe dat een verzekering vernietigbaar was, geacht werd nooit te hebben bestaan. Dat betekende aan de ene kant dat de verzekerde alle premies terug kreeg (tenzij hij te kwader trouw had gehandeld, maar kwade trouw is lastig aantoonbaar) en aan de andere kant dat hij alle ontvangen uitkeringen moest terugbetalen. Sinds 2006 geldt een genuanceerde, klantvriendelijkere regeling. De mededelingsplicht geldt onverkort, maar de sanctie is niet langer vernietigbaarheid. Alleen als de verzekeraar bij de juiste informatie de verzekering in het geheel niet zou hebben gesloten (en bij fraude) mag de verzekeraar uitkering weigeren en de verzekering met onmiddellijke ingang opzeggen. Maar niet meer met terugwerkende kracht. Het ontbreken van die terugwerkende kracht brengt mee dat tot het moment van opzegging de verzekering heeft bestaan en dus ook dat alle betaalde premies ‘gewoon’ verschuldigd waren.

Precies daar, op dat ene punt, is de nieuwe regeling minder klantvriendelijk dan de vroegere regeling. In alle andere gevallen (als de verzekeraar de verzekering wél zou hebben gesloten maar op afwijkende voorwaarden) is de nieuwe regeling veel gunstiger voor de klant. Juist omdat de verzekering dan gewoon blijft bestaan. Met inachtneming van de afwijkende voorwaarden die de verzekeraar zou hebben gesteld als de klant geen verzwijging had gepleegd, dat wel. Zeker bij de AOV is dat véél gunstiger voor de klant.
 
De klant die iets verzwijgt bij het sluiten van de verzekering, brengt zichzelf in een vervelende situatie. Dat mag hij alleen zichzelf verwijten. Toch voel ik er wel wat voor dat de klant zijn premies terugkrijgt als hij min of meer te goeder trouw in de situatie is gekomen dat hij een verzekering heeft, die voor de verzekeraar (bij het ontdekken van de verzwijging) onmiddellijk opzegbaar is zonder een uitkering te hoeven doen. Dat zouden verzekeraars ook zonder wijziging van het verzekeringsrecht kunnen afspreken. Bij AOV-premie is zo’n premierestitutie trouwens wel belastbaar inkomen voor die klant; ook dat nog.


DIGITAAL ADVISEREN BELANGRIJK ONDERDEEL VAN NEXT GEN ACADEMY

Het adviseren in een voortdurend veranderende omgeving met steeds veranderende eisen, vraagt veel van een financieel adviseur. Daarom bevat de Next Gen Academy ook de training Digitaal Adviseren. De Next Gen Academy die NIBE-SVV onlangs lanceerde, biedt de Next Generation Financials verschillende vakopleidingen die perfect aansluiten bij de vereisten van vandaag én morgen. De nieuwe academy past binnen het streven van NIBE-SVV om toekomstgericht op te leiden. 

Door wet- en regelgeving en technologische ontwikkelingen veranderen de eisen die gesteld worden aan de vakbekwaamheid van de financieel adviseur. Ook de klant verwacht steeds meer van de adviseur. Het gaat daarbij niet alleen om zijn deskundigheid. Ook het goed digitaal kunnen adviseren is van groot belang. NIBE-SVV heeft daarom de training Digitaal Adviseren ontwikkeld. De training is een uitstekend hulpmiddel om inzicht te krijgen in de competenties die belangrijk zijn bij digitaal adviseren, evenals in de valkuilen en best practices. Ook is er aandacht voor het samenwerken in multidisciplinaire teams en de softskills. Verder biedt de training gelegenheid om te oefenen met gesprekken voeren terwijl u achter de computer zit. Lees meer


Vorige     1   2   3   4   5   6   7   8       Volgende

Inloggen leden

Klik hier om in te loggen